Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти є структурним підрозділом ЛНАУ без права юридичної особи, діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту університету, Положення про навчально-науковий інститут, Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень ректора, ухвал Вченої ради університету.

Як вітчизняний, так і світовий досвід у сфері освіти та науки дозволяє стверджувати, що поряд із стаціонарною формою навчання значний внесок у підготовці фахівців має заочна та післядипломна освіта, яка здійснюється без відриву від основної діяльності особи. Це дозволяє студенту отримати необхідну базу знань, працюючи за фахом та підвищуючи свій професійний рівень.

Студенти та слухачі Інституту мають можливість користуватися наявною матеріально-технічною базою університету. Навчальний процес забезпечують науково-педагогічні працівники 36 кафедр ЛНАУ, використовуючи сучасні технології навчання, інноваційні

методи та засоби викладання. Заняття проводяться у спеціалізованих навчальних аудиторіях і лабораторіях. До послуг студентів бібліотека з читальними залами, працюють навчально-методичні кабінети і комп’ютерні класи з доступом до інтернету в межах університету та в студентських гуртожитках. Під час навчального процесу студенти та слухачі Інституту в повній мірі забезпечуються проживанням у гуртожитках.

Діяльність інституту

Інститут шляхом заочної форми навчання проводить підготовку студентів за освітніми ступенями «Бакалавр» (за повною та скороченою програмою навчання) та «Магістр» в розрізі ліцензованих спеціальностей університету:

Спеціальності

Бакалавр

Магістр

 Облік і оподаткування

√   

√   

 Фінанси, банківська справа та страхування

√   

√   

 Економіка

√   

√   

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

√   

√    

 Менеджмент

√   

√   

 Маркетинг √     
 Міжнародні економічні відносини √     
 Право √     
 Автоматизовані комп'ютерно-інтегровані системи √     

 Екологія

√   

√   

 Геодезія та землеустрій

√   

√   

 Туризм

√   

 

 Агроінженерія

√   

√   

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

√   

√   

 Галузеве машинобудування

√   

√   

 Автомобільний транспорт

√   

√   

 Інформаційні системи та технології

√   

√   

 Будівництво та цивільна інженерія

√   

√   

 Агрономія

√   

√   

 Садівництво та виноградарство

√   

√   

 Захист і карантин рослин

√   

   

 Технологія захисту навколишнього середовища

√   

   

 Садово-паркове господарство

 
 Комп’ютерні науки  
 Дизайн  

Інститутом у сфері післядипломної освіти проводиться:

 • навчання, підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів на замовлення Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Напрям співпраці

  підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

  професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

  проведення кваліфікаційних іспитів з видачею кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

 • підвищення кваліфікації фахівців Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

За спеціалістами галузі

 директорів і заступників директорів фітосанітарних лабораторій України

 керівників та спеціалістів відділів фітосанітарного аналізу

 • мікологів,
 • бактеріологів,
 • вірусологів,
 • гербологів,
 • фітогельмінтологів
 • ентомологів

  керівників і спеціалістів відділів реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів

  керівників і спеціалістів відділів визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу

  керівників і спеціалістів відділів фітосанітарних процедур, біологічного методу захисту рослин, аналітики пестицидів та агрохімікатів
 • співпраця з Львівським обласним центром зайнятості в межах отриманих тендерів

Напрями співпраці

  Комп’ютерна та інженерна графіка в середовищі AutoCAD
  Комп’ютерні технології обробки бухгалтерської інформації

  Основи комп’ютерного та вебдизайну

  Основи ландшафтного дизайну та озеленення населених місць
  Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур та агротехнічні заходи підвищення їх врожайності
  Технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки

 

 • співпраця з Департаментом агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації

Напрями співпраці

  навчання та підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників
  навчання та підвищення кваліфікації сільськогосподарських експертів-дорадників
  програма підготовки та перепідготовки з професії «Фермер»
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти України

Напрями співпраці

  навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення працівниками спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов'язків, розширенню їх компетенції тощо
  навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації – семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, круглі столи тощо – передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо.

Реквізити для оплати за навчання

Львівський національний аграрний університет просить плату за навчання перераховувати на такі банківські реквізити:

Одержувач : Львівський національний аграрний університет

Р/Р: UA418201720313251001201000052

МФО 820172 ЗКПО 00493735

ДКСУ м. Київ

Плата за навчання студента(ки) : прізвище, ім'я, по батькові, курс, спеціальність. Оплату можна здійснити у будь-якому банку України.