Дисертант

Боришкевич Ірина Ігорівна

Тема дисертації

«Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

11.06.2019