- розробка проекту Колективного договору;

- контроль за виконанням колективного договору;

- контроль за дотриманням трудового законодавства;

- участь в розв’язанні індивідуальних та колективних трудових спорів;

- контроль за виконанням Угоди на проведення заходів з охорони праці у ЛНАУ;

- вивчення умов праці, дотримання техніки безпеки;

- надання допомоги у проведенні заходів щодо запобігання захворювань, профзахворювань;

- робота з роз’яснення житлового законодавства;

- Закон України «Про вищу освіту»;

- Закон України «Про колективні договори і угоди»;

- Закон України «Про оплату праці»;

- Статут Львівського національного аграрного університету;

- Статут Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України;

- Колективний договір ЛНАУ.

Згідно із Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Законом України «Про об’єднання громадян», Кодексом законів про працю України, законодавством про освіту та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі «Статуту Профспілки працівників освіти і науки України» профспілки мають право:

 • представляти та захищати соціально-трудові права і законні інтереси членів профспілки;
 • сприяти зайнятості робітників;
 • заключати колективні договори та здійснювати контроль за їх виконанням;
 • приймати участь у врегулюванні колективних трудових спорів;
 • здійснювати профспілковий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці;
 • приймати участь в колегіальних органах управління організації;
 • вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;
 • проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування;
 • приймати участь в суспільно-політичному житті суспільства, в тому числі у виборчих компаніях.

Член профспілки має право:

 • на захист профспілкою його соціально-трудових прав та інтересів;
 • користуватися пільгами, передбаченими для робітників колективним договором та угодами;
 • брати участь в діяльності профспілки, вносити пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня гарантій у сфері його соціально-трудових прав і інтересів;
 • на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань, що відносяться до діяльності профспілки;
 • брати участь в розробці, обговоренні та прийнятті рішень, отримувати інформацію про діяльність Профспілки;
 • обирати і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи;
 • отримувати матеріальну допомогу з коштів Профспілки.

* За активну участь у профспілковій діяльності члени Профспілки можуть бути нагороджені встановленими у Профспілці нагородами, а також бути представленими до нагородження державними та галузевими нагородами, почесними званнями.

Член профспілки зобов’язаний:

 • виконувати Статут Профспілки, брати участь в діяльності Профспілки;
 • перебувати на обліку в первинній організації Профспілки за основним місцем роботи;
 • виконувати обов’язки, передбачені колективним договором, угодами;
 • сприяти зростанню авторитету Профспілки, не допускати дій, що наносять шкоду Профспілці;
 • особа, яка була виключена або добровільно пішла з Профспілки, втрачає право на захист Профспілкою, на користування його майном, пільгами.

Дочірні категорії