Кафедра обліку та оподаткування була біля витоків формування економічного факультету Львівського національного аграрного університету. Підготовку спеціалістів з бухгалтерського обліку в університеті було розпочато у 60-х роках XX ст. Як окремий структурний підрозділ кафедра створена у січні 1971 року поділом кафедри бухгалтерського обліку і статистики. У 1994 році перейменована на кафедру бухгалтерського обліку і фінансів, у 1999 році – обліку і аудиту, а у 2016 році – обліку та оподаткування.

Фундатором, організатором і першим завідувачем кафедри був к.е.н., доц. Іван Феоктистович Рашковський. Це була освічена людина із великим практичним досвідом роботи. Засновниками кафедри були: к.е.н., доц. М.М. Дзядик, к.е.н., доц. М.М. Прийма, к.е.н., доц. Ю.Й. Герівська, ст. викл. І.М. Шуль, ст. викл. Г.П. Обушний, асистент Н.Й. Михальчук, асистент О.І. Кожан, старший лаборант Л.С. Ступак.

Свого часу на засадах компетентності та ініціативності усі завідувачі кафедри формували колектив однодумців. У різні часи кафедру очолювали:

Юлія Йосипівна Герівська – к.е.н., доцент;

Микола Іванович Тофан – к.е.н., доцент;

Микола Іванович Должанський – к.е.н., доцент;

Мирон Миронович Прийма – к.е.н., доцент;

Михайло Іванович Кухарський – доцент;

Петро Миколайович Гарасим – д.е.н., професор;

Ігор Григорович Костирко – д.е.н., професор, заслужений економіст України;

Людмила Петрівна Петришин – д.е.н., доцент.

Завідувачі кафедри
за період 1971-2016 рр.

За роки існування кафедра стала провідним на заході України центром підготовки фахівців з обліку та аудиту, досягла значних успіхів у науково-дослідних роботах. У її здобутку налічується понад 500 наукових праць, з них близько 370 опублікованих статей, 15 підручників, книг та наукових посібників, 17 монографій.

З 2020 року кафедрою керує доктор економічних наук, професор Людмила Богданівна Гнатишин.

Сьогодні кафедра обліку та оподаткування є провідною у підготовці висококваліфікованих фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Сучасна концепція кафедри враховує шістдесятирічний досвід надання освітніх послуг та ґрунтується на компетентнісному підході з акцентом на поглибленні знань та умінь для забезпечення здатностей комплексно розв’язувати виробничі та комерційні проблеми бізнесу. Надання освітніх послуг колективом кафедри обліку та оподаткування спрямоване на задоволення тих потреб, які висуває до бухгалтерів та аудиторів сфера їх майбутньої професійної діяльності. Навчально-методична, наукова та виховна робота колективу кафедри націлена на формування нової генерації облікових працівників, які:

  • здатні швидко адаптовуватись у бізнес-середовищі, застосовувати інноваційний спосіб мислення та прогресивні компетентності в галузі обліку і оподаткування для успішної діяльності сфери виробництва і послуг, роботи банківського та державного секторів національної економіки і створення власного бізнесу;
  • компетентні у методології та практиці облікового процесу, адмініструванні податків, методиці формування звітності, плануванні, проведенні та узагальненні результатів аудиту;
  • є конкурентоспроможними на ринку праці та можуть за допомогою ініціативності, перспективного мислення та засвоєного методичного інструментарію реалізувати свій фаховий потенціал у будь-яких галузях та сферах, зокрема в аграрному секторі.

Сильною стороною освітньої діяльності кафедри обліку та оподаткування є системність, логічність та універсальність. Усі освітні компоненти взаємопов’язані та розміщені у логічній послідовності, що забезпечує вдале поєднання знань, умінь та навичок. Досягнуті здобувачами вищої освіти результати навчання мають універсальний характер, що дозволяє випускникам працевлаштуватись у різних галузях сфери виробництва та послуг.

Беззаперечною перевагою підготовки фахівців з обліку та оподаткування є фокус на аграрному виробництві. Низка навчальних дисциплін та інших освітніх компонентів циклу фахової підготовки передбачає набуття здобувачами вищої освіти таких фахових компетентностей, яких неможливо досягти в інших закладах вищої освіти Західного регіону України. Попри уніфікованість та широкогалузевість, що дозволяє готувати фахівців широкого профілю, освітній процес має тісний зв’язок із практикою суб’єктів агробізнесу. Акцент на галузевій специфіці уможливлює повернення випускників на сільські території, працевлаштування у сільськогосподарських підприємствах, що сприяє розквіту сільської місцевості на засадах зрівноваженого розвитку.

Працевлаштування випускників

Сферою працевлаштування випускників кафедри є приватні підприємства та організації різних галузей економіки України – бюджетні установи та організації, банки, фінансові та страхові компанії,  органи державної влади та місцевого самоврядування тощо.

Щорічно десятки роботодавців звертаються на кафедру з метою пошуку молодих талановитих фахівців та запрошують їх на навчальні практики, стажування чи постійну роботу. Найвідоміші з них – Державна фіскальна служба України, КБ ПриватБанк, ПАТ Кредобанк, ПП «Західний Буг», компанія «Нестле Україна», ТОВ «КРОНО-УКРАЇНА»  (swiss krono group), Головне управління Держпраці у Львівській області, ТОВ «ЕРА-аудит», ТОВ «Дари Львівщини» (Винниківський ринок), Державна фінансова інспекція у Львівській області. Таким чином, кафедра надає допомогу випускникам у пошуку місць практичного навчання та першого місця роботи.

Кафедра співпрацює з Федерацією аудиторів, бухгалтерів та фінансистів України, з редакцією газети «Все про бухгалтерський облік» та влаштовує зустрічі із успішними представниками бухгалтерської професії.

Чому саме «Облік і оподаткування»?

Висока якість підготовки майбутніх фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та контролю зумовлена цілою низкою чинників:

● Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний персонал.

● Кафедра має достатню матеріально-технічну базу.

● На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, ведеться факультатив «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку».

● Проводиться робота з організації навчання за додатковою програмою «1С: Підприємство 8.2», яка передбачає поглиблене вивчення сучасних технологій ведення бухгалтерського обліку.

Про високу якість навчання на кафедрі свідчить те, що наші студенти традиційно займають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з бухгалтерського обліку, конкурсах наукових і дипломних робіт, наукових конференціях. Науковим досягненням студентів і аспірантів сприяє проведення щорічної наукової конференції, матеріали якої на кафедрі щороку висвітлюються у збірнику. Цьогорічні наукові та навчально-методичні видання присвячено 160-річчю створення університету.

Кафедра гордиться своїми випускниками і щороку в рамках проведення Дня кафедри організовує зустрічі з ними.

Шукайте в житті свою бухгалтерську рівновагу!