Навчання на кафедрі фізики, інженерної механіки та безпеки виробництва

Кафедра фізики, інженерної механіки та безпеки виробництва бере участь у підготовці фахівців з усіх спеціальностей в університеті.
Підготовка студентів на кафедрі здійснюється за навчальними та робочими навчальними планами освітніх програм ОС «Бакалавр» та «Магістр».
Колектив кафедри фізики, інженерної механіки та безпеки виробництва забезпечує викладання таких дисциплін: «Фізика», «Фізика з основами біофізики», «Агрометеорологія», «Кліматологія та метеорологія», «Будівельна фізика», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Основи теорії споруд», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Інженерна механіка», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Охорона праці та цивільний захист», «Безпека технологічних процесів».
Теоретична підготовка майбутніх фахівців здійснюється на підставі сучасних досягнень науки та техніки, а також згідно з вимогами правової і нормативної документації з безпеки життєдіяльності та охорони праці.
Кафедра забезпечує створення компетенцій у майбутніх фахівців, які забезпечують здатність вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва і у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій відповідної науки, певних знань, умінь, технологічних методів та прийомів, а також характеризується комплексністю й невизначеністю умов.
Забезпечення якості освітнього процесу під час підготовки студентів
На кафедрі особлива увага приділяється питанню підвищення якості освітнього процесу. Із залученням стейкхолдерів переглядається та оновлюється освітня програма, робочі програми навчальних дисциплін. Після завершення вивчення дисциплін, що читаються на кафедрі, проводяться анкетування студентів, що дає змогу викладачам переглядати структури дисциплін та їх наповнення.
Викладачі кафедри кожні три роки проходять навчання та підвищення кваліфікації, беруть участь у тематичних заходах.
Підготовлено навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни та їх електронні варіанти з використанням програми «Moodle», які включають робочу програму та силабус дисциплін, електронний варіант лекцій, методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт, перелік питань, що виносяться на підсумкові модулі, та шкали оцінювань відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, тестові варіанти контролю знань, перелік рекомендованої літератури, нормативну базу, інтернет-джерела, адреси бібліотек.
Викладачами кафедри, які задіяні в навчальному процесі, розроблені методичні рекомендації та завдання для проведення практичних та лабораторних робіт з дисциплін, що ними читаються, а також курсових і дипломних робіт. Розроблені і є в наявності методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисциплін, які передбачені навчальним планом для заявленої спеціальності.
Крім цього, викладачами кафедри підготовлено значну кількість навчальних посібників, які рекомендовані профільними міністерствами та Вченою радою Львівського НУП для вивчення кафедральних дисциплін студентами інженерних спеціальностей:
Вакарчук С.О., Демків Т.М., Мягкота С.В. Фізика: підручник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 458 с.
Лебідь Н.М. Лабораторний практикум з опору матеріалів: навч. посіб. Львів – Дубляни, 2018. 216 с. (рекомендовано Міністерством освіти та науки України, лист № 14/18.2-2179).
Пономаренко О.М., Семерак В.М. Теоретична механіка. Кінематика. Конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни та виконання самостійних завдань студентами ОС «Бакалавр» факультету механіки та енергетики спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Агроінженерія», «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», «Автотранспорт», «Будівництво і цивільна інженерія». Львів: ЛНАУ, 2018. 127 с.
Марків М.В., Білий Я.М., Кушнір О.П. Агрометеорологія: навч. посіб. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2013. 136 c.
Охорона праці (гігієна праці та виробнича санітарія): навч. посіб. / Пістун І.П., Березовецький А.П., Тимочко В.О., Городецький І.М.; за ред. І.П. Пістуна. Ч. 1. Львів: Тріада плюс, 2017. 620 с.
Охорона праці (гігієна праці та виробнича санітарія): навч. посіб. / Пістун І.П., Тимочко В.О., Городецький І.М., Березовецький А.П.; за ред. І.П. Пістуна. Ч. 11. Львів: Тріада плюс, 2015. 224 с.
Пістун І.П., Березовецький А.П., Трач А.Ю. Охорона праці (психологія безпеки): навч. посіб. Львів: Тріада плюс, 2010. 475 с.
Пістун І.П., Кіт Ю.В., Березовецький А.П. Практикум з охорони праці: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2000. 207 с.
Пістун І.П., Березовецький А.П., Трунова І.О., Кельман І.І., Затварська Т.Ю. Охорона праці. Практикум: навч. посіб. Львів: Тріада плюс, 2011. 436 с.
Тимочко В.О., Городецький І.М., Березовецький А.П., Ковальчук Ю.О., Мазур І.Б., Стефанишин В.Ю. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Практикум: навч. посіб. Львів: Сполом. 2022. 336 с.
Філії кафедри
Кафедра має свої філії на наступних підприємствах:
1. ТОВ «Волинь-Агро»;
2. ТОВ «Геслан»;
3. Львівській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого;
4. ТОВ «Авто-світ».