Наталія Михайлівна Жидовська-Курильців – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.

У 1997 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і оподаткування» та здобула кваліфікацію економіста-фінансиста (диплом з відзнакою КМ № 901777).

З 2004 року – на науково-педагогічній роботі у Львівському національному аграрному університеті.

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Ефективність функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування»: ОС «Бакалавр» – «Облік в банках», «Облік за видами економічної діяльності», «Оподаткування суб’єктів господарювання»; ОС «Магістр» – «Державний фінансовий контроль».

У 2019 році пройшла стажування на кафедрі обліку і оподаткування Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Тема стажування: «Набуття досвіду використання інноваційних методів у викладанні облікових дисциплін в умовах трансформаційної економіки».

У 2019 році пройшла піврічне стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща). Тематика стажування: «Розширення професійних знань та умінь, академічний обмін досвідом, підвищення рівня професійної підготовки з методики викладання дисциплін “Облік в банках”, “Облік і оподаткування”, “Оподаткування суб’єктів господарювання”».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема стажування: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи з 2017 р.

Відповідальний виконавець науково-технічної роботи на тему «Методичний інструментарій в обліковому забезпеченні виробництва зернових культур» (на прикладі СФГ «Повернення» Стрийського району Львівської області), 2019 р.

Основні напрями наукових досліджень: особливості організації та методики бухгалтерського обліку в банківських установах; вітчизняний та зарубіжний досвід оподаткування суб’єктів господарювання; специфіка обліку на підприємствах за видами економічної діяльності; проблеми державного фінансового контролю в Україні; ефективність функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК.

Автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0002-1883-5992.

Індекс Гірша в Google Академія – 3.

Основні публікації:

Яцків М.І., Жидовська Н.М., Сиротюк Г.В. Ефективність функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК і напрями її підвищення : монографія. Львів : Сполом, 2010. 168 с.

Жидовська Н.М., Гром’як Т.Д. Контролінг як важливий елемент стратегічного вектора підприємства // Регіональна економіка та управління. № 2 (05) травень 2015 року. Частина І. Запоріжжя, 2015. С. 78-82.

Облік в банках. Практикум : навчальний посібник / Янишин Я.С., Жидовська Н.М., Сиротюк Г.В., Гром’як Т.Д. Львів : Сполом, 2015. 302 с.

Жидовська Н.М., Семенюк О.В. До питання реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів // Агросвіт, 2016. № 1-2. С. 32-36.

Прокопишин О.С., Жидовська Н.М. Формування інтегрованої звітності підприємства в умовах інституційних перетворень. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2016. № 23(1) С. 137-144.

Жидовська Н.М., Гром’як Т.Д. Практичні аспекти формування проміжної фінансової звітності банку згідно з МСФЗ. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2017. № 24 (1). С. 89-95.

Kuryltsiv, R., Hernik, J., Kryshenyk, N., Zhydovska, N. (2018). Land inventory as the instrument for development of amalgamated territorial communities in Ukraine. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 17 (4), 97–108. DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.97 (Web of Science Core Collection)

Фінансовий облік : навчальний посібник [для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти] / за ред. І. Ф. Баланюка, Н. І. Пилипів, Т. М. Гнатюка та колективу авторів. Електронне видання. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 650 с.

Жидовська Н.М. Передумови запровадження оподаткування операцій із криптовалютами в Україні. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 2019. Т. 24. Вип. 2 (75). С. 108-112.

Петришин Л. П., Жидовська Н. М. Теоретико-методологічні аспекти обліку власного капіталу. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2020. № 27. С. 59-63.

Petryshyn L., Zhydovska N. Outline of historical concepts and stages of capital formation as an economic category. Economic strategies for the development of society: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., etc. International Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. Р. 21-31. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III