Кафедра електротехнічних систем готує фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання.
Навчальний процес на кафедрі забезпечують сім науково-педагогічних працівників і три працівники допоміжного персоналу: к.т.н., доцент, завідувач кафедри В.Р. Левонюк, д.т.н., професор А.В. Чабан, д.т.н., професор В.Й. Чабан (за сумісництвом), д.т.н., професор С.В. Мягкота (за сумісництвом), к.т.н., доцент М.О. Гошко, к.т.н., доцент Д.П. Гречин, ст. викладач І.М. Дробот, ст. лаборант М.А. Шуміляс, провідні фахівці М.Б. Хлистун та О.І. Какула.

Історія кафедри
Історія кафедри розпочинається в 60-х роках минулого століття зі створення у 1962 році кафедри електрифікації сільського господарства. Перший завідувач – доцент В.Г. Ковальчук. Згодом кафедрою керували доценти М.Л. Гірник (1967–1974), Б.Т. Пославський (1974–1976) та В.Ю. Воробкевич (1976–1984).
У 1984 році в результаті об’єднання кафедр механізації тваринницьких ферм та електрифікації сільського господарства утворено кафедру механізації тваринництва та електрифікації сільського господарства, яку очолив доцент В.М. Сиротюк.

У 2000 році естафету перейняла новостворена кафедра енергетики, яка стала базовою з підготовки фахівців спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва».
В результаті поділу кафедри енергетики у 2007 році створено кафедру електротехнічних систем, яку очолювали професор В.М. Сиротюк (2007–2011), професор К.М. Василів (2011–2015) професор О.С. Калахан (2015–2023). У вересні 2023 року завідувачем кафедри призначено к.т.н., доцента В.Р. Левонюка, який очолює кафедру дотепер.

Концепція розвитку кафедри електротехнічних систем на 2020–2025 рр.
Колективом кафедри електротехнічних систем та технологій розроблено Концепцію розвитку кафедри на 2020–2025 рр. Концепція складена з урахуванням Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року, Концепції розвитку Львівського національного університету природокористування.
Місія кафедри – підготовка висококваліфікованих соціально відповідальних фахівців у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки відповідно до потреб ринку праці за умов євроінтеграції з використанням творчих та інноваційних підходів до навчання й роботи.
Бачення (візія): кафедра електротехнічних систем є одним із лідерів підготовки фахівців у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Кафедра згідно з вимогами сучасності визначає стандарти якості навчання майбутніх фахівців із урахуванням кон’юнктури ринку праці, тенденцій розвитку цифрових технологій. Використання інноваційних технологій дозволяє науково-педагогічним працівникам кафедри повністю реалізувати навчальні програми.

Стратегічні завдання кафедри електротехнічних систем:
1. Розширення освітніх можливостей кафедри;
2. Підвищення наукового потенціалу кафедри;
3. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри;
4. Збереження та розширення міжнародної співпраці кафедри.
Основні напрями діяльності кафедри електротехнічних систем:
– навчальна робота;
– методична робота;
– науково-інноваційна робота;
– організаційна робота;
– виховна робота;
– міжнародна діяльність;
– організація роботи з охорони праці.
Повний текст стратегії розвитку кафедри електротехнічних систем на 2020–2025 рр. доступний для ознайомлення за посиланням: https://lnup.edu.ua/attachments/article/2628/Stratehiya_rozvytku_kafedry_elektrotekhnichnykh_system_2020-2025.pdf

Освітня діяльність кафедри
Навчальна діяльність кафедри пов’язана із науковою діяльністю науково-педагогічних працівників, включно із задіюванням студентів до наукової роботи. Колектив кафедри складається з 7 науково-педагогічних працівників (на постійному місці праці та за сумісництвом), з яких 3 професори (д.т.н.), 3 доценти та 1 старший викладач без наукового ступеня.
Результати проведених наукових досліджень викладачів публікуються у фахових наукових виданнях України та наукових журналах, в тому числі високопунктованих, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, матеріалах міжнародних наукових конференцій та семінарів. Кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі».
Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються у навчальному процесі. Викладачі кафедри керують науковою діяльністю здобувачів, рецензують наукові та навчально-методичні роботи працівників інших закладів вищої освіти та наукових установ, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.

Співпраця з партнерами кафедри
Кафедра електротехнічних систем веде активну роботу зі встановлення та розвитку партнерських відносин з різними суб’єктами, що діють в галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки та пов’язаних областей. Для цього кафедра розробила стратегію співпраці, яка базується на взаємовигідних відносинах та спільних цілях. Однією з ключових цілей кафедри є забезпечення практичного навчання студентів та проведення досліджень, що відповідають потребам промисловості та ринку. Кафедра уклала ряд партнерських угод із провідними підприємствами електротехнічної галузі. Ці угоди передбачають обмін досвідом, проведення спільних наукових досліджень, а також надання можливостей для стажування студентів на підприємствах-партнерах.

Кафедра активно бере участь у різноманітних наукових та освітніх програмах, організованих спільно з партнерами. Це включає участь у грантових проєктах, організацію конференцій, семінарів та тренінгів з провідними фахівцями з партнерських організацій.
Кафедра розвиває активну співпрацю із науковими та навчальними установами, які спеціалізуються в області електротехніки. Це включає обмін викладачами, організацію спільних наукових заходів, а також розробку спільних навчальних програм та курсів.
Співпраця кафедри електротехнічних систем із партнерами привела до досягнення вагомих результатів у вигляді покращення якості освіти, розширення можливостей для практичного навчання та збагачення дослідницького потенціалу кафедри. Перспективи розвитку співпраці включають розширення партнерської бази, впровадження нових технологій у навчальний процес та спільні інноваційні проєкти.