Дисертант

Шеленко Діана Іванівна

Тема дисертації

«Розвиток організаційно-правових форм сільсько­господарських підприємств в умовах різноукладності: теорія, методологія, практика»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

05.03.2020