Андрій Андрійович Верзун – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого.

У 1999 році закінчив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

Липень 1999 р. – серпень 2000 р. – лаборант кафедри фінансів і кредиту Львівського державного аграрного університету.

З 2000 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Ефективність сільськогосподарського виробництва та її залежність від фіскальної політики держави».

У 2011 році отримав вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Логістика», «Організаційна поведінка», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тематика підвищення кваліфікації: «Нові технології та інновації у вищій освіті. Активне викладання та навчання».

У 2019 році пройшов стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

Основні напрями наукових досліджень: державна фінансова підтримка сільськогосподарського виробництва; кредитне забезпечення аграрних товаровиробників.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць.

Індекс Гірша в Google Академія – 2.

Основні публікації:

Верзун А.А. Шляхи вдосконалення фінансово-кредитного механізму в агропромисловому комплексі. Аграрна політика в умовах трансформації економіки агропромислового комплексу : колективна монографія / Заг. ред. П.С. Березівського. Львів : Львівський держ. аграр. ун-т, 2006. С. 452-458.

Фінанси підприємств : практикум [Онисько С.М., Верзун А.А., Марич П.М.]. Львів : «Магнолія 2006», 2014. 312 с.

Верзун А.А., Гончаренко Л.В. Банківське кредитування аграрного сектору: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий журнал «Молодий вчений». Економічні науки. 2015 р. № 12 (27). С. 130-133.

Верзун А.А. Перспективні напрями розвитку інфраструктури ринку аграрного кредитування. Cross-border cooperation with V4 countries as vector of development of small and medium business in Ukraine. Bratislava: School of Economics and Management of Public Administration, 2016. С. 23-28.

Верзун А.А., Грубінка І.І. Вишеградська четвірка і Україна: стан розвитку економічної системи і державної підтримки сільського господарства. Вишеградська четвірка – український вимір. Інтеграція step by step : колективна монографія. Рига : Видавництво «Izdevniecida “Baltija Publishing”», 2017.

Фінансово-економічна діяльність: навч. посіб. [Калинич І.В., Верзун А.А., Грубінка І.І.]. Ужгород : Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2017. 199 с.

Верзун А.А. Еволюція та перспективи розвитку механізму пільгового кредитування аграрних підприємств. Вісник ЛНАУ: економіка АПК, 2017. 24(1). С. 68-75.

Верзун А., Богач М., Ковалів В. Вдосконалення системи державної фінансової підтримки сільського господарства України. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2019. 26(1). С. 108-112.