Навчальна лабораторія організації та технології готельно-ресторанної справи кафедри туризму є структурною одиницею Львівського національного університету природокористування.
Навчальна лабораторія використовується для застосування на практиці отриманих у процесі теоретичного навчання знань, зокрема: вміння використовувати чинну нормативно-правову базу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності туристів; бронювання місць ночівлі в готелі за допомогою інформаційних технологій; оформлення технічної документації, виїзних супровідних документів; вміння користуватися технічними засобами та оперувати інноваційними технологіями в готельному бізнесі; аналізу ринку готельно-ресторанних та туристичних послуг, його масштабів та тенденцій.
У навчальній лабораторії проводяться лекції, семінарські та практичні заняття з дисциплін спеціальності 242 «Туризм» («Організація готельного господарства», «Організація туризму», «Організація ресторанного господарства», «Сервісологія» та ін.) згідно з вимогами освітньо-професійних та профільних навчальних і робочих програм. Методи освітньої діяльності базуються на активному залученні студентів до навчального процесу з використанням методичних матеріалів, періодичних видань, навчально-програмної документації, наочних посібників, електронних ресурсів, майна, що відноситься до готельно-ресторанної сфери.

На кафедрі туризму функціонує навчальна лабораторія моделювання і проєктування туристичних продуктів сільського зеленого туризму.
Вона створена з метою:
‒ проведення всіх видів практичної, дисциплінарної, міждисциплінарної та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, передбачених циклами фундаментальної, природничо-наукової, загальноекономічної, професійної та практичної підготовки;
‒ широкого залучення науково-педагогічних працівників та студентів університету до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямами наукової та інноваційної діяльності у сфері сільського зеленого туризму;
‒ сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Західному регіоні України, зокрема у Львівській області, а також підготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери обслуговування;
‒ активізації організації співпраці університету зі стейкхолдерами, що забезпечить якісну професійну підготовку фахівців сектору сільського зеленого туризму.
Наукові дослідження лабораторії реалізуються в напрямах: моніторингу та оцінювання туристичної діяльності на різних ієрархічних рівнях; організації, формування і реалізації туристичних продуктів сільського зеленого туризму; розроблення стандартів якості комплексного безпечного туристичного обслуговування споживачів; оцінювання соціально-економічної ефективності туристичної діяльності в галузі сільського зеленого туризму тощо.
Навчальна лабораторія надає можливість здобувачам вищої освіти проводити наукові дослідження щодо сучасного стану та розвитку сільського зеленого туризму, виконувати завдання, пов’язані з моделюванням і проєктуванням туристичних продуктів сільського зеленого туризму, а також з організацією діяльності сільських садиб.

Навчальна лабораторія технологій просування і продажу туристичних продуктів
На кафедрі туризму була створена навчальна лабораторія технологій просування і продажу туристичних продуктів, яка стала невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності 242 «Туризм» як навчальна база практики з просування та продажу туристичного продукту та туристичних послуг з використанням спеціального програмного забезпечення.
Метою створення навчальної лабораторії є формування у студентів знань про економічну сторону технології продажів туристичних послуг, системи маркетингу, аналіз продажів туристичних продуктів, характерних для сфери туризму в Україні, набуття вмінь щодо виявлення, створення і задоволення потреб споживачів турпродукту, а також практична підготовка майбутніх фахівців – професіоналів, які опановують свої фахові компетентності в реальних умовах.
Навчальна лабораторія займається вивченням основних видів продажів та методів дослідження поведінки споживача в туризмі, освоєнням технології роботи з клієнтами в «контактній зоні», сучасних опосередкованих технологій просування та продажу турпродукту; сприяє науковим дослідженням в галузі туризму; аналізує ринок туристичних послуг, його масштаби та тенденції.
В навчальній лабораторії проводяться лекції, семінарські та практичні заняття з дисциплін спеціальності 242 «Туризм» («Технологія продажів у туризмі», «Сервісологія», «Організація туризму», «Інноваційні технології в туризмі», «Іміджелогія та PR у туризмі», «Спеціалізований туризм», «Маркетинг в туризмі», «Міжнародний туризм», «Управління якістю туристичних послуг», «Аналіз діяльності туристичного підприємства», «Туристична логістика», «Економіка туристичного підприємства», «Бізнес-планування у туризмі» та ін.) згідно з вимогами освітньо-професійних та профільних навчальних і робочих програм. Методи освітньої діяльності базуються на активному залученні студентів до навчального процесу з використанням методичних матеріалів, періодичних видань, навчально-програмної документації, наочних посібників, електронних ресурсів та спеціального програмного забезпечення.
На основі навчальної лабораторії проводяться регулярні засідання наукового гуртка «Туризмознавець». Учасники гуртка ознайомлюються з методами та прийомами ведення продажів на внутрішніх і міжнародних ринках, вивчають ринок туристичних послуг, його масштаби та тенденції, вдосконалюють навички з організації особистісних продажів та продажів через GDS-системи, CRM-системи, вебсайти та інтернет-агентства. Також проводяться зустрічі із практиками у сфері туризму та гостинності.
Таким чином, основною функцією навчальної лабораторії технологій просування і продажу туристичних продуктів є забезпечення високого рівня якісної практичної підготовки студентів шляхом поєднання теоретичних і практичних складових змісту освіти та вимог сучасної туристичної індустрії.