Дисертант

Романюк Наталія Дмитрівна

Тема дисертації

«Підвищення ефективності діяльності посередницьких структур в сільському господарстві» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

05.03.2019