Науково-дослідна робота – важлива складова діяльності кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Витоки науково-дослідної роботи кафедри ПТБ пов’язані із науковим доробком кафедр-попередниць: кафедри права і підприємництва та кафедри статистики та аналізу. Ці кафедри мали значний авторитет у сфері наукових досліджень, сформували теоретико-методологічне та прикладне забезпечення вирішення не однієї проблеми. Серед відомих науковців, з якими пов’язані наші здобутки, є: академік Р.І. Тринько, член-кореспондент В.В. Липчук, професори М.І. Яцків, О.А. Біттер, П.М. Гарасим, В.І. Андріїв. Кафедри-попередниці та теперішня кафедра ПТБ підготували плеяду науковців, відомих і визнаних працівників вищої школи.

Науково-дослідна та науково-методична діяльність кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності має на меті сприяти формуванню кваліфікованого фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також забезпечити освоєння студентами усіх спеціальностей знань, умінь і навичок статистичного й аналітичного характеру.

Підготовка студентів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі економіки, підприємництва, торгівлі та маркетингу.

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри активно займається науковими дослідженнями за колективною та індивідуальними темами.

Під керівництвом завідувача кафедри д. е. н., професора Ю.Е. Губені наукова робота здійснюється в рамках реалізації наукової тематики економічного факультету ЛНАУ за розділом «Організаційно-економічне й аналітичне забезпечення розвитку сільських територій та аграрного підприємництва» й зосереджується на таких напрямах:

– пошук ефективних науково обґрунтованих підходів до розвитку аграрного підприємництва;

– організаційно-економічне та аналітичне забезпечення формування оптимальної виробничої структури підприємств аграрної сфери;

– розробка напрямів підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств;

– дослідження проблем соціально-економічного розвитку сільських територій.

У науковій роботі кафедра співпрацює з Міністерством освіти і науки України, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, Львівською торгово-промисловою палатою, Аграрною палатою Львівщини, Департаментом АПР Львівської ОДА та низкою навчально-наукових установ із України, Молдови, Чехії, Польщі, Литви. Ми підтримуємо тісні наукові контакти та співпрацю із Горохівським, Тлумацьким, Вишнянським і Золочівським коледжами, Угнівським АБЛ.

Кафедра співпрацює із Радехівською, Стрийською, Белзькою та іншими ОТГ Львівщини, уклала договори співпраці із ТзОВ РСП «Шувар», ТзОВ «Контінентал Фармерз груп», ФГ «Колос», ПАВ «Хлібодар», ПАФ «Щедрий лан», ДЦ «Фермерська країна», Львівською аграрною дорадчою службою тощо.

Упродовж останніх років ми виконали декілька відомих дослідницьких проєктів, які мали відповідний науковий результат і  практичне застосування.

У результаті співпраці кафедри з ТзОВ РСП «Шувар» було оцінено закупівельну діяльність суб’єктів сфери HORECA та перспективи розвитку інтернет-торгівлі сільськогосподарською продукцією. Також вивчено ринкову поведінку професійних покупців і поведінку роздрібних закупівельників овочів та фруктів на ринку, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні товарними потоками, особливості управління товарообігом на ринку «Шувар», локальні детермінанти поведінки споживачів HORECA на оптовому ринку продуктів харчування, механізм забезпечення закладів ресторанної сфери продуктами з гуртових ринків.

У результаті проведеної науково-дослідної роботи «Соціологічний моніторинг проблем землекористування у вибраних селах» обґрунтовано необхідність формування цивілізованого ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні; з використанням методу анкетування в розрізі трьох груп респондентів (власники паїв, експерти в сфері земельних відносин, інтернет-користувачі) проаналізовано ставлення населення до умов оренди землі, проблем купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, а також намірів подальшого використання угідь. На основі цього здійснено комплексну оцінку сучасного стану та проблем земельних відносин в Україні. Результати проведеного дослідження використовуються ТзОВ «Агро Лімітед Контінентал Фармерз Груп» для удосконалення існуючих орендних відносин із землевласниками, налагодження активної співпраці з громадськістю та органами місцевого самоврядування, а також у проведенні роз’яснювальної роботи серед сільських мешканців з метою укладення нових договорів оренди та розширення площі землекористування підприємства.

Особливої уваги заслуговує дослідження кафедри щодо мотиваційних чинників вступу абітурієнтів у Львівський національний аграрний університет та факторів формування контингенту студентів різних факультетів.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з навчально-науковими закладами багатьох країн Європи. Результати наукових досліджень викладачів доповідаються на міжнародних конференціях у Польщі, Литві, Швеції, Чехії, Австрії та публікуються в наукових виданнях.

За останні три роки працівники кафедри опублікували 4 монографії, 73 наукові статті, взяли участь у 60 конференціях.

Студентська наукова робота

Студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проводиться активна наукова робота на базі студентського наукового гуртка «Підприємництво: інновації та аналітика». Робота гуртківців реалізується за такими напрямами: виконання науково-дослідних робіт; організація і проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів; участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах та інших заходах наукового і науково-практичного характеру; публікації результатів досліджень у наукових виданнях тощо.

Зокрема, Віталій Червінський отримав диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2021 р.).

Крім того, Віталій Червінський за результатами студентської наукової роботи отримав диплом ІІ ступеня за перемогу у конкурсі «Кращий студент-науковець економічного факультету ЛНАУ у 2020–2021 н. р.».

Володимир Маслюк отримав диплом ІІ ступеня за активну участь у роботі Звітної студентської конференції на економічному факультеті за результатами науково-дослідної роботи у 2020 р.

Карина Гюрджян отримала диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво» в Державному університеті «Житомирська політехніка» (2020 р.).

Ірина Шоломович отримала диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» в Житомирському державному технологічному університеті (2019 р.).

Софія Руданецька отримала диплом І ступеня як переможець конкурсу Фонду В. Пінчука «ЗАВТРА. UA» (2019 р.).

Розілє Насибова отримала диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Підприємництво» в Житомирському державному технологічному університеті (2018 р.).

Студентський науковий гурток

Науковий гурток «Підприємництво: інновації та аналітика»  – це творчий колектив студентів, які об’єднані з метою здійснення якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати на практиці досягнення економічної науки і науково-технічного прогресу. Робота у гуртку стимулює наукову працю студентів у процесі навчання і володіння спеціальністю, виявляє серед них найбільш обдарованих, створює умови для їх творчого зростання.

Основне завдання гуртка «Підприємництво: інновації та аналітика» – дослідження актуальних проблем підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також здійснення ґрунтовних аналітичних розрахунків на перспективу з використанням значних масивів статистичної інформації. Робота гуртківців сконцентрована на таких проблемах: оцінювання ефективності конкурентної політики аграрних підприємств; шляхи запобігання факторам банкрутства підприємств агросфери; інноваційна діяльність як ключова передумова формування конкурентоспроможної продукції аграрних підприємств на міжнародному ринку; зарубіжний досвід функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції для України; підприємництво у сфері надання консалтингових послуг тощо.

За результатами роботи студентського наукового гуртка студенти-гуртківці опублікували понад 90 наукових праць у матеріалах тез доповідей на всеукраїнських, міжнародних і загальноуніверситетських науково-практичних конференціях.