Основна мета навчальної роботи кафедри ПТБ – висококваліфіковане навчання студентів навчальних дисциплін статистично-аналітичного та підприємницько-комерційного спрямування на основі сучасних інноваційних методів викладання.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітніми ступенями «Бакалавр» і «Магістр».

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», освітньо-професійна програма – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Завданням освітніх програм є формування фахівців із новим типом економічного мислення та інноваційними знаннями, ініціативних, креативних, здатних проводити глибинний аналіз економічних проблем і шукати раціональні шляхи їх вирішення в умовах невизначеності економічного середовища, швидко адаптуватися до нових економічних умов та викликів. Під час навчання здобувачі набувають аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегрованого вирішення завдань у галузі підприємництва, торгівлі, біржової діяльності.

Освітньо-професійна програма для другого (магістерського) рівня вищої освіти також спрямована на формування теоретичних знань із методології та організації наукових досліджень у підприємництві, які інтегруються з індивідуальною науковою діяльністю здобувача (участь у наукових семінарах, конференціях, публікаціях). У професійній діяльності ці знання і навички дають змогу ефективно проводити дослідження з метою створення та реалізації інноваційних проєктів.

Навчальний процес на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності організований відповідно до сучасних освітніх вимог та тенденцій розвитку вищої школи. Процес навчання передбачає ефективне поєднання практичної підготовки та теоретичної компоненти, що забезпечує досягнення визначених освітніми програмами результатів навчання. На кафедрі здобувачі різних спеціальностей мають змогу вивчати дисципліни статистико-аналітичного, підприємницького, торгово-економічного та науково-дослідного спрямування.

Для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» викладаються такі основні дисципліни:

ОС «Бакалавр»

 • Підприємництво та бізнес-культура
 • Історія та методологія товарознавства
 • Статистика
 • Комерційна діяльність
 • Інноваційне підприємництво
 • Організація консалтингового бізнесу
 • Економічний аналіз та ринкові дослідження
 • Торговельне підприємництво
 • Підприємницьке планування та організація підприємницької діяльності
 • Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності
 • Обґрунтування підприємницьких рішень
 • Організація консалтингового бізнесу
 • Товарознавство
 • Підприємницькі ризики
 • Організація торгівлі та торговельних підприємств
 • Основи експертизи товарів
 • Бізнес-об’єднання підприємництва
  • ОС «Магістр»
 • Наукові дослідження в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності
 • Мотиваційний механізм підприємництва
 • Венчурне підприємництво
 • Бізнес-процеси та бізнес-комунікації
 • Планування та аналіз підприємницьких проєктів
 • Конкурентоспроможність підприємницьких структур
 • Електронний бізнес
 • Стратегічний аналіз в управлінні розвитком бізнесу
 • Якість і безпека товарів та послуг
 • Організація захисту прав споживачів
 • Організація агробізнесу
 • Управління продажами та клієнтським сервісом

Також кафедра забезпечує вивчення дисциплін «Статистика з елементами економетрії», «Фінансовий аналіз», «Інвестиційний аналіз ІТ-проєктів», «Методологія і організація наукових досліджень», «Наукові дослідження в обліку та оподаткуванні», «Наукові дослідження у фінансах, банківській справі та страхуванні», «Наукові дослідження в менеджменті», «Наукові дослідження в економіці» в рамках реалізації освітніх програм з інших спеціальностей.

Для забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю у навчальному процесі застосовується широкий спектр методів навчання, зокрема: пояснювально-ілюстративні лекції, проблемні семінари, тренінги, проєктні завдання, ділові ігри, кейс-стаді (розв’язування реальних проблем господарської практики). У процесі вивчення фахових дисциплін, а саме вирішення практичних задач, широко використовуються сучасні програмні продукти та платформи для автоматизації бізнесу. Серед них: повний пакет програм MS Office 365, програми M.E.Doc, BAS «Управління торгівлею», «1С: Підприємство».

Дистанційне навчання, ефективна комунікація здобувачів вищої освіти з викладачами, доступ до навчально-методичних матеріалів, неупереджене оцінювання знань забезпечується через онлайн-систему управління навчанням Moodle. Для ознайомлення студентів із практичними аспектами ведення бізнесу на заняття регулярно запрошуються кваліфіковані фахівці різних організацій.

З метою відповідності освітніх програм та навчальних планів сучасним вимогам ринку праці до їх розробки та рецензування залучаються зовнішні стейкхолдери – особи або організації, зацікавлені у якісній підготовці фахівців закладом вищої освіти. Це передусім представники бізнесу (роботодавці), державних та місцевих органів влади і управління, громадських організацій, випускники спеціальності і здобувачі старших курсів.

Практична підготовка

Вагоме місце у навчальному процесі посідає практична підготовка здобувачів вищої освіти. Метою навчальної та виробничої практик є закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання, а також набуття й удосконалення фахових компетентностей, визначених відповідною освітньою програмою вищої освіти.

Навчальну практику здобувачі вищої освіти проходять на базі навчально-методичних кабінетів кафедр факультету управління, економіки та права під керівництвом науково-педагогічних працівників.

Проходження виробничої практики здійснюється у різноманітних державних та приватних структурах, з якими кафедрою налагоджена тісна науково-дорадча співпраця. Це: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА, відділи економіки та агропромислового розвитку низки районів Львівщини, Львівська торгово-промислова палата, Асоціація підприємців Львівщини, ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «"Шувар"», ТзОВ «Контінентал Фармерз груп», дорадчий центр «Фермерська країна», численні торгово-комерційні, підприємницькі структури, фермерські господарства. За бажанням здобувача він скеровується для проходження виробничої практики в партнерських підприємствах або організаціях (зокрема, філіях кафедри) або обирає базу практики самостійно. Проходження виробничої практики здійснюється на договірних засадах із регламентацією термінів, умов і взаємних зобов’язань сторін. Керівниками практики призначаються науково-педагогічні працівники кафедри та провідні фахівці підприємства, зокрема стейкхолдери.

Завдання виробничої практики:

 • формування у здобувачів вищої освіти професійних умінь і навичок із прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних умовах;
 • поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення дисциплін професійної підготовки;
 • опанування сучасних прийомів, методів і знарядь праці в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • розвиток професійного мислення, прищеплення умінь фахової діяльності в умовах трудового колективу;
 • виховання у здобувачів вищої освіти потреби поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності;
 • збір практичних і статистичних матеріалів для виконання курсових, наукових та кваліфікаційних робіт.

Також студенти мають змогу вивчати передовий досвід організації підприємництва у сільськогосподарських підприємствах Польщі та Німеччини.