Тема наукових досліджень кафедри – «Дослідження та застосування в проєктуванні і будівництві сільських житлових, громадських і виробничих будинків та споруд АПК нових архітектурно-планувальних і конструктивних вирішень, екологічно чистих технологій і матеріалів та сучасних математичних методів їх розрахунку і організації будівництва із застосуванням ЕОМ».

Доцент Ю.Є. Фамуляк займається питаннями, пов’язаними з дослідженням, розрахунком та проєктуванням конструктивних елементів з ніздрюватих бетонів, в яких використане нетрадиційне армування.

В. о. професора А.В. Мазурак досліджує напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій, підсилених і виготовлених за технологією торкретування.

Дослідження в.о. професора Є.Г. Матвіїшина стосуються просторового розвитку територій, економіки підприємств будівельної галузі, розвитку підприємництва, управління людськими ресурсами, комп’ютерного моделювання економічних процесів.

Професор Роман Іванович Кінаш займається дослідженням надійності будівель та споруд, мінливості навантажень і впливів на них, аеродинаміки будівель і споруд.

Доцент В.В. Артеменко вивчає питання проєктування та застосування різноманітних сумішей для захисту будівельних конструкцій від впливу високих температур.

В.о. доцента С.П. Бурченя розглядає можливість використання просічно-витяжних листів у різноманітних будівельних конструкціях, а також займається обстеженням будівель і споруд та контролем якості у будівництві.

В.о. доцента А.Я. Регуш вивчає удосконалення методики гідравлічного розрахунку мереж водопостачання та водовідведення, займається розробкою нових технологій очищення виробничих стічних вод.

Старший викладач В.О. Михайлечко займається дослідженням міцності підсилених залізобетонних елементів на ділянках максимальних згинальних моментів.

Наукова робота кафедри представлена рядом монографій, патентів на корисну модель (понад 70 патентів) та статей у наукових фахових вітчизняних та закордонних виданнях, серед яких близько 20 статей у виданнях, що входять в наукометричні бази Scopus та Web of Science, участю у наукових конференціях, зокрема:

Фамуляк Ю.Є., Клименко Ф.Є., Барабаш В.М. Міцність сталебетонних балок з торцевими анкерами в зоні дії поперечних сил : монографія. Львів : Львівський державний аграрний університет, Астра-Друк-Сервіс, 2006. 117 с.

Yu. Famulyak, Ju. Sobczak-Piąstka, S. Burchenya. Analiza nośności belek wzmocnionych siatkami. VI międzynarodowa konferencja mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego. Mosty. Tradycja i nowoczesność. 15 listopada 2018 r. Monografia. Bydgoszcz. 2019. Polska. S. 5-11.

Yu. Famulyak, Ju. Sobczak-Piąstka. Experimental research of non-autoclaved concrete with unconventional reinforcement. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 221 (2019) 012122 IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/221/1/012122. (Scopus, Web of Science)

Yu. Famulyak, B. Demchyna, Ju. Sobczak-Piąstka. The influence of size and form of plate anchors on their work at anchoring of reinforcement in the array of cellular concrete. AIP Conference Proceedings. 2077, 020017 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5091878. (Scopus, Web of Science)

Yu. Famulyak, B. Demchyna, S. Lysiuk. Investigation of non-autoclaved foamconcrete beams reinforced with bamboo. International Scientific Journal by the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering. Archives of Materials Science and Engineering. Volume 96, Issue 2, April 2019. Р. 56–62. DOI: 10.5604/01.3001. 0013.2387. (Scopus)

Мазурак А.В., Клименко Ф.Є., Барабаш В.М. Несуча здатність попередньо напружених сталебетонних балок на ділянках дії поперечних сил.: монографія. Львів, 2000. 161 с. ISBN 986-7407-21-7.

Багатошарова стіна. Пат. на корисну модель Україна, МПК 83691 U 201303718.; заявл. 26.03.2013; опубл. 25.09.2013, Бюл. № 18.

Mazurak O., Solovodzinska I., Mazurak A., Gryncyhshyn N. Reagent removal of heavy metals from waters of coal mines and spoil tips of the Lviv-Volyn industrial mine region. Journal of Ecological Engineering, vol. 20, iss. 8, 2019. P. 50-59. (Web of Science).

Justyna Sobczak-Piąstka, Uliana Marushchak, Oksana Mazurak, Andriy Mazurak. Nanomodified Rapid Hardening Concretes. The 5 World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium (WMCAUS), 1-5 September 2020, Prague, Czech Republic. P. 232 of 478 (Scopus).

Kinasz R., Mazurak A., Kovalyk I., Mazurak R., Tsap O. Bearing capacity of strengthened reinforced concrete beams / R. Kinasz, A. Mazurak, I. Kovalyk, R. Mazurak, O. Tsap // W: WMCAUS 2020 [Dokument elektroniczny] : 5\textsuperscript{th} World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 1–5 September 2020, Prague : abstract book. [2020]. P. 66. – http://wmcaus.org/files/WMCAUS2020_Book.pdf. (Scopus)

Sobczak-Piąstka Ju., Matviyishyn Ye., Famulyak Yu. Planning of Rational Terms of the Construction Equipment Replacement. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 960 (2020) 032059. IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/960/3/032059. (Scopus)

Matviishyn Ye., Dubrovska M., Matviishyn V., Stepaniuk A. Rural Areas Spatial Planning Based On The Concepts Of Experience Economy And Environmental Economics. Environmental Management and Sustainable Economic Development : International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics (EECME): Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. (May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia).

Матвіїшин Є., Горпинюк З. Вплив функціонування агломерацій на діяльність суб’єктів господарювання. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 2(63). ЛРІДУ НАДУ, 2020. C. 234-248. (DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212678)

Матвіїшин Є., Горпинюк З. Зміни податкової політики, орієнтовані на стимулювання розвитку підприємництва в Україні. The scientific heritage. Economics. No 48. 2020. Vol. 5. (Budapest, Hungary). ISSN 9215-0365. C. 3-7.

Matviyishyn Ye., Janiak T. Minimization of steel waste during manufacture of reinforced concrete structures. AIP Conference Proceedings 2077, 020040 (2019); DOI: 10.1063/1.5091901. (Scopus)

Burchenya S.,   Sobczak-Piąstka J. The research of bearing capacity and stress-strain behavior of bending complex steel concrete beams. AIP Conference Proceedings, Volume: 2077, Article Number: UNSP 020010. Published: 2019 DOI: 10.1063/1.5091871. (Web of Science, Scopus)

Burchenya S., Famulyak Yu., Sobczak-Piastka J. Modelling of work of cut and stretchy sheet in span beam structures with the mixed reinforcement. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2019) IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 362 (2019) 012114 IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/362/1/012114. URL:https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/362/1. (Scopus)

Пат. на корисну модель u2019 02297 МПК Е04С 5/02(2006.01). Сталебетонний елемент/ Бурченя С.П., заявник і патентовласник Львів. нац. аграр. ун-т.− №136299 ; заявл. 06.03.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15.

Пат. на корисну модель u2019 03507 МПК Е04С 5/02(2006.01). Багатошаровий сталебетонний елемент/ Бурченя С.П., заявник і патентовласник Львів. нац. аграр. ун-т.− №139058 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

Пат. на корисну модель u2019 03600 МПК Е04С 5/02(2006.01). Сталебетонний елемент, армований подвійним армуванням з одночасним влаштуванням захисного шару/ Бурченя С.П., заявник і патентовласник Львів. нац. аграр. ун-т.− №136299 ; заявл. 09.04.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24

Артеменко В.В. Експериментальні дослідження вогнезахисних покриттів металевих конструкцій на основі наповнених поліалюмосилоксанів / В.В. Артеменко // Пожежна безпека: зб. наук. праць. Львів, 2014. № 25. С. 6-11.

Дослідження впливу мінералізувальних додатків на властивості силіційорганічних композицій / В.В. Артеменко, Р.Я. Яковчук, Х.Б. Демчина // Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2017. № 18. С. 34-40.

Вознюк Л.І. Виготовлення ефективних збірних плит перекриття в заводських умовах / Л.І. Вознюк, Б.Г. Демчина, М.І. Сурмай, В.В. Артеменко // Теорія і практика будівництва. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2019. С. 76-82. 0,43 др. арк. (Том 912)

Жук В.М., Гриців О.Б., Регуш А.Я. Зменшення втрат води на випаровування за допомогою плівки полідиметилсилоксану. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів : ЛНАУ, 2020. №21. С. 56-60.

Желяк В.І., Регуш А.Я. Аналіз залежностей для гідравлічного розрахунку водопровідних мереж з пластмасових труб, наведених в нормативній базі. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2015. Випуск №59. С. 311-315.

Рогов В.М., Регуш А.Я. Удосконалена схема оборотної системи водопостачання гальванічного виробництва. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2011. Випуск №42. С. 253-259.

Мазурак А.В., Ковалик І.В., Михайлечко В.О., Калітовський В.М. Міцність контактних швів під час ремонту чи підсилення бетонних елементів. Вісник НУ «ЛП» №755 «Теорія і практика будівництва». Львів, 2013. С. 249-254.

Мазурак А.В., Ковалик І.В., Михайлечко В.О., Садовий М. В., Амброзяк П.І. Визначення прогинів у підсилених залізобетонних балкових елементах. Вісник ЛНАУ. Архітектура і с/г будівництво. Львів, 2014. №15. С. 57-60.

Мазурак А.В., Ковалик І.В., Михайлечко В.О., Садовий М.В., Амброзяк П.І. Оцінка деформативності підсилених залізобетонних балочних елементів. Вісник національного університету «Львівська політехніка»: теорія і практика будівництва. Львів, 2015. № 823. С. 210-215.

Мазурак А.В., Ковалик І.В., Михайлечко В.О., Андрушків О.Я. Аналіз підсилених залізобетонних елементів за несучою здатністю похилих перерізів за різними методиками. Вісник ЛНАУ. Архітектура і с/г будівництво. Львів, 2017. №18. С. 82-88.

Співпраця кафедри в напрямку покращення якості освітнього процесу

На кафедрі технології та організації будівництва постійно відбуваються семінари із залученням стейкхолдерів освітніх програм. За результатами робочих зустрічей та семінарів було розроблено ряд напрацювань щодо забезпечення якості освітнього процесу.