НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» першого (бакалаврського рівня вищої освіти) та спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Галузі знань – 12 Інформаційні технології та 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації.

Основним напрямком спеціальності «126 - Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є: поглиблене отримання знань щодо розробки і практичного використання інформаційних систем та технологій з акцентом на системи підтримки прийняття рішень, Data Mining, Internet of Things та управління ІТ-проєктами.

Основним напрямком спеціальності «126 - Інформаційні системи та технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти є: поглиблене отримання знань щодо структурних та об’єктно-орієнтованих підходів до створення інформаційних систем та технологій, вивчення технологій створення інтелектуальних інформаційних систем, моделювання бізнес-процесів та аналізу великих даних, що забезпечить якісне проєктування інформаційних систем та технологій для агропромислового виробництва із врахуванням їх особливостей. Студенти-айтішники проходять підготовку на сучасній матеріально-технічній базі факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП. До їхніх послуг мультимедійні лекційні аудиторії та цілий ряд спеціалізованих лабораторій, серед яких:
 лабораторія «Схемотехніки», каб. 107 (головний корпус);
 лабораторія «Мережевих технологій», каб. 114 (головний корпус);
 лабораторія «Інформаційних технологій», каб. 118 (головний корпус);
 лабораторія «Автоматики та автоматизації виробництва», каб. 19М (корпус факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій);
 лабораторія «Цифрової трансформації», каб. 20М (корпус факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій).
 лабораторія «Проєктування інформаційних систем», каб. 21М (корпус факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій);
 лабораторія «Інтернету речей та адитивних технологій», каб. 23М (корпус факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій);
 лабораторія «Комп’ютерно-інтегрованих технологій» каб.55М (корпус факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій).
Серед інших дисциплін наші студенти вивчають, зокрема такі спеціальні дисципліни:
• Операційні системи та середовища програмування;
• Алгоритмізація та програмування;
• Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів;
• Об'єктно-орієнтоване програмування;
• Управління ІТ-проєктами;
• Основи штучного інтелекту;
• Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень;
• Вебтехнології і вебдизайн;
• Програмування для мобільних платформ;
• Інтернет речей;
• Інформаційна безпека;
• Бази даних;
• Теорія інформації та кодування;
• Інтелектуальний аналіз даних;
• Мережеві технології;
• Якість програмного забезпечення та тестування;
В процесі навчання Ви освоїте такі інструментальні засоби та технології:
• Високорівневі мови програмування загального призначення - Python, Java, C++, C#, Swift, та ін.;
• Системи керування ІТ-проєктами – Jira, Jenkins, Bamboo, TeamCity;
• Вебтехнології і вебдизайн – Front-end та Back-end;

• Комп’ютерні мережі і мережеві технології (TCP/IP, Cacti, Nagios, DNS, FTP, POP3 тощо);
• Технології розробки систем IoT (Internet of Things), зокрема Smart Home, Smart City, системи верифікації та контролю доступу;
• Основи проєктування баз даних і управління Big Data;
• Технології розробки систем з хмарною архітектурою (Cloud сервіси);
• Технології організації сховищ інформації;
• Об’єктно-орієнтоване програмування;
• Системне програмування, оцінення якості програмування;
• Основи тестування ПЗ, Project Management і Agile технологій.
Основним напрямком спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» є: Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та фундаментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи в проєктуванні, розробці і супроводі інформаційних технологій (у т.ч. і в сільському господарстві); здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу, синтезу і обробки даних, спрямованих на розв’язання складних спеціалізованих прикладних задач.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ:
• високорівневі мови програмування С++, Python, Java;
• мови вебтехнологій HTML, JavaScript, TypeScript, PHP;
• засоби створення експертних систем;
• структуровані та неструктуровані бази даних MySQL, Microsoft SQL Server;
• засоби візуалізації даних (R), фреймворки для інтелектуального аналізу та візуалізації даних;
• апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino;
• операційні середовища Windows, Linux, Android, IOS.
• засоби, у т.ч. архітектури мережевих систем;
• інструментальні засоби обробки
• мережеві графіки Photoshop, Corel Draw.
• розв’язувати теоретичні і прикладні задачі у галузі комп’ютерних наук;
• проєктувати та розробляти програмне забезпечення; розробляти мережеве програмне забезпечення;
• застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки;
• реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій;
• здійснювати інтелектуальний аналіз даних;
• використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних.


Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» проходять підготовку на сучасній матеріально-технічній базі факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій. В навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, кабінети, комп’ютери та програмне забезпечення, інший аудиторний фонд університету, бібліотека та читальні зали, серед яких:

• лабораторія комп'ютерного моделювання процесі і систем у середовищі С++, Java, Python;
• лабораторія комп'ютерної схемотехніки та архітектури комп'ютерів;
• лабораторія комп'ютерно-інтегрованих технологій HORSH;
• лабораторія автоматики та автоматизації технологічних процесів;
• лабораторія проєктування інформаційних систем;
• навчальні аудиторії та комп'ютерні класи;
• віртуальне навчальне середовище ЛНУП.

ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ:


• алгоритми та структури даних;
• програмування;
• якість програмного забезпечення та тестування;
• технологія розподілених та паралельних обчислень;
• технологія розробки програмного забезпечення;
• об'єктно-орієнтоване програмування;
• математичний блок дисциплін;
• чисельні методи;
• методи дослідження операцій;
• мережеві технології;
• управління ІТ-проєктами;
• організація баз даних та знань;
• інформаційна безпека;
• вебтехнології та вебдизайн;
• інтелектуальний аналіз даних;
• моделювання систем;
• основи штучного інтелекту;
• підготовка та обробка великих даних.ВИПУСКНИКИ ВОЛОДІЮТЬ НАВИЧКАМИ

• використання мов програмування при вирішенні прикладних задач ;
• проєктування та розробки програмного забезпечення;
• роботи з базами даних та знань;
• адміністрування комп'ютерних мереж та їх програмного забезпечення;
• аналізу та обробки великих даних;
• модернізації, реконструкції та налагодження систем на основі пристроїв Інтернету речей;
• управління ІТ-проєктами.


ФАХІВЦІ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НА ПОСАДАХ:
• адміністратор бази даних, адміністратор даних, адміністратор системи;
• аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення;
• аналітик комп'ютерних систем;
• програміст, тестувальник;
• інженер-програміст вбудованих систем;
• аналітик великих даних;
• Web-розробник;
• розробник мобільних додатків;
• архітектор програмного забезпечення;
• керівник ІТ-проєктами.

Основним напрямком спеціальності «174 - Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» є: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій для потреб галузей АПК та суміжних галузей, здатних комплексно розв'язувати задачі розроблення, модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації технологічних процесів із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інтелектуальних інформаційних технологій.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ:
 Високорівневі мови програмування загального призначення - Python, Java, C++, C#, Swift, та ін.;
 Прикладні пакети математичного аналізу та моделювання MathCAD, MATLAB;
 Програмне забезпечення яке призначене для комп’ютерної розробки принципових схем електронних пристроїв, налаштування та їх тестування MULTISIM;
 Комп’ютерні мережі і мережеві технології (TCP/IP, Cacti, Nagios, DNS, FTP, POP3 тощо).
 Промислові мережі (fieldbus) зокрема промисловий Ethernet (з протоколами шин Modbus та Profibus), AS-Interface, CAN та HART.
 Технології розробки систем IoT (Internet of Things), зокрема Smart Home, Smart City, системи верифікації та контролю доступу, Протоколи та інтерфейси передачі даних I2C, SPI, UART/USART;
 Програми автоматизованого проєктування та виробничої
 автоматизації (SolidWorks, Siemens Solid Edge, Siemens NX, КОМПАС-3D);
 Пакети програмного забезпечення LOGO! Soft Comfort та Simatic Step 7 для розробки систем автоматизації на базі програмованих логічних контролерів фірми Siemens;
 Об’єктно-орієнтоване та системне програмування.

ФАХОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКА

 Аналіз об’єктів автоматизації на основі знань про процеси, що в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування.
 Розроблення математичних моделей елементів та систем автоматизації для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
 Обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи.
 Використання новітніх технологій у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проєктування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу.
 Розроблення прикладного програмного забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.
 Проєктування систем автоматизації з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Студенти вивчають такі фахові дисципліни:

• Мікропроцесори і мікроконтролери;
• Технічні засоби автоматизації;
• Електроніка та схемотехніка;
• Проєктування і моделювання елементів робототехнічних комплексів та системи автоматизації;
• Теорія автоматичного керування;
• Технологія розробки програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем;
• Інтернет речей;
• Комп’ютерні системи інженерної графіки та 3D-моделювання;
• Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів автоматизації;
• Метрологія, технологічні вимірювання і прилади;
• Архітектура комп’ютерних систем та мереж;
• Проєктування багаторівневих систем керування і збору даних;
• Комп’ютерно-інтегровані технології в галузях АПК;
• Електротехніка та електропривод.


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ
Галузь, де можуть працювати наші студенти після завершення навчання за ОП «Комп’ютерні науки» та ОП «Інформаційні системи та технології»:
• ІТ-відділи державних, комерційних і приватних фірм і підприємств;
• ІТ-відділи транспортних компаній, банків, органів державного управління, податкової інспекції;
• Комп’ютерні центри та лабораторії науково-дослідних інститутів і навчальних закладів;
• Відділи інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, Служби безпеки України, прокуратури, Збройних Сил України.
Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:
• Адміністратор бази даних, доступу, системи, мережі, хмари;
• Аналітик з програмного забезпечення та мультимедіа;
• Вебдизайнер, вебпрограміст;
• Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
• Інженер-програміст;
• Програміст (база даних);
• Системний аналітик;
• Спеціаліст з хмарних технологій;
• Спеціаліст з проєктування комп’ютерних мереж;
• Програміст прикладний;
• Інженер із застосування комп’ютерів;
• Розробник ІоТ-пристроїв;
• Фахівець з інформаційних технологій;
• Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
• Фахівець з розроблення комп’ютерних програм;
• Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну).

Галузі, де можуть працювати наші студенти після завершення навчання за ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:
 Підприємства різних галузей АПК та виробничі підприємства суміжних галузей;
 ІТ-відділи державних, комерційних і приватних фірм і підприємств;
 ІТ-відділи транспортних компаній, банків, органів державного управління, податкової інспекції;
 Комп’ютерні центри та лабораторії науково-дослідних інститутів і навчальних закладів;
 Відділи інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, Служби безпеки України, прокуратури, Збройних Сил України.ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ТА ЗАКОРДОННЕ НАВЧАННЯ
Студенти ЛНУП, мають широкі можливості пройти закордонні практики, взяти участь в обміні (трансфері) студентів, навчатися за програмою подвійних дипломів у багатьох європейських університетах, з якими ЛНУП має укладені угоди про навчально-наукову і культурну співпрацю. Головними європейськими країнами, які студенти можуть обрати для проходження практик є Польща, Німеччина, Швеція та Данія.
Навчальним планом передбачені навчальні практики та виробнича практика. Практики проходять під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі лабораторій кафедри та факультету. Проходження переддипломної практики можливе на базі підприємств. Надається перевага сучасним високотехнологічним підприємствам та висококваліфікованим фахівцям-керівникам практик, які здатні забезпечити високоякісне та високоефективне проходження практик. За результатами проходження практик більшість студентів отримують пропозиції стосовно працевлаштування.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
На кафедрі інформаційних технологій особлива увага приділяється питанню підвищенню якості освітнього процесу. Із залученням стейкхолдерів переглядається та оновлюється освітня програма, робочі програми навчальних дисциплін. Після завершення вивчення дисциплін, що читаються на кафедрі, проводяться анкетування студентів, що дає змогу ведучим викладачам переглядати структури дисциплін та їх наповнення.
Викладачі кафедри щороку проходять навчання та підвищення кваліфікації, беруть участь в тематичних заходах, організованих ІТ-компаніями. Викладачі кафедри активно беруть участь в міжнародних програмах та налагоджують партнерство з європейськими закладами вищої освіти.