Дисертант

Максимюк Мирослав Михайлович

Тема дисертації

«Економічна безпека сільськогосподарських підприємств на пореформеному періоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

14.05.2019