Дисертант

Стадницька Ольга Вікторівна

Тема дисертації

«Організаційно-економічні засади ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

23.12.2020