Внутрішні документи

Положення про організацію атестації здобувачів ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті природокористування

Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті природокористування

Положення про отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача ступеня доктора філософії у ЛНУП

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Львівському національному університеті природокористування

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Львівському національному університеті природокористування

Положення про педагогічну практику у Львівському національному університеті природокористування

Зовнішні документи

Закон України «Про вищу освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Постанова від 23 березня 2016 р. № 261 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 502) «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п#Text

Постанова від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-п#Text

Наказ МОН України від 12 січня 2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Наказ від 25.01.2021 р. № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0122-21#Text

Постанова від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-п#Text

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п#Text

Закон України «Про авторське право і суміжні права» №3792-XII від 23.12.1993, зі змінами.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/3792-12#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-п#Text

Постанова  Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

http://ukrlit.org/transliteratsiia

Аналітична записка «Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності»

https://mon.gov.ua/ua/npa/do-pitannya-uniknennya-problem-i-pomilok-u-praktikah-zabezpechennya-akademichnoyi-dobrochesnosti

РЕЄСТР наукових фахових видань України

http://nfv.ukrintei.ua

Перелік українських журналів, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science

https://openscience.in.ua/ua-journals

Наказ МОН України від 24.03.2022 року № 271 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій»