Лабораторії на кафедрі фізики, інженерної механіки та безпеки виробництва
На кафедрі функціонують 7 навчальних лабораторій та кабінетів, а саме:
- Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ауд. 101, агрономічний корпус);
- Охорони праці (ауд. 102, агрономічний корпус);
- Кабінет охорони праці (каб. 107, агрономічний корпус);
- Механіки та молекулярної фізики (каб. 509, головний корпус);
- Електрики та електромагнетизму (каб. 508, головний корпус);
- Оптики (каб. 511, головний корпус);
- Опору матеріалів (павільйон механізації ЛНУП).

Лабораторія механіки та молекулярної фізики

В цій лабораторії проводять заняття з дисциплін «Фізика» і «Будівельна фізика».
Основне обладнання (стенди) використовується для виконання таких експериментальних досліджень:
1. Перевірка основного закону динаміки обертового руху з допомогою маятника Обербека.
2. Визначення модуля зсуву з допомогою крутильного маятника.
3. Визначення коефіцієнта пружності пружини і перевірка формули для періоду коливань пружинного маятника.
4. Визначення швидкості звуку в повітрі з використанням аналізу закономірностей стоячої звукової хвилі.
5. Визначення коефіцієнта тертя ковзання при русі дерев’яного бруска по металевій гладкій поверхні.

6. Визначення модуля Юнга деформованої пластини на основі закону Гука.
7. Визначення модуля Юнга деформованої дротини на основі закону Гука.
8. Визначення прискорення вільного падіння на основі аналізу закономірностей коливань фізичного маятника.
9. Визначення логарифмічного декременту згасання згасаючих коливань маятника.
10. Визначення швидкості кулі на основі аналізу закономірностей коливань балістичного маятника.

11. Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса.

12. Визначення показника адіабати повітря методом Клемана – Дезорма.
13. Визначення питомої теплоти пароутворення води на основі рівняння теплового балансу.
14. Перевірка закону Дюлонга – Пті.
15. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу води на основі формули Лапласа.
16. Визначення коефіцієнта лінійного розширення металів на основі залежності довжини металевої трубки від температури.
Лабораторія електрики та електромагнетизму

В цій лабораторії проводять заняття з дисципліни «Фізика».
Основне обладнання (стенди) використовується для виконання таких експериментальних досліджень:
1. Визначення невідомого опору з допомогою електричної схеми, яка називається «місток постійного струму».
2. Визначення залежності сили струму, що протікає через гальванометр від номера поділки.
3. Визначення ЕРС досліджуваного джерела струму з використанням еталонного джерела струму.
4. Визначення невідомих опорів з використанням конденсатора, який розряджається через неонову лампу.
5. Градуювання термопари на основі формули для термо-ЕРС.
6. Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі із використанням магнітної стрілки, яка знаходиться всередині витків зі струмом.
7. Визначення дійсної і номінальної сталих лічильника електричної енергії.
8. Визначення коефіцієнта потужності різних електричних кіл.
9. Визначення опору кола на основі теоретичної та експериментальної залежності.
10. Визначення резонансного струму і ємності конденсатора.
11. Визначення індуктивності котушки на основі закону Ома для змінного струму.
12. Визначення електроємності послідовно і паралельно з’єднаних конденсаторів.
13. Визначення коефіцієнта корисної дії трансформатора.
Лабораторія оптики

В цій лабораторії проводять заняття з дисциплін «Фізика» і «Будівельна фізика».
Основне обладнання (стенди) використовується для виконання таких експериментальних досліджень:
1. Визначення світлової і вольт-амперної характеристик фотоелемента.

2. Визначення залежностей фотоструму від напруги і освітленості фотоопору.
3. Визначення невідомих концентрацій цукру з використанням закономірностей явища повного відбивання світла.
4. Визначення коефіцієнта поглинання твердих тіл з допомогою закону Стефана – Больцмана.

5. Визначення показника заломлення прозорих твердих тіл з використанням мікроскопа.
6. Визначення питомої потужності електричної лампи з використанням еталонного і досліджуваного джерел світла.
7. Визначення оптичної сили тонкої лінзи.
8. Визначення числової апертури та роздільної здатності мікроскопа.
9. Визначення радіуса кривизни лінзи.
Лабораторія опору матеріалів
Основне обладнання:
1. Машина розривна 5 тонн ГОСТ 1497-73 – 2 шт.
2. Машина випробувальна універсальна пульсуюча (розтяг-стиск) МУП20, 20 тонн – 1 шт.
3. Машина випробувальна універсальна пульсуюча (розтяг-стиск) МУП50, 50 тонн – 1 шт.
4. Машина випробувальна на кручення – 2 шт.
5. Машина для випробувань на ударну в’язкість – 1 шт.
6. Машина для випробування на втомне руйнування – 1 шт.
7. Лабораторна установка «Косий згин консольної балки» – 1 шт.
8. Лабораторна установка «Позацентровий згин балки асиметричного перерізу» – 1 шт.
9. Лабораторна установка «Теорема про взаємність робіт при згині балки» – 1 шт.
10. Лабораторна установка «Кут закручування вала» – 1 шт.
11. Пристрій «Випробування на зріз» – 1 шт.
12. Пристрій «Коефіцієнт Пуассона і модуль Юнга» – 1 шт.
13. Тензометр важільний Гугенбергера – 2 шт.
14. Індикатор годинникового типу 0.01мм ГОСТ 577-68 – 2 шт.
15. Штангенциркуль 0-125 мм – 1 шт.
16. Гирі 4-го класу ГОСТ 7328-65 – 6 шт.
17. Міст тензометричний з підсилювачем багатоканальний – 1 шт.
18. Осцилограф шлейфовий пишучий 8-канальний – 1 шт.
Зразки для руйнівних випробувань:
1. Кубики 5х5 см дерево (18 сортів) – 50 шт.
2. Кубики 7х7 см цемент, пінобетон, цегла (виготовляються в разі потреби).
3. Циліндр сталь, чавун «на стиск» (виготовляються в разі потреби).
4. Зразки стальні на розтяг «короткі» (виготовляються в разі потреби).
5. Зразки стальні на кручення (виготовляються в разі потреби).
6. Зразки стальні на ударну в’язкість (виготовляються в разі потреби).

Лабораторія охорони праці
В лабораторії знаходяться тематичні стенди:
- «Законодавча та нормативна база охорони праці»;
- «Дослідження параметрів мікроклімату робочих місць»;
- «Дослідження параметрів вентиляції»;
- «Дослідження параметрів вібрації та шуму»;
- «Дослідження параметрів виробничого освітлення»;
- «Електробезпека»;
- «Індивідуальні засоби захисту»;
- «Протипожежні засоби захисту»;
- «Знаки безпеки праці».
Робоче обладнання, прилади і машини:
- пристрій для дослідження освітлення;
- люксметр Ю-116 – 3 одиниці;
- рулетка метрична;
- планка довжиною 3 м;
- засоби захисту тіла (спецодяг) – 3 комплекти;
- засоби захисту голови і обличчя – 3 комплекти;
- засоби захисту органів зору (окуляри 0276У, 3П180У, №Н572, наголівний щиток НБТ-1);
- засоби захисту органів слуху (ВЦНИИОТ-1, ВЦНИИОТ-2, ВЦНИИОТ-4);
- засоби захисту органів дихання (респіратори ШБ1 «Лепесток», «Астра 2М», Ф62Ш, протигази БК, МКП, ПШ1);
- засоби захисту від ураження електричним струмом (ізолювальна штанга, ізолювальні кліщі, діелектричні боти, гумовий килимок, діелектричні рукавиці);
- кімнатний термометр;
- актинометр ЛИОТ-Н – 1 одиниця;
- психрометр Августа – 2 одиниці;
- аспіраційний психрометр (МВ-4М);
- барометр;
- анемометри АСО-3 – 1 одиниця, МС-13 – 1 одиниця;
- посудина з водою;
- секундомір;
- витяжна шафа;
- лабораторна вентиляційна установка;
- вимірювач шуму та вібрації ВШВ-1;
- джерело шуму (побутовий електричний звуковий оповіщувач);
- пожежні оповіщувачі АТМ-3М, АТІП-3, ДСП-038;
- спринклерні та дренчерні водяні зрошувачі;
- вогнегасники ОХП-10, ОВП-5,ОУ-2, ОП-1В «Момент-2».Лабораторія цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
В лабораторії знаходяться тематичні стенди:

- «Засоби індивідуального захисту»;
- «Основні завдання та структура ЦО»;
- «Захисні споруди ЦО»;
- «Рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях»;
- «Макети захисних споруд ЦО»;
- «Манекени захисних костюмів та засоби індивідуального захисту».
Робочі машини, прилади та обладнання:

- дозиметр ДП-5В;
- дозиметр ИД-1;
- радіометр «Прип’ять»;
- прилад «Сінтекс»;
- радіометр-дозиметр «Стора-Т» РКС-01;
- графопроєктор 3М 2660;
- комп’ютерний комплекс.
Лабораторія управління проєктами

Кабінет охорони праці

Здебільшого вищезазначені навчальні лабораторії використовуються для виконання лабораторних та практичних занять, які дають змогу студентам отримати практичні знання та вміння в області безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту та управління проєктами.
На основі лабораторного обладнання розроблено комплекси лабораторних робіт, які дозволяють студентам на практиці закріпити отримані ними теоретичні знання із таких дисциплін: безпека життєдіяльності та охорона праці; охорона праці в галузі та цивільний захист; управління проєктами.