22 жовтня 2015 р. відбулася вчена рада Львівського НАУ, на якій було розглянуто питання «Про стан і перспективи навчально-методичної і профорієнтаційної роботи  на факультетах університету та у ННІ заочної та післядипломної освіти».
Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів С.Й Ковалишина, В.І. Лопушняка, А.В. Мазурака, М.Г. Ступеня, Я.С. Янишина та директора ННІ заочної та післядипломної освіти С.М. Онисько, вчена  рада відзначила, що колектив університету продовжує вдосконалювати форми навчально-методичної  роботи, зміцнює матеріально-технічну базу, працює над підвищенням рівня практичної підготовки студентів, вдосконалює навчальний процес, видає методичну літературу, вдосконалює тематику і методику виконання дипломних та курсових проектів (робіт), розширює форми та методи профорієнтаційної роботи.
Розширення автономії університету відповідно до закону України «Про вищу освіту» висуває нові завдання щодо подальшого розвитку університету та його виходу на міжнародний рівень визнання, тому вчена рада визнала за необхідне акредитувати нові спеціальності на землевпорядному факультеті, факультеті механіки та енергетики, на факультеті агротехнологій та екології, а також підготувати документи для ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього освітньо-наукового рівня. Поставлено завдання вдосконалити документацію навчального процесу відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р.№266
Вчена рада вирішила оновити методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти, переглянути програми практичної підготовки та робочі програми практик для всіх напрямків підготовки та спеціальностей, продовжити вдосконалення сайту університету.
Прийнято рішення підвищити значення студентського самоврядування в університеті, в тому числі залучити його представників до профорієнтаційної роботи у школах і коледжах.
Вчена рада визнала стан навчально-методичної і профорієнтаційної  роботи на факультетах університету та у ННІ заочної та післядипломної освіти задовільним.

27 серпня відбулося засідання вченої ради ЛНАУ, на порядок денний якої було винесене питання про результати вступної кампанії у 2015 році.

 

Підготовка до вступної кампанії розпочалася в університеті у вересні 2014 р. Приймальна комісія університету спільно з деканами факультетів у березні провела щорічний День відкритих дверей, на який завітали понад 700 майбутніх абітурієнтів-випускників ЗОШ Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької областей та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитацій, зокрема коледжів, що входять у структуру університету та інших навчальних закладів. Слід відзначити роботу деканів та викладачів факультетів, які провели зустрічі зі школярами майже у всіх школах західних областей, ознайомили їх з університетом, а також умовами вступу до ЛНАУ. Викладачі університету відвідали 345 ЗОШ та 38 коледжів Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Житомирської, Хмельницької та Вінницької областей. Кількість випускників, які зацікавились університетом, становила 3520 осіб, що на 246 осіб більше, ніж у 2014 році. З метою розповсюдження рекламної інформації про університет прес-центр ЛНАУ випустив буклети, оголошення різних форматів, календарі, інформаційні повідомлення, газети тощо.

 

За даними приймальної комісії на денну форму навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» було подано 5810 заяв. Із загальної кількості заяв – 2090 у електронній формі. На заочну форму навчання було подано 607 заяв.

 

В 2015 н.р. на денну форму навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» зараховано 668 осіб (в т. ч. 437 абітурієнтів на місця держбюджетного фінансування, що складає 100 % від доведених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з відповідних напрямів підготовки). На навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб зарахована 231 особа.

 

309 осіб вступили на основі ОКР «Молодший спеціаліст» для навчання за скороченим терміном (в т. ч. 237 осіб на місця держбюджетного фінансування та 162 особи на договірній основі).

 

Загальний конкурс на здобуття ступеня «Бакалавр»  склав 7,8 особи на одне бюджетне місце. Із загальної кількості зарахованих  осіб 75% становить сільська молодь.

 «Результати роботи і перспективи діяльності факультетів університету»

10 червня 2016 року

Заслухавши та обговоривши доповідь деканів факультетів університету С.Й. Ковалишина, А.В. Мазурака, М.Г. Ступеня, Я.С. Янишина, в.о. декана П.Д. Завірюхи, та голови комісії, першого проректора В.М. Боярчука, вчена рада констатує, що за звітний період факультетами університету проведено значну роботу щодо організаційно-методичного, матеріально-технічного забезпечення і підвищення якості навчального процесу та науково-дослідної роботи. В цілому успішно відбувається імплементація Закону України «Про вищу освіту». Університет виконує державне замовлення на підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. В останні роки у ВНЗ підвищилась ефективність наукової роботи, збільшилося число публікацій, отриманих патентів і авторських свідоцтв, більш результативною стала участь студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт і предметних олімпіадах.

Налагоджена співпраця факультетів зі спорідненими закладами сусідніх держав, в рамках якої відбувається обмін студентами, стажування викладачів, проведення наукових конференцій, виконання наукових досліджень, публікація наукових статей, монографій, навчальних посібників і підручників тощо.

22 жовтня 2015 р. відбулася вчена рада Львівського НАУ, на якій було розглянуто питання «Про стан і перспективи навчально-методичної і профорієнтаційної роботи  на факультетах університету та у ННІ заочної та післядипломної освіти».
Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів С.Й Ковалишина, В.І. Лопушняка, А.В. Мазурака, М.Г. Ступеня, Я.С. Янишина та директора ННІ заочної та післядипломної освіти С.М. Онисько, вчена  рада відзначила, що колектив університету продовжує вдосконалювати форми навчально-методичної  роботи, зміцнює матеріально-технічну базу, працює над підвищенням рівня практичної підготовки студентів, вдосконалює навчальний процес, видає методичну літературу, вдосконалює тематику і методику виконання дипломних та курсових проектів (робіт), розширює форми та методи профорієнтаційної роботи.

27 серпня відбулося засідання вченої ради ЛНАУ, на порядок денний якої було винесене питання про результати вступної кампанії у 2015 році.

Підготовка до вступної кампанії розпочалася в університеті у вересні 2014 р. Приймальна комісія університету спільно з деканами факультетів у березні провела щорічний День відкритих дверей, на який завітали понад 700 майбутніх абітурієнтів-випускників ЗОШ Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької областей та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитацій, зокрема коледжів, що входять у структуру університету та інших навчальних закладів. Слід відзначити роботу деканів та викладачів факультетів, які провели зустрічі зі школярами майже у всіх школах західних областей, ознайомили їх з університетом, а також умовами вступу до ЛНАУ. Викладачі університету відвідали 345 ЗОШ та 38 коледжів Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Житомирської, Хмельницької та Вінницької областей. Кількість випускників, які зацікавились університетом, становила 3520 осіб, що на 246 осіб більше, ніж у 2014 році. З метою розповсюдження рекламної інформації про університет прес-центр ЛНАУ випустив буклети, оголошення різних форматів, календарі, інформаційні повідомлення, газети тощо.

14 травня 2015 року відбулося засідання вченої ради Львівського національного аграрного університету. Були розглянуті наступні питання: «Стан роботи і перспективи розвитку факультету будівництва та архітектури» та «Про стан роботи і перспективи розвитку Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти»

По першому питанню було заслухано доповідь декана факультету будівництва та архітектури в.о. професора А.В. Мазурака та інформацію голови комісії професора М.Г. Ступеня. У обговоренні виступили ректор ЛНАУ, академік НААНУ В.В. Снітинський, перший проректор ЛНАУ професор В.М. Боярчук, член вченої ради О.В. Качмар. Вчена рада відзначила, що за звітний період колектив факультету провів значну роботу з покращення якості професійно-практичної підготовки фахівців, удосконалення організаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення ефективності науково-дослідної роботи.

Вчена рада Львівського національного аграрного університету «Про стан роботи і перспективи  розвитку факультету Механіки та енергетики»; «Про стан роботи і  перспективи  розвитку Землевпорядного факультету»

 

від 2 квітня 2015 року

 

Вчена рада заслухала  доповіді деканів факультету Механіки та енергетики в. о. професора С.Й. Ковалишина та Землевпорядного факультету професора М.Г. Ступеня і довідки комісій ректорату, які оголосили її голови: перший проректор професор В.М. Боярчук і начальник навчальної частини доцент О.Я. Микула.

 

У обговоренні виступив ректор ЛНАУ, академік НААНУ, професор В.В. Снітинський. Ректор відзначив, що прозвучали ґрунтовні виступи декана факультету механіки і енергетики та декана землевпорядного факультету, з яких видно, що проведена велика організаційна робота в плані покращення методичної та матеріальної баз факультетів, формується сучасна приладна база.

 

Також академік В.В.Снітинський звернув увагу на необхідність  покращити  науково-дослідну роботи викладачів факультетів, адже від цього залежить якість навчання студентів. У зв’язку з недостатнім фінансуванням НДР в державі  потрібно шукати можливості організовувати сумісні дослідження у вищих навчальних закладах Європи. При цьому слід звертати увагу в першу чергу на великі і відомі ВНЗ,  з якими у нашого університету є угоди про співпрацю, особливо це стосується землевпорядного факультету. На факультетах слід посилити студентські НДР.

Вчена рада Львівського національного аграрного університету «Про стан роботи і перспективи  розвитку факультету Механіки та енергетики»; «Про стан роботи і  перспективи  розвитку Землевпорядного факультету»

від 2 квітня 2015 року

Вчена рада заслухала  доповіді деканів факультету Механіки та енергетики в. о. професора С.Й. Ковалишина та Землевпорядного факультету професора М.Г. Ступеня і довідки комісій ректорату, які оголосили її голови: перший проректор професор В.М. Боярчук і начальник навчальної частини доцент О.Я. Микула.

У обговоренні виступив ректор ЛНАУ, академік НААНУ, професор В.В. Снітинський. Ректор відзначив, що прозвучали ґрунтовні виступи декана факультету механіки і енергетики та декана землевпорядного факультету, з яких видно, що проведена велика організаційна робота в плані покращення методичної та матеріальної баз факультетів, формується сучасна приладна база.

26 лютого 2015 року відбулося засідання вченої ради Львівського національного аграрного університету.

Вчена рада заслухала доповідь декана факультету агротехнологій і екології професора В.І. Лопушняка і довідку комісії ректорату, яку оголосив її голова, проректор з наукової роботи в.о.професора І.Б. Яців.

Під час обговорення виступив ректор ЛНАУ, академік НААНУ, професор В.В. Снітинський. Він відзначив, що у доповіді і довідці прозвучали позитивні характеристики роботи факультету агротехнологій і екології. Але, як зауважив ректор, є ряд проблемних моментів, які вимагають вирішення. Це, зокрема, відсутність спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, хоча наукові кадри дозволяють її відкрити; відсутність наукового журналу факультету, а також малий відсоток захисту докторських дисертацій (одна захищена докторська дисертація В.І. Лопушняка проти десяти затверджених).

23 січня 2015 року відбулося засідання вченої ради ЛНАУ. На порядок денний були винесені питання про стан готовності університету до другого семестру навчального року та основні завдання щодо забезпечення якості навчання.

Заслухавши та обговоривши виступи ректора університету професора В.В. Снітинського, першого проректора професора В.М. Боярчука, проректора з наукової роботи в.о. професора І.Б. Яціва, директора Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти професора С.М. Онисько та керівника підрозділу з організації виховної роботи студентів О.В. Качмар, вчена рада відзначила, що структурні підрозділи університету в цілому готові до навчального процесу.