Навчальний процес

Кафедра економіки ЛНУП є випусковою для спеціальності 051 «Економіка» (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр» та доктор філософії (PhD-програма).

Перелік освітніх компонентів, які викладаються на кафедрі для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Економіка» РВО «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка»:

 • Вступ до фаху;
 • Економічна теорія;
 • Економіка підприємства;
 • Регіональна та національна економіка;
 • Економіка природокористування;
 • Економіка аграрного ринку;
 • Економіка розвитку;
 • Економіка та організація інвестиційної та інноваційної діяльності;
 • Економіка автоматизованого виробництва;
 • Економіка соціальної сфери;
 • Економічна політика;
 • Економіка інноваційного підприємства;
 • Бізнес-економіка та аналітика;
 • Інтелектуальна власність;
 • Обґрунтування господарських рішень та оцінка економічних ризиків;
 • Державне регулювання економіки та цінова політика;
 • Внутрішній економічний механізм підприємства;
 • Потенціал підприємства;
 • Стратегія підприємства та управління витратами;
 • Соціально-трудові відносини;
 • Тіньова економіка;
 • Конкурентна розвідка та основи кібербезпеки;
 • Економічна безпека підприємства;
 • Економіка бізнесу;
 • Економічні основи соціального забезпечення;
 • Інформаційна безпека підприємства;
 • Цифрова трансформація економіки;
 • Стратегія економічної безпеки;
 • Оцінка економічної безпеки;
 • Організація і планування виробництва;
 • Стратегія інноваційного підприємства;
 • Оцінка інноваційних ризиків;
 • Політика інституційних перетворень;
 • Конкурентна політика;
 • Моделі економічного розвитку;
 • Діагностика тінізації економіки;
 • Прийняття рішень у сфері економічної діяльності.

 

Перелік освітніх компонентів, які викладаються на кафедрі для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Економіка» РВО «Магістр» спеціальності 051 «Економіка»:

 • Наукові дослідження в економіці;
 • Економіка вражень;
 • Економічне обґрунтування та управління проєктами;
 • Економіка світового сільського господарства;
 • Економічна діагностика;
 • Цифрова економіка;
 • Циркулярна економіка;
 • Глобальна економіка;
 • Економічна діагностика;
 • Інтелектуальний бізнес;
 • Соціальна відповідальність;
 • Публічні закупівлі;
 • Ринок та конкуренція;
 • Академічна доброчесність;
 • Інноваційна діяльність підприємства;
 • Венчурний бізнес;
 • Економічний ризик;
 • Соціальна економіка;
 • Біоекономіка;
 • Конкурентоспроможність підприємства;
 • Трансфер технологій;
 • Економічний ризик;
 • Виробнича економіка;
 • Економічне управління підприємством;
 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств.

 

Перелік освітніх компонентів, які викладаються на кафедрі для здобувачів третього (освітньо-наукового) РВО «Доктор філософії» (PhD) у галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»:

 •  Моделі аграрної економіки;
 • Право інтелектуальної власності;
 •  Європейська економічна інтеграція;
 •  Економіка світового сільського господарства;
 •  Організація ринку сільськогосподарської продукції;
 • Дорадництво у сфері агробізнесу;
 • Поведінкова економіка;
 • Економіка розвитку;
 •  Кооперація в агропромисловому комплексі.

 

Рівень викладання навчальних дисциплін підтримується відкритим навчальним процесом, взаємовідвідуванням лекцій, практичних занять, вивченням і впровадженням досвіду організації навчання під час підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри.

Навчально-методична робота на кафедрі ведеться за такими напрямками: підготовка навчальних посібників і методичних рекомендацій з навчальних дисциплін; розробка і впровадження нових форм і технологій навчання студентів, зокрема дистанційного навчання; організація та керівництво навчальним процесом у філіалах кафедри та аграрних підприємствах; керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти. Щорічно екзаменаційна комісія рекомендує кваліфікаційні роботи для впровадження у виробництво, а випускників кафедри – до вступу в аспірантуру.

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки постійно беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, стажуваннях та інших видах і формах професійного зростання.

Основні завдання, які вирішуються під час підвищення кваліфікації викладачів кафедри: оновлення, розширення знань, удосконалення раніше набутих і опановування нових компетенцій у педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри економіки підвищує кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном:

У 2017 році – підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тема «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (к.е.н., доц. С.Ф. Яців, к.е.н., доц. З.П. Березівський);

У 2017 році – піврічне стажування в Державній вищій технічно-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Республіка Польща) (д.е.н., проф. Г.В. Черевко, к.е.н., доц. І.В. Черевко);

У 2019 році – піврічне стажування в Старопольській вищій школі в м. Кельце, Республіка Польща (к.е.н., доц. Н.Б. Зеліско, к.е.н., доц. С.Ф. Яців, к.е.н., доц. К.М. Руліцька, к.е.н., Р.І. Магійович, к.е.н., доц. С.М. Колач, к.е.н., доц. О.Р. Василина, к.е.н., доц. З.П. Березівський);

У 2019 році – пройшли навчання в ННІЗПО ЛНАУ і отримали кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника (к.е.н., доц. С.Ф. Яців, к.е.н., доц. К.М. Руліцька, к.е.н., доц. З.П. Березівський);

У 2020 році – колектив кафедри економіки пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету за напрямом «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі»;

У 2021 році – колектив кафедри економіки пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету за напрямом «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, а також можливості інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище»;

У 2021 році – міжнародне стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах вищої освіти» у Ягеллонському університеті в Кракові, в рамках якого працювала над розробкою міжнародного наукового проєкту «Імплементація культури, якості навчання, викладання та оцінювання у закладах вищої освіти України» к.е.н., доц. Н.Б. Зеліско;

Лютий 2021 р. – підвищення кваліфікації в ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» на тему «Академічна доброчесність. Інституціональна система підтримки академічної доброчесності та "антиплагіатні" сервіси» (д.е.н., проф. Г.В. Черевко, к.е.н., доц. Г.В. Сиротюк, к.е.н., доц. І.В. Черевко);

Березень 2021 р. – підвищення кваліфікації за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації онлайн-форуму «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, IT та культурі» (к.е.н., доц. І.В. Черевко);

Березень 2021 р. – сертифіковані курси з організації роботи з неповносправними студентами (Жешувський університет, Республіка Польща) (д.е.н., проф. Г.В. Черевко);

Липень 2021 р. – підвищення кваліфікації за курсом «Інтелектуальна власність та основи патентознавства» (Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут») (д.е.н., проф. Г.В. Черевко, к.е.н., доц. І.В. Черевко);

2022 р. – навчання з управління авторськими правами та суміжними правами на об’єкти інтелектуальної власності (Жешувський університет, Республіка Польща); навчання з основ комерціалізації об’єктів промислової власності (Опольський університет, Жешувський університет, Республіка Польща) (д.е.н., проф. Г.В. Черевко);

Науково-практичний семінар з підвищення кваліфікації «Техніки для розвитку емоційного інтелекту» (Компанія EdEra) (д.е.н., проф. Г.В. Черевко);

Вебінари компанії Clarivate Analytics (к.е.н., доц. Г.В. Сиротюк, к.е.н., доц. З.П. Березівський);

Онлайн-курс European Academy of Sciences and Research (к.е.н., доц. Г.В. Сиротюк);

Лютий 2022 р. – участь у науково-практичному семінарі з підвищення кваліфікації на тему «Комерційна таємниця. Організація захисту комерційної таємниці на підприємстві, в організації, установі тощо» (д.е.н., проф. Г.В. Черевко, д.е.н., в.о. проф. І.В. Черевко);

Лютий 2022 р. – підвищення кваліфікації в Офісі доброчесності НАЗК за курсом «6 кроків до доброчесності: від теорії до практики» (д.е.н., в.о. проф. І.В. Черевко);

Квітень 2022 р. – «Навчати та навчатись в умовах війни – наші сили і виклики» (SoftServe/IT academy) (д.е.н., проф. Г.В. Черевко, д.е.н., в.о. проф. І.В. Черевко);

Червень 2022 р. – тренінг «Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи» (д.е.н., в.о. проф. І.В. Черевко);

Липень 2022 р. – підвищення кваліфікації як учасника проєкту з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge», який присвячений розвитку soft-skills викладача (д.е.н., проф. Г.В. Черевко, к.е.н., доц. Г.В. Сиротюк, д.е.н., в.о. проф. І.В. Черевко);

Липень 2022 р. – участь у Літній школі АПД-2022 «Аграрна торговельна політика України – виклики та перспективи в контексті євроінтеграції», організованій проєктом «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД) у співпраці з Державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Київською школою економіки (KSE) (д.е.н., проф. Г.В. Черевко);

У травні-червні 2022 р. – науково-педагогічне підвищення кваліфікації у Центрі українсько-європейського наукового співробітництва (НУ «Одеська юридична академія») за програмою «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні» (д.е.н., в.о. проф. І.В. Черевко);

Серпень 2022 р. – навчання для викладачів та координаторів курсу «Створення та розвиток IT-продуктів» Genesis, Product IT Foudation for Education (к.е.н., доц. Г.В. Сиротюк).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співпраця кафедри в напрямку покращення якості освітнього процесу

На кафедрі економіки щорічно відбуваються семінари зі залученням стейкхолдерів освітніх програм, представників бізнесу та потенційних роботодавців. За результатами робочих зустрічей та семінарів напрацьовуються механізми залучення практиків до проведення занять як на кафедрі, так і в умовах виробництва, активно обговорюються освітні програми та навчальні плани з метою приведення освітнього процесу у відповідність до вимог сьогодення.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка» кафедрою здійснюється залучення в освітній процес стейкхолдерів. Така співпраця дозволяє розширити необхідні компетенції та підготувати спеціалістів відповідно до потреб ринку.

 

Стейкхолдери освітніх програм

 

ОПП «Бакалавр»:

1. Тетяна Петрівна Гетьман – директор департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації;

2. Іван Ярославович Паньків – директор Національної асоціації дорадчих служб України, директор Львівської аграрної дорадчої служби;

3. Петро Андрійович Вовк – голова Фермерського господарства «Малинівка» (Пустомитівський район Львівської області);

4. Любомира Романівна Шалай – начальник відділу аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища Головного управління статистики у Львівській області;

5. Оксана Андріївна Голод – начальник відділу поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю Головного управління статистики у Львівській області;

6. Василь Зіновійович Кіт – власник, головний технолог та ідейний натхненник бренду WakoMeat;

7. Ярослав Григорович Лелик – голова Фермерського господарства «Лелик» (Жовківський район Львівської області);

8. Андрій Васильович Нестерович – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНЕБРУК»;

9. Роман Ярославович Ткачишин – директор ТзОВ «ЕКО МІТ»;

10. Володимир Євгенович Височанський – керівник відділення АТ Ощадбанк (м. Кам’янка-Бузька).

 

ОПП «Магістр»:

1. Людмила Вікторівна Гончаренко – заступник директора департаменту, начальник управління стратегічного планування, підприємництва та фінансового забезпечення департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації;

2. Василь Іванович Ткачук – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва Поліського національного університету;

3. Тамара Андріївна Люшин – головний бухгалтер ТОВ «Агролан Крупець»;

4. Ірина Юріївна Саноцька – начальник фінвідділу Белзької територіальної громади Львівської області.

 

ОНП «Доктор філософії» (PhD)

1. Іван Федорович Баланюк – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

2. Віктор Павлович Музика – доктор ветеринарних наук, заступник директора з наукової роботи (Державний науково-контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок);

3. Людмила Вікторівна Гончаренко – заступник директора департаменту, начальник управління стратегічного планування, підприємництва та фінансового забезпечення департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації.

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Навчальна та виробнича практики здобувачів вищої освіти є важливою складовою частиною навчального процесу і покликані забезпечити закріплення теоретичних знань та набуття професійних навичок і вмінь здобувачами вищої освіти, адаптувати їх до майбутньої роботи за спеціальністю.

Навчальну практику здобувачі вищої освіти проходять під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри економіки на базі навчально-методичних кабінетів кафедри. Для майбутнього фахівця важливими є наявність інтересу до практики, бажання отримати знання і освоїти навички, які надає йому практика. Тут важлива не тільки роль самого студента як суб’єкта освітнього процесу, а й роль керівника практики від кафедри.  

Виробнича практика є однією з найважливіших умов формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти, оскільки приводить до отримання цілого комплексу вагомих результатів: підготовки до основних видів професійної діяльності, реалізації набутих професійних знань, умінь і навичок у практичних умовах, і, що особливо важливо, до професійної адаптації, тобто професійного самовизначення, входження в професію, освоєння нової соціальної ролі, інтеграції особистісних і професійних якостей. Виробнича практика проводиться на підставі договорів на її проведення. Здобувачі вищої освіти самостійно обирають бази практик, які пізніше є об’єктами для виконання курсових та кваліфікаційних робіт.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» також мають широкі можливості пройти закордонні виробничі практики, взяти участь в обміні (трансфері) студентів, навчатись за програмою подвійних дипломів у європейських університетах, з якими ЛНУП має укладені договори. Головними європейськими країнами, які студенти можуть обрати для проходження практик, є Польща, Німеччина, Швеція, Данія.

 

Бази виробничої практики здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»

1. Фермерське господарство «Урожай Плюс» (Володимир-Волинський район Волинської області);

2. ПП «Аграрний острів» (Стрийський район Львівської області);

3. ТЗОВ «Агро Фрутіка Бишків» (Львівський район Львівської області);

4. Фермерське господарство «Агродрайв» (м. Шацьк, Волинська область);

5. Фермерське господарство «Родич Я. В.» (Яворівський район Львівської області);

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ю ГРУП АГРО» (м. Львів);

7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Стир-Агротех» (Золочівський район Львівської області);

8. Фермерське господарство «Богдан» (Червоноградський район Львівської області);

9. Фермерське господарство «ЛІМ» (Львівський район Львівської області);

10. Рава-Руська міська рада (Львівський район Львівської області);

11. Фермерське господарство «BMW» (Львівський район Львівської області);

12. Державне підприємство «Старицький військовий лісгосп» (Яворівський район Львівської області);

13. ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» (Тернопільський район Тернопільської області);

14. Жовтанецька ОТГ (Львівський район Львівської області);

15. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Краяни» (Львівський район Львівської області);

16. Товариство з обмеженою відповідальністю «Уїзд» (Івано-Франківський район Івано-Франківської області);

17. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добротвір» (Львівський район Львівської області);

18. Фермерське господарство «Лісова поляна» (м. Мостиська, Львівська область);

19. Товариство з обмеженою відповідальністю «Крез-Дубно» (Дубенський район Рівненської області);

20. Фермерське господарство «Волебаранецьке» (Самбірський район Львівської області);

21. Фермерське господарство «Малинівка» (Львівський район Львівської області);

22. Фермерське господарство «Колоденське» (Львівський район Львівської області);

23. Товариство з обмеженою відповідальністю «Княжі лани» (Золочівський район Львівської області);

24. Товариство з обмеженою відповідальністю «Жива Земля Потутори» (Тернопільський район Тернопільської області);

25. Товариство з обмеженою відповідальністю «Апогей Агро» (Золочівський район Львівської області);

26. Приватне підприємство Приватна агроторгова фірма «Винниківська» (Львівський район Львівської області);

27. Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації.

 

Вагоме значення у підготовці фахівців економічного профілю має практичне засвоєння знань. Кафедра економіки має філії на базі фермерського господарства «Лелик» (Львівський район Львівської області), ННЦ ЛНУП, Інституту регіональних досліджень НАН України та ін. На базі філій кафедри проходить виробнича та передатестаційна практика здобувачів вищої освіти, стажування та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, виконуються дослідницько-прикладні роботи з госпдоговірної тематики та здійснюється координація навчально-методичної роботи кафедри з актуальними проблемами виробництва.