Ключовою ціллю кафедри обліку та оподаткування є підготовка висококваліфікованих фахівців шляхом надання освітніх і наукових послуг належної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності. Освітній процес орієнтований на підготовку освіченої, здатної до постійного оновлення фахових знань, швидкої адаптації до мінливого середовища та професійної мобільності особистості.

Сформульовані цілі чітко корелюють із місією та стратегією університету і визначають зміст підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування». Надання освітніх послуг здійснюється на основі Стандартів вищої освіти України із врахуванням вимог законодавчо-нормативних актів.

Реалізація під час освітнього процесу компетентісного підходу орієнтована на отримання симбіозу знань та програмних результатів навчання для розв’язання складних завдань обліково-економічного та управлінського характеру. Навчальний процес повністю забезпечений силабусами, робочими програмами, методичними розробками, підручниками та посібниками з обліку та оподаткування. За останні роки кафедрою видано близько 10 підручників і навчальних посібників.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін, що є базовими в системній підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:

 • Бухгалтерський облік;
 • Облікова політика підприємства;
 • Оподаткування підприємств;
 • Фінансовий облік;
 • Облік  у зарубіжних країнах;
 • Облік в бюджетних установах;
 • Облік в банках;
 • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва;
 • Облік за видами економічної діяльності;
 • Управлінський облік;
 • Звітність підприємств;
 • Оподаткування міжнародних господарських операцій;
 • Контроль і ревізія та судово-бухгалтерська експертиза;
 • Облік і звітність в оподаткуванні;
 • Аудит;
 • Податкові розрахунки та контроль;
 • Організація бухгалтерського обліку;
 • Державний фінансовий контроль;
 • Адміністрування податків;
 • Організація і методика аудиту;
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством;
 • Облік та оподаткування експортно-імпортних операцій;
 • Управлінські інформаційні технології в обліку та оподаткуванні;
 • Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами;
 • Діджиталізація обліку;
 • Електронна комерція;
 • Інформаційні системи в галузі;
 • Економіко-математичне моделювання.

Поєднання лекцій, практичних занять, самостійної роботи та виконання курсових робіт є основою реалізації освітніх компонентів. Під час підготовки здобувачів вищої освіти науково-педагогічний персонал кафедри використовує інтерактивні методи викладання та переваги сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють зміст та методику викладання облікових дисциплін, широко застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, що стимулює активну діяльність здобувачів вищої освіти. Перманентне самовдосконалення учасників освітнього процесу через спільні наукові дослідження викладачів зі здобувачами вищої освіти, підвищення кваліфікації викладачів та стажування, у тому числі закордонне, сприяють оновленню змісту та контенту освітніх компонентів ОП «Облік і оподаткування». Для оновлення силабусів та робочих програм навчальних дисциплін, навчальних посібників, методичних рекомендацій, лекційних матеріалів, програм проходження навчальних і виробничих практик тощо науково-педагогічний колектив використовує особистий науковий доробок. Водночас до уваги беруться зауваження стейкхолдерів та побажання роботодавців. Викладачі є активними учасниками різних рівнів навчально-фахових семінарів, тренінгових програм, вебінарів, сертифікованих навчальних курсів тощо. Усе це сприяє поглибленню практичної підготовки здобувачів вищої освіти, а також вимагає від науково-педагогічного персоналу інноваційних підходів до викладання та формування навчально-методичного забезпечення.

Для формування програмних результатів навчання до освітнього процесу залучаються фахівці-практики: Людмила Шахно (сертифікований бухгалтер, компанія «Західна консалтингова група»), Іванна Жуковська (бухгалтер ПП «Баварія Транс»), Галина Гавчак (зав. відділу Західного офісу державної аудиторської служби України), Остап Кудлатий (зав. лабораторії Львівського інституту судових експертиз, за сумісництвом асистент випускової кафедри). Тісні взаємини кафедра підтримує з випускниками – фахівцями у сфері обліку та оподаткування. Усі фахівці проводять публічні та бінарні лекції, беруть участь у семінарах, круглих столах тощо.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» передбачає формування фахових компетентностей для реалізації подальшої професійної діяльності випускників. Для здобувачів вищої освіти передбачено практичну підготовку у формі навчальної та виробничої практик. Кафедра сприяє зустрічі з роботодавцями, організовує ознайомчі екскурсії на підприємства та проводить заняття у виробничих умовах. Завдяки оптимальному поєднанню інноваційних методів аудиторного навчання, занять в умовах виробництва та виробничої практики на реально діючих економічних об’єктах забезпечується вищий рівень набуття компетентностей та досягнення програмних результатів навчання. Виїзні заняття в особливий спосіб сприяють розвитку фахових компетентностей та програмних результатів за навчальними дисциплінами циклу фахової підготовки. Також здобувачі освіти можуть оцінити перспективи свого працевлаштування. Такі заняття з різних дисциплін були проведені на базі ТОВ «Технокап», АТ «ПриватБанк», ТОВ «Галфрост». Водночас практична підготовка реалізується під час аудиторних занять. Досягається це шляхом використання в освітньому процесі комп’ютерних інформаційних технологій, моделювання та виконання практичних завдань прикладного системного характеру у вигляді наскрізних задач, складання на практичних заняттях первинних, зведених та звітних бухгалтерських і податкових документів.

Випускова кафедра тісно співпрацює із роботодавцями, здебільшого із сільськогосподарськими товаровиробниками (ФГ «Кушпіт», ФГ «Агротем», ТзОВ «Світанок», ТОВ «Технокап УА», АТ «Ощадбанк»). З ними укладено договори про співпрацю та створення філій кафедри. Основними напрямками співпраці є здійснення спільної навчальної та науково-практичної діяльності для удосконалення надання освітніх послуг, розширення діапазону наукових досліджень та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та співробітників філій. Філії кафедри також є базою проходження виробничої практики студентів, об’єктом для виконання курсових і наукових робіт. Для цього підприємства-роботодавці надають студентам необхідну статистичну інформацію. Перспективою для них є можливість працевлаштування на цих підприємствах. Особливо прийнятною така тенденція є для вихідців із сільської місцевості.