Організація навчального процесу на кафедрі

 Кафедра тваринництва і кормовиробництва забезпечує ведення навчального процесу на освітніх ступенях «Бакалавр» та «Магістр» за денною та заочною формами навчання. Викладачі кафедри читають наступні навчальні дисципліни: «Тваринництво», «Технології виробництва продукції тваринництва», «Технології виробництва продукції дрібного тваринництва», «Корми і годівля тварин», «Управління якістю продукції тваринництва», «Кормовиробництво», «Техніка та технології в АПК», «Основи будівельної зоогігієни»; а також нові дисципліни: «Польове кормовиробництво», «Технології заготівлі і використання кормів», «Кормовиробництво та луківництво», «Екологізація технологічних процесів у кормовиробництві», «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва», «Біотехнології» та «Екологічні основи ведення тваринництва».

Оскільки профільна базова вища освіта науково-педагогічних працівників кафедри тваринництва і кормовиробництва повністю відповідає навчальним дисциплінам, які викладаються, це дозволяє розширити перелік дисциплін і запровадити низку нових, зокрема: «Луківництво», «Основи тваринництва і бджолярства», «Фізіологія тварин» та «Механізовані технології виробництва продукції тваринництва».

Концепція якісної підготовки кадрів передбачає формування у здобувачів вищої освіти інтегральних компетентностей, пов’язаних зі здатністю розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю й відповідністю зональних умов, а також професійних знань, практичних умінь та навичок за відповідними освітньо-професійними програмами за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», 208 «Агроінженерія» і за другим (магістерським) рівнем зі спеціальностей 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», 101 «Екологія».

Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» набувають фахових компетентностей з вирощування основних сільськогосподарських культур та їх сортів (гібридів), зі створення кормових угідь, із раціонального застосування технологій виробництва, зберігання і первинної переробки сільськогосподарської продукції; у них формується здатність до енергетичного та економічного обґрунтування використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та генетично модифікованих організмів у сучасних умовах, до самостійної експертизи продукції із застосуванням сучасних методик, до організації та проведення заходів з підвищення якості продукції тваринництва з врахуванням передового світового досвіду, до впровадження ресурсоощадних технологій вирощування кормових культур та виробництва кормів, оцінки їх якості відповідно до чинних вимог державних, міжнародних та європейських стандартів.

У процесі навчання за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» у здобувачів вищої освіти формується професійний підхід до прийомів створення кормових площ на польових землях, конвеєрного виробництва кормів, вирощуванням основних груп кормових рослин, методів оцінювання хімічного складу, поживності та перетравності поживних речовин кормів, обліку запасів коренебульбоплодів та баштанних культур, способів підвищення продуктивності та поліпшення й раціонального використання природних кормових угідь, побудови принципових схем виробничих операцій з мінімізацією витрат у різних галузях тваринництва, розробки принципово нових моделей технологічного процесу й впровадження сучасних технологій з врахуванням біологічних особливостей видів, агрокліматичних, енергетичних, екологічних та інших умов виробництва.

Результати навчання за спеціальністю 101 «Екологія» забезпечують набуття навичок з вивчення еколого-біологічних особливостей основних сільськогосподарських культур, формування у студентів компетентностей щодо питань, пов’язаних із сучасним станом тваринництва, аналізом основних джерел і механізмів впливу галузі на стан довкілля та першочергових вимог для його збереження, ознайомлення майбутніх спеціалістів із основами екологічної культури господарювання, структурою тваринницьких ферм і комплексів як штучних екологічних систем, з пасовищними біогеоценозами, формами міжбіогеоценозних зв’язків, еколого-кліматичними чинниками у тваринництві та їхнім впливом на здоров’я й продуктивність тварин, еколого-гігієнічними аспектами зберігання, утилізації, використання відходів тваринництва, особливостями тваринництва та одержання тваринницької продукції на територіях, забруднених радіонуклідами.

Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» набувають фахових компетентностей з розробки технологій захисту навколишнього середовища від забруднень, вивчають лучні та польові рослини, способи їх вирощування, прийоми насінництва та екологізацію технологій вирощування кормових культур у сучасних ринкових умовах залежно від особливостей кліматичної і ґрунтової характеристики зони господарювання, способи поліпшення природних кормових угідь, створення культурних сіножатей і пасовищ, гармонізацію взаємовідносин людини і біосфери та розробку новітніх систем відновлення природного середовища. 

Навчання фахівців економічного профілю за спеціальностями 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямоване на опанування технологій виробництва продукції тваринництва у спеціалізованих і фермерських господарствах, вивчення студентами сучасних технологій виробництва продукції тваринництва, основних економічних показників виробництва продукції тваринництва, набуття компетентностей щодо уміння організувати роботу з метою зниження собівартості продукції, аналізу економічної ефективності виробництва продукції тваринництва, обрання економічно доцільних технологій вирощування тварин, оцінювання якості отриманої продукції та розрахунку прибутку від її реалізації, а також передбачення можливих втрат, зумовлених дією різноманітних природно-кліматичних та антропогенних чинників.

Навчання студентів, що спеціалізуються у напрямі 208 «Агроінженерія», сприяє набуттю ґрунтовних знань із запровадження прогресивних технологій у виробництво аграрної продукції, обґрунтування вибору засобів механізації стосовно конкретних виробничих умов, опанування основ організації технологічних процесів у тваринництві, рослинництві та кормовиробництві, впровадження у виробництво досягнень науки для автоматизації комплексу агротехнічних заходів, застосування автоматичних установок і апаратів для отримання продукції тваринництва, організації потоково-цехових систем утримання, нормованої годівлі тварин на сучасних механізованих фермах.

Важливим напрямком забезпечення програмних результатів навчання та формування якісних фахових компетентностей у майбутніх фахівців є тісний взаємозв’язок наукових досліджень, навчального процесу та виробництва.

 


 

Вдосконалення форм і методів навчального процесу, запровадження новітніх освітніх технологій, технізація і комп’ютеризація навчання

На кафедрі тваринництва і кормовиробництва передбачено вдосконалення форм та методів навчального процесу через запровадження новітніх освітніх технологій, технізації і комп’ютеризації навчання, дистанційного навчання та мережевих навчальних технологій, що забезпечує доступ викладачам й студентам до ресурсів інформації, активізацію самостійної роботи студентів з метою посилення практичної підготовки, організацію та проведення методичних і наукових семінарів для обміну знаннями та підвищення загальної ерудованості викладацького складу, проведення показових відкритих занять, створення умов для зовнішнього контролю за якістю освітньої діяльності й якістю вищої освіти з залученням представників потенційних роботодавців від передових сільськогосподарських підприємств. Для успішного проведення навчального процесу на кафедрі є комп’ютери, ноутбуки, сучасні мультимедійні проєктори та екрани.