Наукові дослідження колективу кафедри присвячені розробці ефективних конструктивних вирішень для сільського, промислового і цивільного будівництва. Викладачі кафедри також обстежують технічний стан різноманітних будівельних конструкцій, будівель та споруд з виконанням відповідних розрахунків несучої здатності, жорсткості і тріщиностійкості.

На кафедрі з 1994 до 2008 року працював доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, а також Міжнародної академії оригінальних ідей, Заслужений діяч науки і техніки України, президентський стипендіат Федір Єлисейович Клименко, який сформував наукову школу з вивчення напружено-деформованого стану, дослідження і розробки сталебетонних конструкцій підвищеної ефективності.

Питаннями, пов’язаними з посиленням фундаментів за допомогою буронабивних мікропаль, займаються к.т.н., доцент О.Т.Гнатюк і ст. викл. М.А. Лапчук.

Розроблені і впроваджені у будівництво нові ефективні конструкції буронабивних залізобетонних мікропаль із поширеною п’ятою. Ефективність та несучу здатність запропонованих конструкцій перевірено натурними експериментальними дослідженнями, виконаними за різних ґрунтових умов і різних комбінацій навантажень. Мікропалі впроваджено для будівництва нових та для підсилення існуючих фундаментів житлових та виробничих будівель і споруд протягом 2008–2018 рр. у Львові, Києві, Рівному, Трускавці та інших регіонах Центральної і Західної України.

Напрям наукових досліджень к.т.н., доцента В.В. Білозора – експериментально-теоретичне вивчення та розроблення методів розрахунку несучої здатності, жорсткості і тріщиностійкості сталефібробетонних конструкцій, удосконалення методів конструювання несучих конструкцій на основі авторського аналітичного методу оптимізації епюри матеріалів.

 

Доцент В.В. Білозір опублікував понад 100 наукових і навчально-методичних праць, 19 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, є співавтором одного підручника і двох монографій, керує підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів і здобувачів.

Дослідженням сталебетонних балкових конструкцій під навантаженням, розрахунком та аналізом їх напружено-деформованого стану, інженерним комп’ютерним моделюванням будівельних конструкцій, будівель і споруд, їх вузлів на ЕОМ займається к.т.н., доцент Р.А. Шмиг.

 

Впродовж останніх п’яти років кафедра налагодила добру співпрацю з Львівським обласним та міським центрами зайнятості. Разом із навчально-науковим інститутом післядипломного навчання ми здійснюємо підготовку слухачів з інженерної комп’ютерної графіки. Протягом відведеного терміну навчання слухачі отримують теоретичні та практичні навички роботи: від побудови звичайної лінії до складного тривимірного об’єкта.

Наукові дослідження, пов’язані з вивченням полів напружень і температури у конструкціях з використанням методу R-функцій та скінченних елементів, проводить к.т.н., доцент Ю.І. Боднар.

Ним поширено метод R-функцій на задачі визначення напружено-деформованого стану у пружних однорідних та неоднорідних тілах зі системою тріщин; проводяться дослідження із застосування R-функцій до задач термопружності з урахуванням кінцевої швидкості поширення тепла; досліджуються поля напружень, деформацій та температури елементів будівельних конструкцій, у тому числі з використанням методу скінченних елементів.

 

Професор Й.Й. Лучко – автор понад 400 наукових праць та навчально-методичних розробок, з яких 6 монографій, 2 підручники та 4 навчальних посібники з грифом МОН України, 2 довідники, 9 патентів та авторських свідоцтв, 4 нормативні документи. У винахідницькому доробку професора – низка новітніх рішень, 9 із яких захищено Патентами України та авторськими свідоцтвами колишнього СРСР. Під його керівництвом захистилися 1 доктор і 10 кандидатів технічних наук, підготовлено до захисту 4 кандидатські дисертації.

За безпосередньої участі Й.Й. Лучка створена методика визначення параметрів тріщиноутворення внаслідок повзучості та усадки бетону за довготривалого навантаження елемента конструкції, оптимізовано методику випробувань зразків з надрізами на корозійну стійкість арматури та бетону.

Професор Й.Й. Лучко встановив критерій розвитку тріщин у розтягнутій зоні залізобетонних елементів, розробив методику розрахунків параметрів тріщиностійкості для балкових залізобетонних елементів, враховуючи умови зчеплення стержневої арматури з бетоном, а також створив низку експериментальних методик випробування елементів конструкцій та матеріалів.

Професор Й.Й. Лучко є одним із засновників та відповідальним редактором збірників наукових праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій», «Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій», членом редколегії збірників наукових праць «Дороги і мости», «Строительство, материаловедение», вісника ЛНАУ «Архітектура і сільськогосподарське будівництво», Вісника Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

 

Наукові доробки кафедри за 2021 рік

 

Монографія:

Лучко Й.Й. Методи випробування та дослідження будівельних матеріалів, конструкцій будівель і споруд: підручник. Львів: Світ, 2021. 485 с.

Наукові статті:

Максимович В., Гнатюк О., Оприск П. Розрахунок напружень у будівельних конструкціях у формі гіперболічного параболоїда. Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектура села: матеріали міжнар. наук.-технічн. конф. (в онлайн-режимі), м. Львів, ЛНАУ, 24-25 червня 2021 р. С. 15-17.

Боднар Ю., Баран П. Лінійні коефіцієнти теплопередачі теплопровідних включень стін житлового будинку у м Львові. Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектура села: матеріали міжнар. наук.-технічн. конф. (в онлайн-режимі), м. Львів, ЛНАУ, 24-25 червня 2021 р. С. 22-23.

Кінаш Р., Білозір В., Біденко І. Про критерій утворення тріщин у згинаних сталефібробетонних елементах. Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектура села: матеріали міжнар. наук.-технічн. конф. (в онлайн-режимі), м. Львів, ЛНАУ, 24-25 червня 2021 р. С. 28-30.

Лучко Й., Кравець І. Визначення несучої здатності неоднорідного земляного полотна. Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектура села: матеріали міжнар. наук.-технічн. конф. (в онлайн-режимі), м. Львів, ЛНАУ, 24-25 червня 2021 р. С. 39-41.

Лапчук М. Недооцінення визначення несучої здатності буронабивних мікропаль на прикладі польових випробувань. Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектура села: матеріали міжнар. наук.-технічн. конф. (в онлайн-режимі), м. Львів, ЛНАУ, 24-25 червня 2021 р. С. 41-43.

Шмиг Р., Гризак П. Моделювання напружено-деформованого стану залізобетонних балок за одночасної дії зовнішнього навантаження та агресивного середовища. Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектура села: матеріали міжнар. наук.-технічн. конф. (в онлайн-режимі), м. Львів, ЛНАУ, 24-25 червня 2021 р. С. 31-54.

Лучко Й. Основні фактори середовища, які впливають на деградацію транспортних споруд із залізобетонних і металевих гофрованих конструкцій. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XXII Міжнар. наук.-практ. форуму, 5-7 жовтня 2021 р. Львів: Ліга-Прес, 2019. С. 203-206.

Білозір В. Особливості деформаційного методу розрахунку сталефібробетонних згинаних елементів за ДСТУ-Н Б В.2.6-218:2016. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XXII Міжнар. наук.-практ. форуму, 5-7 жовтня 2021 р. Львів: Ліга-Прес, 2019. С. 173-177.

Боднар Ю., Бойко Д. Дослідження в рамках SMATH STUDIO впливу спрощень на результати розрахунків двошарнірних арок. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XXII Міжнар. наук.-практ. форуму, 5-7 жовтня 2021 р. Львів: Ліга-Прес, 2019. С. 177-180.

Гнатюк О., Лапчук М., Владика О. Енергоаудит приміщення басейну Буської ДЮСШ. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XXII Міжнар. наук.-практ. форуму, 5-7 жовтня 2021 р. Львів: Ліга-Прес, 2019. С. 187-190.

 

У закордонних виданнях:

Назаревич Л.Е., Назаревич А.В., Олийнык Г.И., Келеман И.Н., Лапчук Н.А. Некоторые особенности тектоники и разрывообразования в очагах землетрясений Украинского Предкарпатья. Современные техника и технологии в научных исследованиях: матеріали XIII міжн. конф. молодих вчених і студентів, м. Бішкек, Республіка Киргизстан, 28-30 квітня 2021 р. С. 223-227.

Мaksymovych О., Lazorko А., Sudakov А., Hnatiuk О., Mazurak А., Dmitriiev О. Stress Concentration in Bounded Compositeplates with Carbon Reinforcement. Materials Science Forum. 2021. Vol. 1045. P. 147-156.