Колектив кафедри на період 2021–2025 рр. виконує комплексну наукову тему «Розробити екобезпечні прийоми удосконалення технологій вирощування культур, що забезпечують оптимальний врожай та відтворення родючості ґрунтів в умовах зміни мезоклімату в Західній Україні» (Develop ecologically safe techniques for improving cultivation technologies that provide optimal yields and reproduction of soil fertility in conditions of change of mesoclimate in Western Ukraine) (Державний реєстраційний номер: 0121U109715) в рамках НДР факультету агротехнологій і екології.

Мета роботи: Удосконалити технології вирощування культур шляхом оптимізації прийомів удобрення ґрунтів та контролю чисельності бур’янів в умовах зміни мезоклімату.

Завдання 1. Динаміка фізико-хімічних та агрохімічних показників опідзолених ґрунтів під впливом добрив і зміни мезоклімату.

Завдання 2. Продуктивність культур сівозміни за різних систем удобрення.

Завдання 3. Еколого-агрохімічні основи удосконалення системи удобрення агрофітоценозів.

Завдання 4. Еколого-агрономічні основи регулювання чисельності бур’янів в агрофітоценозах Західного Лісостепу України.

Окрім цього, колектив кафедри є співвиконавцем завдання ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління», а саме за темою «Системи управління родючістю опідзолених ґрунтів в агроценозах Західного Лісостепу України» та «Зміна фізико-хімічних та агрохімічних показників опідзолених ґрунтів за використання раціональних систем удобрення у сівозміні».

Наукові монографії та фахові праці кафедри

Результати наукових досліджень викладачі кафедри викладають у наукових публікаціях та монографіях.

Монографії:

Викладачі кафедри є співавторами колективної монографії «Ґрунти Львівської області» (Ґрунти Львівської області : колективна монографія / за ред. С.П. Позняка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 424 с.).

Снітинський В.В., Гнатів П.С., Лопотич Н.Я. Екобезпека і захист природного довкілля Східних Бескид : монографія. Львів : Камула, 2018. 181 с.

Гнатів П.С., Снітинський В.В. Екосистеми і системний аналіз. Львів : Колір ПРО, 2017. 414 с.

Гнатів П.С. Функціональна діагностика в дендроекології : наукова монографія. Львів : Камула, 2014. 361 с.

Демків О.Т. та ін. Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов : наукова монографія. Львів : ІЕК НАН України, 2011. 180 с.

Гаськевич О.В., Позняк С.П. Структура ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я : монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 208 с.

Екологічна енциклопедія: у 3 т. / А.В. Толстоухов та ін. К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. 472 с.

Голубець М.А., Гнатів П.С., Козловський М.П. та ін. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону : монографія. Львів : Поллі, 2007. 288 с.

Голубець М.А. та ін. Екологічний потенціал наземних екосистем : монографія. Львів : Поллі, 2003. 180 с.

Наукові публікації: 

Haskevych, O., Snitynskyy, V., Hnativ, P., Lahush, N., Haskevych V. & Ivaniuk V. (2021) Agro-ecological assessment of the farmlands of the Hologoro-Kremenetskiy Highlands. Soil under stress / by Yu. Dmytruk & D. Dent. Springer International Publishing. Switzerland AG. XV. P. 143-151. DOI: 10.1007/978-3-030-68394-8_14.

Polovyy, V., Hnativ, P., Balkovskyy, V., Ivaniuk, V., Lahush, N., Shestak, V., Szulc, W., Rutkowska, B., Lukashchuk, L., Lukyanik, M., Lopotych, N. (2021). The influence of climate changes on crop yields in Western Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (1). P. 384-390. DOI: 10.15421/2021_56. (Web of Science)

Hnativ P.S., Lopotych N.J., Parkhuts B.I., Haskevych O.V., Veha N.I. Urban trees assimilation efficiency and assessment of environment quality. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. № 10 (1). P. 151-157. DOI: 10.15421/2020_24. (Web of Science)

Іванюк В.Я., Іванюк Г.С. Вплив неоднорідності ґрунтового покриву та сільськогосподарських культур на ущільнення ґрунту. Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. 2020. № 24. С. 33.

Parkhuts B. Productivity of winter rye depending on the level of mineral fertilization in the conditions of the Western Polissya. Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context: Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), 2020. Houston, USA: European Scientific Platform. P. 7-8. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/2686/2573

Іванюк В.Я. Ефективність осіннього застосування гербіцидів на забур’яненість пшениці озимої. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. № 2. С. 22-24. DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-22-24.

Вега Н.І. Закономірності зміни висоти рослин та формування урожайності ячменю ярого під впливом мінеральних добрив і позакореневих підживлень у Західному Лісостепу. Вісник ЛНАУ: Агрономія. 2019. № 23. С. 249-252.

Полюхович М.М. Порівняльна ефективність різних систем удобрення на темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного регіону. Вісник ЛНАУ. Серія: Агрономія. Львів, 2019. № 23. Т. 1. С. 177-183. DOI: 10.31734/agronomy 2019.01.261.

Лагуш Н.І. Вплив тривалого застосування добрив у зерно-просапній сівозміні на агрохімічні властивості ґрунту та продуктивність конюшини лучної. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. № 2. С. 25-29. DOI: 10.31395/2310-0478-2019-2-25-28. (Index Copernicus)

Гаськевич О.В. Неоднорідність ґрунтового покриву агроландшафтів Пасмового Побужжя. Вісник Львівського національного ун-ту. Серія географічна. 2019. Вип. 53. С. 97-103. (Index Copernicus)

Пархуць Б.І. Продуктивність сої залежно від рівня мінерального удобрення на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. Львів, 2019. № 23. Т. 1. С. 257-260. DOI: 10.31734/agronomy2019.01.257.

Гнатів П.С. Генетична типологія ґрунтів Східних Карпат у зв’язку з антропогенними процесами. Вісник ЛНАУ: Агрономія. 2019. № 23. С. 244-248. DOI: doi.org/10.31734/agronomy2019.01.244.

Гнатів П.С., Снітинський В.В. Ґрунтознавство й агрохімія у Львівському національному аграрному університеті крізь призму століть. Вісник ЛНАУ: Агрономія. 2019. № 23. С. 177-183. DOI: doi.org/10.31734/agronomy2019.01.177.

Полюхович М.М., Вега Н.І. Зміна поживного режиму темно-сірого опідзоленого ґрунту залежно від рівня удобрення ячменю ярого. Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. Спец. вип. до XI з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра» 17–21 вересня 2018 р. Кн. 2. «Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство». Харків, 2018. С. 211-213.

Kachmar O.Y., Vavrynovych O.V., Dubytska A.O., Ivaniuk V.Ya. Formation of erosion resistance of gray forest soils in the conditions of Carpathian region. Agricultural Science And Practice. Vol. 5. № 3. 2018. Р. 40-46. (Web of Science)

Лопушняк В., Полюхович М., Лагуш Н. Вплив системи удобрення на родючість темно-сірих опідзолених ґрунтів та продуктивність культур польової сівозміни Західного Лісостепу України. Вісник Львівського університету. Серія географічна. Львів, 2017. Вип. 51. С. 214-224. DOI: 10.30970/vgg 2017.57.8860. (Index Copernicus)

Вислободська М.М., Вега Н.І. Ефективність застосування добрив при вирощуванні ярого ячменю. Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. Львів, 2017. №21. С. 177-181.

Гаськевич О.В., Лагуш Н.І. Вплив удобрення на гумусний стан темно-сірого опідзоленого ґрунту Пасмового Побужжя. Вісник ЛНАУ: Агрономія. Львів : Львівський нац. аграр. ун-т, 2017. № 21. С. 184-189.

Гаськевич О.В. Агрогенні зміни структурного стану темно-сірих опідзолених ґрунтів Гологоро-Кременецького горбогір’я. Вісник Львівського національного ун-ту. Серія географічна. 2017. Вип. 51. С. 111-120. (Index Copernicus) 

Hnativ P.S. The Conservation of Biodiversity in the Botanical Garden of Ukrainian State University of Forestry and Wood Technology. Botanische Gärten und Erhaltung Biologische Vielfalt. Ein Erfahrungsaustausch. Berlin: Bundesamt für Naturschutz, 2001. P. 105-106.

Міжнародне співробітництво:

  •   Варшавський університет природничих наук (SGGW);
  •   Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) у співпраці з ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського» («Глобальна карта ґрунтового органічного вуглецю», 2017 р.);
  •   Білоруська сільськогосподарська академія (Горки).

Також налагоджені плідні контакти з молдовськими колегами (Institute of Crop Science «Porumbeni»), американським професором кафедри мікробіології ґрунту Університету Міссурі (США), головним науковим співробітником Східного науково-дослідного центру зернових культур (Канада), товариством ґрунтознавців та агрохіміків, яке сприяє опублікуванню наших статей за кордоном, викладачами SGGW, з яких троє погодилися увійти в редколегію Вісника ЛНАУ «Агрономія» (Б. Рутковська, В. Шульц, Ю. Хойніцкий).

Співпраця на державному рівні:

  •   Кафедра агротехнологій та ґрунтознавства Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ (Чернівці);
  •   Кафедра агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна НУБіП (Київ);
  •   Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН України (Рівне);
  •   Лабораторія органічних добрив і гумусу Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»;
  •   Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету ім. І. Франка;
  •   Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Інноваційна та дорадницька діяльність

Філіали кафедри функціонують у Львівському державному проєктно-технологічному центрі охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість»; відділі агрохімії, землеробства та відтворення родючості ґрунтів Інституту землеробства і тваринництва Карпатського регіону НААН України; Поліській дослідній станції ННЦ Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського; навчально-науково-дослідному центрі ЛНАУ; ПСГП «Агрофірма «Горуцька»; фермерському господарстві «Лесів» Львівської області; агрофірмі «Ромашка» Волинської області.

Співробітники кафедри є постійними учасниками міжнародних, загальнодержавних і регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, виставок тощо.

При кафедрі утворено центр передового досвіду «Раціональні системи удобрення сільськогосподарських культур».

Упродовж останніх років на кафедрі ведуться наукові дослідження на замовлення установ та приватних сільгоспвиробників щодо агрохімічного обстеження різних типів ґрунтів та розроблення наукових рекомендацій щодо їх ефективного сільськогосподарського використання. Кафедра здійснює дорадницьку діяльність і надає консалтингові послуги, а саме:

- здійснює агрохімічні аналізи ґрунтів та оцінює стан їх ефективної родючості;

- проводить листкову і тканинну діагностику мінерального живлення сільськогосподарських і садових культур;

- надає наукові рекомендації з ефективного застосування органічних і мінеральних добрив під польові та кормові культури;

- проводить розрахунки потреби в добривах на запланований врожай та розробляє системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах та господарстві;

- здійснює програмування та прогнозування врожаїв основних сільськогосподарських культур у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах;

- розробляє заходи, спрямовані на охорону родючості ґрунтів та рослинного покриву;

- надає консультації з ремедіації та ефективного використання техногенних ґрунтів;

- надає рекомендації з використання органічних матеріалів як добрива та підтримання бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті;

- розробляє рекомендації щодо відродження родючості кислих ґрунтів в умовах дефіциту хімічних меліорантів і добрив;

- проводить комплексні ґрунтові обстеження та здійснює експертну оцінку придатності ґрунтів для вирощування екобезпечної сільськогосподарської продукції з виготовленням екологічної карти ґрунтового покриву;

- розробляє рекомендації з екобезпечного використання добрив та охорони ґрунтів.

Студентська наукова діяльність

Результати студентських наукових досліджень публікуються у збірниках наукових праць університету й інших закладів вищої освіти. Студенти виступають з доповідями на наукових конференціях університету, а також кожного року 4-5 найкращих студентів беруть участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. Матеріали своїх досліджень студенти використовують для написання курсових, дипломних і магістерських робіт.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю «Агрономія» та студентський науковий гурток «Агрохімік». Студенти, які займаються у гуртку, беруть активну участь у всеукраїнських олімпіадах, посідаючи призові місця.

 

Викладачі, аспіранти та студенти проводять польові дослідження на базі багаторічного стаціонарного досліду кафедри, закладеного 1965 року, у навчально-науково-дослідному центрі ЛНАУ, а також в умовах виробництва, а лабораторні – у науково-дослідній агрохімічній лабораторії, яка функціонує при кафедрі.