Дисертант

Невмержицький Василь Миколайович

Тема дисертації

«Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

08.04.2021