Дисертант

Бережницька Галина Іванівна

Тема дисертації

«Стратегічні імперативи управління використанням зе­мельних ресурсів сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

04.03.2020