Наукова робота кафедри гуманітарної освіти

Викладачі кафедри гуманітарної освіти проводять плідну науково-дослідну роботу в сфері філософії, педагогіки, психології, політології, етики й естетики, соціології, історії України й української культури, культури наукової української мови та риторики, вдосконалюють методику викладання українознавчих дисциплін відповідно до вимог сьогодення. У науковій роботі кафедри поза увагою не залишаються й проблеми у сфері агропромислового комплексу. Викладачі кафедри здійснюють дослідження в галузі фізичної економії, глобалізаційних викликів сьогодення та органічного землеробства, результати яких висвітлюються у наукових і навчально-методичних публікаціях. Частина викладачів кафедри є членами Львівського осередку Всеукраїнського товариства ім. С. Подолинського.
Колектив кафедри щороку організовує роботу Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманітарні дослідження в аграрній сфері: філософський, історичний та мовознавчий аспекти» в рамках Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», тісно співпрацює з коледжами ЛНУП, регулярно організовуючи наукові круглі столи та відкриті лекції для студентів коледжів.
З 2017 р. частина викладачів кафедри гуманітарної освіти активно працює над розвитком і популяризацією здобутків представників української школи фізичної економії. Прогресивні погляди М. Руденка, В. Вернадського, С. Подолинського заслуговують не лише розголосу світового масштабу, але є вкрай актуальними у світлі сучасних глобалізаційних тенденцій, зокрема у контексті парадигм сталого розвитку та збалансованого природокористування. Апробація результатів зазначеної роботи відбувається на круглих столах, які регулярно організовуються викладачами кафедри, на конференціях у ЛНУП й інших університетах Львова та України.
З 2021 р. кафедра гуманітарної освіти проводить наукові дослідження в межах кафедральної комплексної науково-дослідної роботи на тему «Людина, суспільство і природа у контексті глобалізаційних трансформацій: філософський, соціокультурний та етнонаціональний виміри» (номер державної реєстрації 0121U100257). Викладачі кафедри є виконавцями окремих підрозділів наукових досліджень за напрямами: антропосоціальні студії у контексті глобального технократичного поступу; фізична економія та збалансоване природокористування у світлі екологічних загроз сучасності; етнонаціональні відносини крізь призму сучасних інтеграційних процесів; трансформація особистості викладача та студента в системі вищої освіти посттоталітарних країн; філософські проблеми природознавства та екології; сучасні українознавчі дослідження в контексті соціокультурного, антропоцентричного та етнолінгвістичного підходів.
Наукові доробки викладачів кафедри презентовані не лише у науково-популярних і фахових виданнях України, але й за кордоном, зокрема й тих, які внесені у наукометричні бази Scopus та Web of Science.

Студентська наукова робота

Викладачі кафедри гуманітарної освіти активно залучають молодь до участі у засіданнях трьох наукових гуртків, які діють на кафедрі:

«Філософські проблеми природознавства» (керівник гуртка О. С. Дмитроца);
«Плекання рідної мови» (керівник гуртка А. М. Куза);
«Краєзнавство» (керівник гуртка І. В. Баран).

Під керівництвом викладачів кафедри студенти усіх факультетів ЛНУП проводять наукові дослідження, результати яких відображаються під час їхньої участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах тощо.
Студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у щорічних національних і міжнародних науково-дослідних конференціях: «Духовне виховання молоді та культурне відродження села», «Українська історія, мова та культура в контексті сучасної доби», Звітна студентська наукова конференція факультету будівництва та архітектури та інші.
Щорічно під керівництвом доцентів кафедри гуманітарної освіти А. М. Кузи і О. В. Дерпак триває підготовка студентів до участі у таких заходах, як Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.