Дисертант

Баран Олег Романович

Тема дисертації

«Організаційно-економічні засади агроландшафтної організації території сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

03.04.2019