Директор ННІЗПО
Мацьків
Галина
Володимирівна
Заступник директора

Томашевський
Юрій
Михайлович

Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти ЛНУП (далі – Інститут) є структурним підрозділом Львівського національного університету природокористування, предметом діяльності якого є підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми програмами за заочною формою навчання та підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців для їх професійної діяльності за різними галузями.

Місія діяльності Інституту полягає у забезпеченні умов для:

- надання можливості отримати якісні знання, уміння та навички за заочною формою навчання відповідно до обраної навчальної програми за спеціальностями в розрізі освітніх ступенів (бакалавр, магістр) без відриву від виконання студентами професійних обов’язків за місцем праці;

- задоволення особистого та професійного зростання фахівців, поглиблення, розширення, оновлення їх професійних знань, умінь, інших компетентностей на основі здобутої раніше освіти і практичного досвіду – спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування та інших форм післядипломної освіти.

Візія

Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти є важливим структурним підрозділом ЛНУП та цілої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців за різними галузями та відповідними освітніми програмами, яка відповідає наявним суспільним потребам, є конкурентоздатною на ринку освітніх послуг та формує майбутні резерви фахівців України.

Студенти та слухачі Інституту мають можливість користуватися наявною матеріально-технічною базою університету. Навчальний процес забезпечують науково-педагогічні працівники кафедр ЛНУП, використовуючи сучасні технології навчання, інноваційні методи та засоби викладання. Заняття проводяться у спеціалізованих навчальних аудиторіях і лабораторіях. До послуг студентів бібліотека з читальними залами, працюють навчально-методичні кабінети і комп’ютерні класи з доступом до інтернету в межах університету та в студентських гуртожитках. Під час навчального процесу студенти та слухачі Інституту забезпечуються проживанням у гуртожитках.

Діяльність Інституту

Інститут шляхом заочної форми навчання проводить підготовку студентів за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» наступних освітніх програм та спеціальностей:

Освітні програми / спеціальності

Бакалавр

Магістр

051 «Економіка»

·         

·         

071 «Облік і оподаткування»

·         

·         

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

·         

·         

073 «Менеджмент»

·         

·         

075 «Маркетинг»

·         

·         

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

·         

·         

292 «Міжнародні економічні відносини»

·         

·         

081 «Право»

·         

·         

101 «Екологія»

·         

·         

122 «Комп’ютерні науки»

·         

·         

126 «Інформаційні системи та технології»

·         

·         

133 «Галузеве машинобудування»

·         

·         

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

·         

·         

151 «Автоматизовані комп’ютерно-інтегровані системи»

·         

·         

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

·         

·         

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

·         

·         

193 «Геодезія та землеустрій»

·         

·         

201 «Агрономія»

·         

·         

202 «Захист і карантин рослин»

·         

·         

203 «Садівництво та виноградарство»

·         

·         

206 «Садово-паркове господарство»

·         

·         

208 «Агроінженерія»

·         

·         

242 «Туризм»

·         

·         

274 «Автомобільний транспорт»

·         

·         

022 «Дизайн»

·         

·         

 

Інститутом у сфері післядипломної освіти проводиться:

  • навчання, підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів на замовлення Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Напрями співпраці

  підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

  професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

  проведення кваліфікаційних іспитів з видачею кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

  • підвищення кваліфікації фахівців Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

За спеціалістами галузі

·        завідувачів та спеціалістів відділів фітосанітарних лабораторій

·        мікологів,

·        бактеріологів,

·        вірусологів,

·        гербологів,

·        ентомологів,

·        фітогельмінтологів

·        директорів і заступників директорів фітосанітарних лабораторій України

·        фахівців відділів фітосанітраних процедур, біологічного методу захисту рослин, аналітики пестицидів та агрохімікатів

·        фахівців відділів реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документації

·        фахівців відділів визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу

·        фахівців відділів нагляду та контролю за безпечністю харчових продуктів та кормів

  • співпраця з Львівським обласним центром зайнятості в межах отриманих тендерів

Напрями співпраці

·        Комп’ютерна та інженерна графіка в середовищі AutoCAD

·        Комп’ютерні технології обробки бухгалтерської інформації

·        Основи комп’ютерного та вебдизайну

·        Основи ландшафтного дизайну та озеленення населених місць

·        Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур та агротехнічні заходи підвищення їх врожайності

·        Технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки

  • співпраця з Департаментом агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації

Напрями співпраці

·        навчання та підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників

·        навчання та підвищення кваліфікації сільськогосподарських експертів-дорадників

·        програма підготовки та перепідготовки з професії «Фермер»

  • підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти України

Напрям

·        проводиться підвищення кваліфікації та стажування осіб для здобуття формальної та інформальної освіти впродовж життя шляхом набуття нових та вдосконалення раніше отриманих компетентностей на основі здобутої вищої освіти та практичного досвіду.

Реквізити для оплати за навчання

Львівський національний університет природокористування просить плату за навчання перераховувати на такі банківські реквізити:

Одержувач : Львівський національний університет природокористування

Р/Р: UA418201720313251001201000052

МФО 820172 ЗКПО 00493735

ДКСУ м. Київ

Плата за навчання студента(ки) : ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО-БАТЬКОВІ, курс, спеціальність. Оплату можна здійснити у будь-якому банку України.

 
Вкладення:
Скачати цей файл (Pol_NNIZPO.pdf)Положення ННІЗПО237 Кб