Навчальна робота

Кафедра гуманітарної освіти здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти усіх спеціальностей.

Робота зі студентами організовується у відповідності до освітніх програм, навчальних і робочих планів, розроблених кафедрами та факультетами для кожної спеціальності. Якість підготовки майбутніх спеціалістів забезпечується неухильним дотриманням вимог державних стандартів освіти, послідовності та неперервності навчання, логічного поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів.

На кафедрі гуманітарної освіти здійснюється регулярне оновлення навчально-методичної літератури, забезпечення студентів усіма необхідними навчальними матеріалами (конспектами лекцій, навчальними посібниками та підручниками, методичними рекомендаціями, переліком питань для підсумкового контролю, календарними планами, посиланнями на інтернет-джерела, завданнями для самостійної роботи тощо) в цифровому форматі, розробка навчально-методичних комплексів, які додатково завантажуються у систему Moodle. Також викладачі кафедри гуманітарної освіти мають розроблені навчальні і тестові завдання на платформі Google Classroom, через яку студенти мають змогу в зручному форматі виконувати завдання курсу.

Окрім методичних розробок, викладачі кафедри гуманітарної освіти розробляють та видають навчальні посібники, рекомендовані профільними міністерствами та Вченою радою Львівського національного аграрного університету, які містять необхідну інформацію для засвоєння студентами тих чи інших дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі гуманітарної освіти

Дисципліни обов’язкового циклу підготовки:

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Філософія;

- Історія України;

- Українська мова за професійним спрямуванням;

- Логіка;

- Історія політичних вчень;

- Історія держави і права.

Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Філософія органічного землеробства та збалансованого природокористування;

- Педагогіка вищої школи.

Для здобувачів ступеня доктора філософії:

- Філософія науки;

- Педагогіка вищої школи;

- Педагогічна практика.

Дисципліни за вибором студентів:

- Психологія;

- Етика і естетика;

- Українознавство;

- Риторика та сучасна комунікація;

- Культура наукової української мови.