Кафедра генетики селекції та захисту рослин є випусковою кафедрою з підготовки фахівців за ОПП «Захист і карантин рослин» спеціальності 202 Захист і карантин рослин першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Кафедра співпрацює з Навчально-науковим інститутом заочної та післядипломної освіти та відокремленими структурними підрозділами Львівського національного університету природокористування (фаховими коледжами).
Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським), другим (магістерським) і третім (доктор філософії) рівнями вищої освіти.
Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:
ОС Бакалавр
ОПП «Захист і карантин рослин»
- Фізіологія рослин
- Генетика та сільськогосподарська біотехнологія
- Загальна фітопатологія
- Загальна ентомологія
- Сільськогосподарська фітопатологія
- Сільськогосподарська ентомологія
- Карантин рослин
- Агрофармакологія
- Методи обліку й прогноз розвитку шкідливих організмів
- Імунітет рослин
- Біологічний захист рослин
- Селекція та насінництво сільськогосподарських культур
- Основи наукових досліджень
- Антагоністи шкідливих мікроорганізмів
- Агробіотехнології
ОПП «Агрономія»
- Фізіологія рослин
- Генетика та сільськогосподарська біотехнологія
- Фітопатологія
- Ентомологія
- Карантин рослин
- Агрофармакологія
- Селекція, сортознавство на насінництво польових культур
- Основи наукових досліджень
ОПП «Садівництво та виноградарство», ОПП Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
- Фізіологія рослин
- Генетика та сільськогосподарська біотехнологія
- Фітопатологія
- Ентомологія
- Агрофармакологія
- Основи наукових досліджень
ОПП «Садово-паркове господарство»
- Фізіологія рослин
- Садово-паркова фітопатологія
- Садово-паркова ентомологія
- Захист декоративних культур від хвороб і шкідників
ОС Магістр
ОПП «Агрономія»
- Біотехнології в рослинництві
- Методологія наукових досліджень та патентно-інформаційний пошук
- Інтегрований захист рослин і фітомоніторинг
- Екологічні основи захисту рослин
- Стратегії сталого розвитку
- Насінництво та сортознавство олійних культур
ОПП Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
- Інтегрований захист рослин у плодоовочівництві
ОНС Доктор філософії
ОНП «Агрономія»
- Системи управління чисельністю шкідливих видів у агроценозах
- Сучасні методи біотехнології в рослинництві
- Стратегії сталого розвитку


Якість освітнього процесу забезпечується шляхом вдосконалення форм і методів провадження теоретичного та практичного навчання здобувачів вищої освіти, використання новітніх освітніх технологій, віртуального освітнього середовища, проведення відкритих лекцій, у т.ч. від стейкголдерів, активізації самостійної роботи студентів, ведення електронної документації, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у вітчизняних і закордонних освітніх і науково-дослідних закладах, а також на курсах, які організовують бізнес-освітні платформи, тісної співпраці з виробництвом. Провідні викладачі кафедри впродовж багатьох років читають лекції на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів та завідувачів відділів фітосанітарного аналізу фітосанітарних лабораторій Державної служби України з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на теми: «Карантинні грибні, бактеріальні та вірусні хвороби рослин», «Карантинні фітогельмінти», «Законодавча база України в сфері насінництва та розсадництва», а також лекції для спеціалістів агрономічної служби сільськогосподарських підприємств на тему: «Хвороби і шкідники основних польових культур та заходи захисту від них».

Керівництво кваліфікаційними роботами студентів, які навчаються за ОПП «Захист і карантин рослин» за першим (бакалаврським) бакалаврським рівнем вищої освіти та за ОПП «Агрономія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, здійснюють провідні викладачі кафедри.
Зміст навчання визначається чинними Стандартами вищої освіти та розробленими на їх основі освітніми програмами, навчальними планами, робочими навчальними планами, силабусами та програмами навчальних дисциплін, нормативними документами органів державного управління вищою освітою та Університету.
Викладачами кафедри розроблені та сформовані навчально-методичні комплекси дисциплін (навчальні посібники, практикуми, презентації лекційного матеріалу, методичні рекомендації для авдиторної та самостійної роботи студентів, виконання курсової роботи), що розміщені у віртуальному навчальному середовищі університету MOODLE.

Філіали кафедри
- Навчально-науковий центр Львівського НУП
- Державна установа «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія»
- Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України
- Інститут картоплярства НААН України
- ТзОВ «Бульба»

Особливу увагу на кафедрі приділяють практичній підготовці студентів під час проходження навчальних і виробничо-кваліфікаційних практик. Студенти мають змогу набувати професійного досвіду, опановувати передові новітні технології за кордоном, зокрема в Польщі та Німеччині, навчатися за програмами академічної мобільності в провідних закладах Європи.