Дисертант

Шабатура Тетяна Сергіївна

Тема дисертації

«Соціально-економічні механізми комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих підприємств: теорія та методологія»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

12.12.2019