Дисертант

Бобровник Денис Олександрович

Тема дисертації

«Організаційно-економічний механізм використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

22.10.2020