Юрій Іванович Боднар – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій, заступник декана факультету будівництва та архітектури.

У 1987 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

З 1987 року – на науково-педагогічній роботі. 

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Метод R-функцій в задачах теорії тріщин».

З 1992 року працює на кафедрі будівельних конструкцій університету спочатку на посаді старшого викладача, а згодом – доцента.

У 2003 році отримав вчене звання доцента. 

Забезпечує викладання дисциплін: «Будівельна механіка» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, «Числове моделювання будівельних конструкцій» на другому (магістерському) та «Метод скінченних елементів для розрахунку будівельних конструкцій» на третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти.

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Гарант освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Член редколегії періодичного видання «Вісник Львівського національного аграрного університету» (серія «Архітектура і сільськогосподарське будівництво»). 

Член-кореспондент Академії будівництва України.

Основні напрями наукових досліджень: моделювання елементів конструкцій методом R-функцій та методом скінченних елементів; дослідження полів напружень, деформацій, температури.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць. 

ORCID: 0000-0002-7196-2157.

 

Основні публікації:

Yu. Bodnar, M. Syniekop, A. Podhorecki. Consideration of heat transfer speed while measuring two-dimensional thermal stresses by means of the method of R-functions. AIP Conference Proceedings 2077, 020007 (2019). DOI: https://doi.org/10.1063/1.5091868 (Scopus)

Боднар Ю., Буханєц Д. Тепловтрати через стіни малоповерхових житлових будинків з дерев’яним каркасом. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів, 2019. № 20. С. 5-8.

Боднар Ю. Огляд праць стосовно застосування методу R-функцій у механіці деформівного твердого тіла. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2018. № 19. С. 5-9.

Боднар Ю., Бар В., Мазурак Р. Вплив характеру зміни теплофізичних параметрів бетону на температурні поля конструкцій під час визначення їх вогнестійкості. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2016. № 17. С. 12-19.

Боднар Ю., Синєкоп М. Застосування R-функцій до задач теплопровідності з врахуванням релаксації теплового потоку. XI міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: тези доповідей. Львів, 2013. С. 24-25.

Боднар Ю. Застосування R-функцій до дослідження напружено-деформованого стану смуги з тріщинами. Ефективні будівельні конструкції, ресурсоощадні технології, архітектурно-проєктні вирішення у сільськогосподарському будівництві та архітектурі: колективна монографія. Львів, 2006. С. 87-102.

Боднар Ю., Синєкоп М. Наближене розв’язування задач теорії тріщин методом R-функцiй. Доп. АН України. 1994. № 4. С. 45-48.