Фахове виданням для публікації наукових праць учених Львівського національного аграрного університету та інших вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних і науково-дослідних закладів у сфері сільського господарства. Періодичність видання – щорічник.

Офіційний сайт журналу: http://visnuk.kl.com.ua/

Засновник та видавець:

Львівський національний аграрний університет. Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1380 від 03.06.03 

Зареєстровано

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16556-5028 ПР від 09.04.10 

Видається у чотирьох серіях:

  • «Агрономія»
  • «Економіка АПК»
  • «Агроінженерні дослідження»
  • «Архітектура і сільськогосподарське будівництво»