Історія кафедри

Кафедру будівельних конструкцій було засновано в 1970 році у складі землевпорядного факультету, першим її завідувачем став доцент С.М. Соколов. У 1971 році кафедру введено до складу новоствореного архітектурного факультету, а в 1983 році – до складу факультету сільськогосподарського будівництва.

Протягом 1982–1987 рр. завідувачем кафедри був доцент А.В. Манн, а впродовж 1987–1994 рр. – доцент В.М. Барабаш. У 1994–2003 рр. кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України та Міжнародної академії оригінальних ідей, доктор технічних наук, професор Ф.Є. Клименко. У 2003–2018  рр. кафедру очолював д.т.н., професор І.М. Добрянський. З 2018 р. посаду завідувача кафедри обіймає  к.т.н., доцент О.Т. Гнатюк.

Кафедра будівельних конструкцій є випусковою з підготовки фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» та «Магістр». На кафедрі функціонує аспірантура.

Належний рівень підготовки спеціалістів-будівельників забезпечує висококваліфікований колектив кафедри: завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент О.Т. Гнатюк, доктор технічних наук, професор Й.Й. Лучко, кандидати технічних наук, доценти В.В. Білозір, Ю.І. Боднар, О.Т. Гнатюк, Р.А. Шмиг, старший викладач М.А. Лапчук, асистент І.А. Біденко, завідувач комп’ютерного кабінету І.Б. Шмиг, старший лаборант О.І. Мазепа та провідний фахівець Н.Н. Івчук.

У різні роки на кафедрі будівельних конструкцій працювали доктори, професори Р.Р. Левицький, Є.В. Хлобистов, І.М. Добрянський, к.т.н., доценти Ю.В. Хома, В.П. Храмцов, К.Ф. Клименко, Н.С. Уманська, В.М. Свястин, А.П. Венчак, науковий співробітник М.Е. Волинець, доценти В.М. Барабаш Т.Б. Боднарчук, Б.І. Боднарчук, Р.В. Козак, Л.Д. Козачок, Ю.М. Фабрика, ст. викл. С.В. Нікіфоряк, М.М. Воробець, завідувач навчально-методичних лабораторій Я.І. Михалик.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, зокрема спеціалізовану лабораторію будівельних конструкцій та лабораторію автоматизованих систем проєктування в будівництві.

Результати наукових досліджень впроваджено на Добротвірському заводі «Буддеталь», Миколаїв-Львівському КБК, ДБК-2 (м. Львів), заводі «Металіст» (м. Стрий), «КомфортБуд», «ТуристБуд» (м. Львів), ПП «БКФ«Основа», ТзОВ «Укрдизайнгруп», «Укртехексперт – Захід», ТзОВ «Галицька Будівельна група» та інших підприємствах України і близького зарубіжжя.

Колектив кафедри підтримує творчі зв'язки з провідними будівельними закладами вищої освіти багатьох міст України (Києва, Дніпропетровська, Полтави, Одеси, Харкова, Сум, Рівного), а також розвиває міжнародні зв'язки з навчальними закладами США, Австрії, Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Фінляндії, Японії, організовує науково-технічні конференції всеукраїнського значення, випускає збірники наукових праць, а викладачі беруть активну участь у конференціях, у тому числі міжнародних (Німеччина, Польща, Австрія, Нідерланди, Словаччина, США, Чехія, Японія та ін.).

Склад кафедри

Матвіїшин Є.Г. - д.е.н, в.о. професора

Йосип Йосипович Лучко - доктор технічних наук, професор

Мазепа Оксана Іванівна - ст. лаборант

Шмиг Ірина Богданівна - зав. комп. класом

Науково-дослідна робота

Наукові дослідження колективу кафедри присвячені розробці ефективних конструкцій для сільського, промислового і цивільного будівництва. Викладачі кафедри здійснюють обстеження, оцінку технічного стану та перевірні розрахунки міцності та деформативності будівельних конструкцій різних будівель та споруд. 

На кафедрі працював доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, а також Міжнародної академії оригінальних ідей, заслужений діяч науки і техніки України, президентський стипендіат Федір Єлисейович Клименко, який сформував на кафедрі наукову школу з дослідження і розробки сталебетонних конструкцій підвищеної ефективності, методів розрахунку та моделювання поведінки будівельних конструкцій під навантаженням, вивчення їх напружено-деформованого стану.

Питаннями, пов’язаними з посиленням фундаментів за допомогою буронабивних мікропаль, займаються к.т.н., доцент О.Т.Гнатюк, ст. викл. М.А. Лапчук. 

Розроблена і впроваджена у реальне будівництво нова ефективна конструкція буронабивних залізобетонних мікропаль із поширеною п’ятою. Ефективність та несучу здатність запропонованої конструкції мікропаль перевірено за допомогою натурних експериментальних досліджень, виконаних у різних ґрунтових умовах при різних комбінаціях навантажень. Мікропалі впроваджено для будівництва нових та  підсилення існуючих фундаментів об’єктів житлових та виробничих будівель і споруд  протягом 2008–2018 рр. у м. Львові, м. Києві, м. Рівному, м. Трускавці та інших регіонах Центральної і Західної України. 

Напрям наукових досліджень к.т.н., доцента В. В. Білозора і ст. викл. А.В.  Височенка – теорія розрахунку несучої здатності, жорсткості і тріщиностійкості елементів сталефібробетонних конструкцій, удосконалення методів конструювання несучих конструкцій на основі авторського аналітичного методу оптимізації епюри матеріалів. 

Доцент В.В. Білозір опублікував понад 100 наукових і навчально-методичних праць, 19 авторських свідоцтв і патентів на винаходи і корисні моделі, є співавтором одного підручника і двох монографій, керує підготовкою кандидатських дисертацій аспірантами і здобувачами.

Дослідженням сталебетонних балкових конструкцій під навантаженням, розрахунком та аналізом їх напружено-деформованого стану, інженерним комп’ютерним моделюванням будівельних конструкцій, будівель і споруд, їх вузлів на ЕОМ займаються  к.т.н., доцент Р.А. Шмиг, в.о. доц. А.Ю. Грицевич, ст. викл. О.І. Грицина, провідний фахівець О.І. Коваль. 

Впродовж останніх п’яти років кафедра налагодила добру співпрацю з Львівським обласним та міським центрами зайнятості. Разом із навчально-науковим інститутом післядипломного навчання ми здійснюємо підготовку слухачів з інженерної комп’ютерної графіки. Протягом відведеного терміну навчання слухачі отримують теоретичні та практичні навички роботи: від побудови звичайної лінії до складного тривимірного об’єкта. 

Наукові дослідження, пов’язані з вивченням полів напружень і температури у конструкціях з використанням методу R-функцій та скінченних елементів проводить к.т.н., доцент Ю.І. Боднар. 

Поширено метод R-функцій на задачі визначення напружено-деформованого стану у пружних однорідних та неоднорідних тілах із системою тріщин; проводяться дослідження із застосування R-функцій до задач термопружності з урахуванням кінцевої швидкості поширення тепла; досліджуються поля напружень, деформацій та температури елементів будівельних конструкцій, у тому числі з використанням методу скінченних елементів.

Професор Й.Й. Лучко – автор понад 400 наукових праць та навчально-методичних розробок, з яких 6 монографій, 2 підручники та 4 навчальних посібники з грифом МОН України, 2 довідники, 9 патентів та авторських свідоцтв, 4 нормативні документи. У винахідницькому доробку професора – низка новітніх винахідницьких рішень, 9 із яких захищено Патентами України та авторськими свідоцтвами колишнього СРСР. Під його керівництвом захистилися 10 кандидатів технічних наук та підготовлено до захисту 4 кандидатські дисертації.

За безпосередньої участі Й.Й. Лучка створена методика визначення параметрів тріщиноутворення внаслідок повзучості і усадки бетону при довготривалому навантаженні елемента конструкції, оптимізовано методику випробувань зразків з надрізами на корозійну тривкість арматури і бетону.

Професор Й.Й. Лучко встановив критерій розвитку тріщин у розтягнутій зоні залізобетонних елементів, розробив методику розрахунків параметрів тріщиностійкості для балкових залізобетонних елементів, враховуючи умови зчеплення стержневої арматури з бетоном, а також створив низку експериментальних методик випробування елементів конструкцій та матеріалів. 

На видавничій ниві Йосип Йосипович є одним із засновників та відповідальним редактором збірників наукових праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій», «Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій», членом редколегії збірників наукових праць «Дороги і мости» та «Строительство, материаловедение», вісника «Архітектура і сільськогосподарське будівництво» Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Навчальний процес

Кафедра здійснює навчання студентів за 28 навчальними дисциплінами для будівельників, архітекторів, магістрів будівництва, головними з яких є «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні методи у проєктуванні», «Будівельна механіка», «Металеві конструкції», «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Конструкції з дерева та пластмас», «Інженерна геологія, основи і фундаменти», «Економіка будівництва», «Конструкції будівель та споруд», «Реконструкція будівель та споруд», «Основи і фундаменти для особливих геологічних умов», «Випробування та дослідження конструкцій», «Випробування конструкцій будівель та споруд», «Проєктування спеціальних металевих конструкцій», «Проєктування спеціальних залізобетонних конструкцій», «Проєктування спеціальних дерев’яних конструкцій», «Експлуатація будівель, споруд та інженерних комунікацій»,  «Технічна експлуатація будівель та споруд», «Числове моделювання будівельних конструкцій», «Технічний нагляд у будівництві». 

Навчальний процес забезпечують 1 д.т.н., професор, 4 кандидати наук, доценти. Колектив кафедри активно покращує методичне забезпечення предметів, що викладаються. Вперше українською мовою видано підручник «Металеві конструкції» (автори: професори Ф.Є. Клименко, Л.І. Стороженко та доцент В.М. Барабаш). З грифом Міністерства аграрної політики України видано навчальний посібник «Інженерна комп’ютерна графіка» (автори: в.о. професора В.М. Боярчук, в.о. професора І.М. Добрянський, доценти В.М. Барабаш, Р.А. Шмиг). З грифом Міністерства освіти і науки України видано «Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури» (автори: в.о. професора В.М. Боярчук, в.о. професора І.М. Добрянський, доценти В.М. Барабаш, Р.А. Шмиг). В доробку кафедри – короткий термінологічний словник-довідник з геодезії, землеустрою та будівництва, понад 12 навчальних посібників з використання ЕОМ у будівельному проєктуванні та майже 65 інших навчально-методичних розробок.

Кожного четверга впродовж вересня та жовтня в аудиторії 395 лекційного корпусу для студентів факультету будівництва та архітектури відбуваються навчальні курси з вивчення графічного редактора AutoCAD. Початок занять о 16.30. Організатор – кафедра будівельних конструкцій.

Контакти:

Кафедра будівельних конструкцій,

Львівський національний аграрний університет,

вул. Володимира Великого, 1,

м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, 80381,

тел.: 8 (032) 22-42-939.