Основною метою діяльності Новаційного центру ЛНУП є забезпечення ефективного зв’язку сільськогосподарської науки та освіти з виробництвом, сприяння реалізації завдань державної аграрної політики у галузі соціально-економічного та культурного розвитку села та зокрема сільського господарства Західного регіону України, покращення умов праці та життєвого рівня працівників, охорони навколишнього середовища.

Основними завданнями діяльності Новаційного центру є сприяння впровадженню досягнень науково-технічного прогресу в основ­них, переробних та обслуговуючих галузях агропромислового виробництва через:

1. Розробка стратегічних, оперативних планів, бізнес-планів розвитку підприємств та сільських територій.

2. Надання консалтингових послуг сільськогосподарським товаро­виробни­кам.

3. Навчання фермерів, керівників та фахівців приватних агроформувань та меш­­канців села майстерності агробізнесу.

4. Реалізація міжнародних програм післяприватизаційної під­т­рим­ки розвитку агроформувань у регіоні.

Основні напрями діяльності центру:

1.Технологічно-новаційні:

а) забезпечення зв’язків сільськогосподарських виробників з освітніми та нау­­ко­во-дослідними закладами, сорто- та машиновипробувальними стан­ціями, експериментальними станціями, науково-дослідними лабораторія­ми тощо з впро­ваджен­ня досягнень науки у виробництво;

б) узагальнення досві­ду застосування нових технологій виробництва та пере­роб­­ки сільськогос­по­дарсь­кої продукції у регіоні;

в) реклама виробництва високоякісного посів­но­го матеріалу та саджанців;

г) пошук альтернативних видів підприємництва на се­лі;

д) опрацювання і поширення результатів досліджень, проведених на дос­лід­­них по­лях університету, технікумів, сортовипробувальних станцій, моде­ль­них го­с­­по­дарств та ферм.

2. Інформаційно-консультаційні:

 

а) надання різноманітних консультацій, які стосуються впровадження у сіль­сь­­ко­­­гос­подарське виробництво нових сортів, засобів за­хис­ту рослин, добрив, технологій;

б) надання консультацій фермерам та фахів­цям і керівникам сільськогоспо­дар­­сь­­ких підприємств щодо розробки стратегічних планів розвитку під­приєм­­ниць­кої діяльності;

в) надання кон­суль­тацій та практичної допомоги фермерам у розробці біз­нес­-пла­нів;

г) збір та поширення сучасної маркетингової інформації у т.ч. про рівень рин­­ко­вих цін; створення баз даних про ціни, попит та пропозицію на рин­ках; прог­но­зування цін на ринках аграрної продукції та матеріально-тех­ніч­них ресурсів.

 

3. Навчальні:

а) організація виставок, семінарів, конференцій, днів поля тощо, які сто­сують­ся сучасних технологій виробництва та переробки сільськогос­по­дар­сь­кої про­дукції;

б) проведення розширених та короткотермінових навчань фермерів, власни­ків особис­тих підсобних господарств стосовно застосування сучасних тех­но­логій вирощування сільськогосподарських культур на дослідних полях універ­ситету, технікумів, сортовипро­бувальних станцій, модельних госпо­дарств та ферм;

в) організація тренінгів з під­приємництва для фермерів;

г) організація навчання сільськогосподарських товаровиробників за межами зак­ладу через такі форми, як курси, семінари, конференції, керовану само­освіту тощо;

д) керівництво навчанням фермерів та власників особистих підсобних госпо­дарств;

е) розробка навчальних прог­рам та кваліфікаційних завдань;

є) організація виїздів на навчання в інші області і регіони країни та закордон;

и) проведення демонстрацій застосуван­ня нових засобів механізації та авто­ма­­ти­­зації виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської про­­­дук­­ції;

і) навчання фермерів методики обліку у фермерських господарствах.

 

Досвід роботи Новаційного Центру Львівського національного університету природокористування підтверджує важливе значення такого підрозділу для розвитку аграрного сектора регіону. Науковці ЛНУП через Новаційний центр активно співпрацюють із підприємствами, які забезпечують функціонування сільськогоспо­дар­­ського виробництва: фірмами Ерідон, Укртехнофос, Байєр, БАСФ, РАЙЗ, Дюпон, Монсанто, Август, Габен, Галнафтохім та ін.; громадськими організа­ціями і державними адміністраціями, міжнародними проектами, обласними і районними асоціаціями фермерів, Львівським центром економічної та науково-технічної інформації тощо. Наслідками цієї співпраці є науково-практичні конференції та семінари, дні поля, круглі столи та ін.

Напрями та тематика наукових досліджень науково-педагогічних працівників Львівського національного університету природокористування - Завантажити

Переглянути каталог 2023:

Переглянути каталог 2022:

Переглянути каталог 2021:

 Переглянути каталог 2020:

Переглянути каталог 2019:

Переглянути каталог 2018:

Переглянути каталог 2017:

Переглянути каталог 2016:

Переглянути каталог 2015:

Переглянути каталог 2014:

 

Переглянути каталог 2013:

Переглянути каталог 2012: