14 червня 2017 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного університету.

Було оголошено результати виборів до Вченої ради університету, які відбулися на конференції трудового колективу ЛНАУ, а також при прямому таємному голосуванні студентів. Ректор ЛНАУ, академік НААНУ, професор В.В.Снітинський привітав новообраних членів Вченої ради.

Керуючись Законом України «Про вищу освіту» та Статутом ЛНАУ, Вчена рада університету вибрала голову ради шляхом таємного голосування. Головою Вченої ради одноголосно було обрано ректора, академіка НААНУ, професора Володимира Васильовича Снітинського. Члени ради тепло поздоровили з обранням видатного організатора вищої освіти і науки, визнаного лідера університетського колективу.

27 квітня 2017 року у Львівському національному аграрному університеті пройшло засідання Вченої ради. Засідання відбувалося під головуванням ректора ЛНАУ, академіка НААНУ, д.б.н., професора В.В. Снітинського.
Було розглянуто питання «Про стан і перспективи розвитку виховної та спортивно-масової роботи у 2016–2017 навчальному році» та  «Про стан і перспективи фінансово-господарської роботи у 2016–2017 навчальному році».
Також Вчена рада затвердила навчальні і робочі навчальні плани для всіх спеціальностей та освітніх рівнів на 2016–2017 навчальний рік.
Окрім того, Вчена рада розглянула цілий ряд питань щодо оперативного керівництва та адміністрування університету згідно Статуту ЛНАУ.

04-06 квітня 2017 року на факультеті агротехнологій та екології відбулася Звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень у 2016 році. Конференція відбувалася в роботі засідань семи наукових гуртків, загалом у ній взяли участь 207 студентів, які представляли свої наукові праці відповідно до фаховості наукового гуртка. За результатами засідань гуртків 31 кращих студентів були удостоєні представляти свої результати на пленарному засіданні конференції.

Відповідно до специфіки наукових гуртків, основною тематикою наукових доповідей студентів на конференції були: «Моніторинг якості питної води»,  «Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки виробничого комплексу Західного регіону України»,  «Інтродукція та синантропізація ґрунтових колембол»,  «Екологічні аспекти формування соснових фітоценозів та підвищення їх продуктивності в умовах рівнинної частини західної України»,  «Абіотичні та біотичні фактори впливу на природні комплекси заповідної території «Кременецькі гори»»,  «Оцінка стану якості поверхневих вод міста Львова та розробка науково-практичних заходів щодо їх покращення»,

27 квітня 2017 року у Львівському національному аграрному університеті пройшло засідання Вченої ради. Засідання відбувалося під головуванням ректора ЛНАУ, академіка НААНУ, д.б.н., професора В.В. Снітинського.

Заслухавши і обговоривши доповідь першого проректора професора В.М. Боярчука, Вчена рада затвердила навчальні і робочі навчальні плани для всіх спеціальностей та освітніх рівнів на 2016–2017 навчальний рік. В обговоренні члени Вченої ради відзначали, що зміст затверджених планів повністю відповідає сучасним вимогам та інструктивним документам, а також не менш ніж на 40% співпадає із відповідними навчальними планами іноземних ВНЗ – партнерів ЛНАУ.

16 березня 2017 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету. Було розглянуто стан і перспективи розвитку факультетів університету. Заслухавши та обговоривши доповідь деканів факультетів університету професорів С.Й. Ковалишина, М.Г. Ступеня, в.о. професорів А.В. Мазурака, Я.С. Янишина, доцента В.В.  Бальковського та інформацію голови комісії професора В.М. Боярчука, Вчена рада відзначила, що за звітний період колективи факультетів провели значну роботу з покращення якості професійно-практичної підготовки фахівців, удосконалення організаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення ефективності науково-дослідної роботи. В цілому робота факультетів університету із всіх напрямів діяльності була визнана задовільною.

22 грудня 2016 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету.

Першим питанням розглядалося «Про стан і перспективи науково-дослідної роботи в університеті у 2016–2017 навчальному році і на період до 2020 року»

Заслухавши та обговоривши доповідь деканів факультетів університету та голови комісії в.о. професора І.Б. Яціва, Вчена рада ЛНАУ відзначила, що науково-дослідна робота, підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється колективом університету на задовільному рівні. Серед результатів цієї діяльності слід відзначити значну кількість призових місць, здобутих студентами університету на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, збільшення протягом останніх років обсягів виконання науково-дослідних робіт, фінансованих з держбюджету і за рахунок госпдоговірних тем, отримання ліцензії на розширення провадження освітньої діяльності для підготовки доктора філософії за 8 спеціальностями, успішне функціонування трьох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертаційних робіт, включення окремих видань університету (журнали «Аграрна економіка», «MOTROL», «ECONTECHMOD») в міжнародні наукометричні бази даних, збільшення наукових публікацій у закордонних виданнях та ін.

24 Листопада 2016 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету, на якому розглянули питання «Про організацію дипломного і курсового проектування та державної атестації студентів університету».

Заслухавши та обговоривши доповідь деканів факультетів університету П.Д. Завірюхи, С.Й. Ковалишина, А.В. Мазурака, М.Г. Ступеня, Я.С. Янишина та довідку комісії Вченої ради (голова комісії – перший проректор професор В.М. Боярчук), Вчена рада відзначила, що університет в цілому забезпечує належну організацію дипломного та курсового проектування і державну атестацію студентів усіх спеціальностей університету. Формування державних екзаменаційних комісій і їх робота, затвердження керівників і тем дипломних та курсових проектів та робіт проводиться згідно вимог і у встановлені терміни. Тематика курсового та дипломного проектування щорічно оновлюється і є актуальною для всіх спеціальностей. В цілому належним чином проводиться підготовка до державної атестації випускників.

13 жовтня 2016 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету, на якому розглянули питання «Про стан і перспективи розвитку навчально-методичної роботи в університеті у 2016/2017 навчальному році».

Вчена рада відзначила, що колектив університету продовжує вдосконалювати форми навчально-методичної роботи, вдосконалює навчальний процес і практичну підготовку студентів, видає методичну літературу, в основному сформовані навчально-методичні комплекси нових дисциплін. Значно покращилася доступність навчально-методичних матеріалів для студентів, в тому числі шляхом їх оприлюднення на сайті університету.

30 серпня 2016 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету, на якій було розглянуті питання про напрями розвитку ЛНАУ та основні завдання колективу університету у 2016–2017 навчальному році.

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора професора В.М. Боярчука, проректора з наукової роботи професора І.Б. Яціва, проректора з АСП доцента Т.Г. Щура, директора ІПН професора С.М. Онисько, деканів факультетів професорів П.Д. Завірюхи, С.Й. Ковалишина, А.В. Мазурака, М.Г. Ступеня та Я.С. Янишина, Вчена рада відзначила, що факультети та університет в цілому готовий до нового навчального року. З основних напрямів діяльності університету та факультетів сформовано перспективні плани діяльності на 2016–2017 навчальний рік.

 «Результати роботи і перспективи діяльності факультетів університету»

10 червня 2016 року

 

Заслухавши та обговоривши доповідь деканів факультетів університету С.Й. Ковалишина, А.В. Мазурака, М.Г. Ступеня, Я.С. Янишина, в.о. декана П.Д. Завірюхи, та голови комісії, першого проректора В.М. Боярчука, вчена рада констатує, що за звітний період факультетами університету проведено значну роботу щодо організаційно-методичного, матеріально-технічного забезпечення і підвищення якості навчального процесу та науково-дослідної роботи. В цілому успішно відбувається імплементація Закону України «Про вищу освіту». Університет виконує державне замовлення на підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. В останні роки у ВНЗ підвищилась ефективність наукової роботи, збільшилося число публікацій, отриманих патентів і авторських свідоцтв, більш результативною стала участь студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт і предметних олімпіадах.

 

Налагоджена співпраця факультетів зі спорідненими закладами сусідніх держав, в рамках якої відбувається обмін студентами, стажування викладачів, проведення наукових конференцій, виконання наукових досліджень, публікація наукових статей, монографій, навчальних посібників і підручників тощо.

 

Разом з тим, актуальним на всіх факультетах залишається удосконалення навчального процесу, підвищення його якості. Потребує покращення профорієнтаційна робота. Особливої уваги потребує кадрове забезпечення навчального процесу при підготовці магістрів та докторів філософії. На факультетах необхідно поліпшити методичне забезпечення самостійної роботи, курсового і дипломного проектування, зокрема, на нових напрямах і спеціальностях.

 

Потребує подальшого удосконалення практична підготовка студентів.

 

Вчена рада ухвалила рішення щодо розроблення програми формування відповідного кадрового потенціалу науково-педагогічних працівників та забезпечення відповідності спеціальності всіх викладачів університету дисциплінам, які вони викладають.

 

Ухвалено також при розподілі навчального навантаження забезпечити викладання не більше 4 навчальних дисциплін науково-педагогічним працівником кафедри та забезпечити читання не менше, ніж 10% курсів лекцій на освітньому рівні «Бакалавр» викладачами зі стажем практичної роботи за фахом.

 

Вчена рада університету вважає за необхідне: