Кафедра енергетики здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за спеціальностями:

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

208 – Агроінженерія;

133 – Галузеве машинобудування;

274 – Автомобільний транспорт;

192 – Будівництво та цивільна інженерія;

126 – Інформаційні системи та технології;

183 – Технології захисту навколишнього середовища.

Підготовка студентів на кафедрі енергетики здійснюється за навчальними та робочими навчальними планами освітніх програм відповідних спеціальностей.

Основним напрямом підготовки інженерних фахівців на кафедрі енергетики є розробка і практичне використання систем та технологій традиційної та відновлюваної енергетики.

Необхідний рівень якості підготовки фахівців забезпечується неухильним дотриманням вимог державних стандартів освіти, послідовності та неперервності навчання, логічного поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів.

Для забезпечення якісної підготовки студентів на кафедрі енергетики на належному рівні налагоджена робота з організації навчально-методичного та інформаційного забезпечення викладання дисциплін. Підготовлені навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни та їх електронні варіанти з використанням програми «Moodlе», які включають робочу програму та силабус дисципліни, електронний варіант лекцій, методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт, перелік питань, що виносяться на підсумкові модулі, та шкали оцінювань відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, тестові варіанти контролю знань, перелік рекомендованої літератури, нормативну базу, джерела Інтернет, адреси бібліотек.

Викладачами кафедри, які задіяні в навчальному процесі, розроблені методичні рекомендації та завдання для проведення практичних та лабораторних робіт з дисциплін, що ними читаються, а також курсових і дипломних робіт. Розроблені і є в наявності методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисциплін, які передбачені навчальним планом для заявленої спеціальності.

Крім цього, викладачами кафедри енергетики підготовлено значну кількість навчальних посібників, які рекомендовані профільними міністерствами та Вченою радою Львівського НАУ для вивчення кафедральних дисциплін студентами інженерних спеціальностей. 

Для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Основним напрямом підготовки фахівців за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», для якої кафедра енергетики є випусковою, є розробка і практичне використання систем та технологій традиційної та відновлюваної енергетики.

Студентам спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» викладаються на кафедрі енергетики наступні дисципліни:

- Відновлювані джерела енергії;

- Засоби та обладнання відновлюваної енергетики;

- Проєктування та обслуговування систем відновлюваної енергетики;

- Енергозбереження;

- Енергетична безпека;

- Гідравліка та гідро-, пневмопривод;

- Теплотехніка;

- Теплоенергетичне та холодильне обладнання;

- Проєктування систем енергопостачання;

- КВП з основами метрології.

Актуальність спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» обумовлена попитом роботодавців на фахівців, що володіють навичками роботи з технологіями та обладнанням.

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» дає можливість отримати достатній рівень знань для роботи із сучасними системами та технологіями систем енергопостачання та знайти високооплачувану роботу в сфері енергетики. 

Для підготовки студентів інших спеціальностей

Для студентів інших спеціальностей на кафедрі енергетики викладаються наступні дисципліни:

- Технології використання відновних джерел енергії;

- Вимірювання і прилади;

- Теплотехніка;

- Гідравліка та гідро-, пневмоприводи;

- Енергозбереження;

- Енергоресурсоощадність;

- Відновлювані джерела енергії з основами проєктування;

- Проєктування та використання гідропневмоприводів;

- Технічна механіка рідин і газів;

- Інженерне обладнання будівель;

- Теплогазопостачання і вентиляція;

- Енергоощадність будівель та споруд;

- Енергозбереження та відновлювана енергетика;

- Системи електро-, тепло-, газо-, водопостачання.

Кафедра формує у майбутніх фахівців компетентності, які забезпечують створення та підтримування енергетичних систем та технологій. Теоретична підготовка майбутніх фахівців здійснюється на підставі сучасних досягнень науки та техніки, а також вимог партнерів. 

Практична підготовка майбутніх фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на кафедрі енергетики

Для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок плануються навчальні та виробничі практики зі спеціальності. Практична підготовка дозволяє студентам ознайомитись із майбутніми виробничими завданнями та інженерними задачами, які необхідно реалізовувати інженерам-енергетикам сільськогосподарського виробництва, та намітити шляхи їх конкретного вирішення.

Під проходження практики студенти в умовах виробництва мають змогу випробувати себе у ролі стажерів на конкретних інженерних посадах.

Проходження практики студентами в лабораторії нетрадиційних відновлюваних джерел енергії

 Проходження практики студентами в лабораторії нетрадиційних відновлюваних джерел енергії Набуття практичних навиків з інсталяції елементів систем тепло-, газо-, водопостачання за допомогою сучасного обладнання та комплектування стенду індивідуального теплового уводу

До основних завдань, які студенти виконують під час проходження виробничої практики, входять: ознайомлення і практичне освоєння сучасних процесів генерування, постачання і розподілу теплової та електричної енергії, енергоносіїв та ресурсів; набуття практичних навичок із організації роботи генеруючих та розподільчих підприємств; організація ефективного енерго- і ресурсопостачання виробничих об'єктів і житлових комплексів; застосування альтернативних і поновлюваних джерел енергії і палива; обґрунтування та встановлення відповідно до заданих умов роботи оптимальних параметрів і режимів роботи енергетичних агрегатів і комплексів, підготовка енергетичного обладнання до роботи; практичне проведення діагностики та технічного обслуговування енергетичного і технологічного обладнання; вивчення досвіду із вдосконалення конструкцій агрегатів і обладнання; вивчення нормативних документів із експлуатації обладнання на виробництві; аналіз роботи обслуговуючих і сервісних підприємств; аналіз і розробка заходів щодо покращення охорони праці та навколишнього середовища; обґрунтування напрямів ефективного використання і збереження виробничих засобів та ресурсів.

Для глибшого засвоєння студентами отриманих теоретичних знань, закріплення власних практичних вмінь і набуття ними стійких навичок для майбутньої професійної діяльності передбачена виробнича практика на сучасних енергетичних, комунальних та розподільчих підприємствах, де під наглядом досвідчених керівників від університету та підприємства студенти мають можливість апробувати свої теоретичні знання і практичні вміння. 

Лабораторії та обладнання на кафедрі енергетики

Для забезпечення належної якісної інженерної підготовки фахівців на кафедрі енергетики діє ряд спеціалізованих лабораторій (відновлюваної енергетики та енергозбереження, контрольно-вимірювальних приладів, теплоенергетичних установок та теплопостачання АПК, теплотехніки та використання теплоти, гідравліки та с.-г. водопостачання, гідроприводів с.-г. техніки), а також комп’ютерний клас із локальною мережею. 

Забезпечення якості освітнього процесу під час підготовки студентів

На кафедрі енергетики особлива увага приділяється питанню підвищення якості освітнього процесу. Із залученням стейкхолдерів переглядається та оновлюється освітня програма, робочі програми навчальних дисциплін. Після завершення вивчення дисциплін, що читаються на кафедрі, проводяться анкетування студентів, що дає змогу викладачам переглядати структури дисциплін та їх наповнення.

Викладачі кафедри проходять навчання та підвищення кваліфікації, беруть участь у тематичних заходах, організованих енергетичними компаніями. Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних програмах та налагоджують партнерство з європейськими закладами вищої освіти. П'ятеро викладачів кафедри пройшли шестимісячне стажування у Варшавському університеті наук про життя (WULS-SGGW).

Філії кафедри

Кафедра тісно співпрацює з підприємствами, які ведуть свою діяльність в напрямку, який є близький до кафедральної навчальної та наукової роботи. Зокрема, організовано філії кафедри у:

- ПП «Еко-СТ», яке займається встановленням та обслуговуванням систем кондиціювання та обігріву приміщень на базі повітряних теплових помп;

- ПП «Віта-Клімат», яке займається встановленням та обслуговуванням сонячних електростанцій, сонячних систем нагріву води, твердопаливних котлів тощо;

- КП «Жовкватеплоенерго», що займається генеруванням та розподілом теплової енергії в м. Жовква, м. Дубляни та с. Сопошин. Генерація теплової енергії частково (м. Жовква) відбувається з використанням новітніх твердопаливних котлоагрегатів.