Викладачі кафедри забезпечують вивчення обов’язкових та вибіркових дисциплін для студентів, які навчаються за ОПП «Агрономія» (спеціальність 201 «Агрономія»), «Захист і карантин рослин» (спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»), «Садівництво і виноградарство» (спеціальність 203 «Садівництво і виноградарство»), «Екологія» (спеціальність 101 «Екологія»), «Технології захисту навколишнього середовища» (спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»), «Геодезія та землеустрій» (спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»).

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі для здобувачів вищої освіти за ОПП «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво і виноградарство», «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища» (РВО «Бакалавр»):

Агрохімія;

 • Ґрунтознавство з основами геології;
 • Системи удобрення польових культур;
 • Охорона ґрунтів;
 • Системи точного землеробства.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі для здобувачів вищої освіти за ОПП «Агрономія», «Садівництво і виноградарство» (РВО «Магістр»):

 •  Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур;
 • Аналітичний агрохімсервіс та управління якістю ґрунтів;
 • Системи уобрення в органічному рослинництві;
 • Екологічні основи застосування добрив і моніторинг родючості ґрунтів.

Дисципліни, які викладаються для студентів ОПП «Геодезія та землеустрій» (РВО «Бакалавр»):

 • Ґрунтознавство.

Дисципліни загальноуніверситетського вибору, які читають викладачі кафедри (РВО «Бакалавр»):

 • Моніторинг ґрунтів і управління родючістю;
 • Ґрунти, їх класифікація і номенклатура.

Кафедра активно співпрацює з Навчально-науковим інститутом заочної та післядипломної освіти і відокремленими структурними підрозділами Львівського національного аграрного університету (коледжами, технікумами).

Рівень викладання, стан навчально-методичної роботи підтримується відкритим навчальним процесом, взаємовідвідуванням лекцій, лабораторних і практичних занять, захистом курсових робіт (проєктів) перед комісією.

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри підготовлені навчально-методичні комплекси, які містять типову програму, робочу програму, методичні рекомендації для проведення лабораторних і практичних занять, курсових робіт (проєктів), організації самостійної роботи, питання для самоконтролю, тести з окремих тем і модулів, контрольні питання для проведення підсумкового модульного контролю та ректорських контрольних робіт.

Усі викладачі кафедри здійснюють керівництво дипломними роботами. Щорічно державна екзаменаційна комісія рекомендує для впровадження у виробництво 8-10 дипломних робіт і 2-3 випускників кафедри – до вступу в аспірантуру.

Навчально-методичні праці кафедри

Для забезпечення якісного навчального процесу викладачами кафедри видано низку навчально-методичної літератури – підручники, посібники, практикуми. Найбільш вагомими працями є:

 • Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Гнатів П.С. та ін. Екотоксикологія : навчальний посібник / 2-ге вид., доп. і перероб. Херсон : Олді-плюс, 2019. 396 с.
 • Гнатів П.С., Лагуш Н.І., Гаськевич О.В. Морфологічна і фізико-хімічна діагностика ґрунтів : навч. посіб. Львів : Магнолія-2006, 2019. 170 с.
 • Лопушняк В.І., Шевчук М.Й., Полюхович М.М., Пархуць Б.І., Пархуць І.М. 555 запитань і відповідей з агрохімії та агрохімії сервісу : навч.-довід. посіб. 2-ге вид., доп. / за ред. д-ра с.-г. наук, проф. В.І. Лопушняка. Львів : ЛНАУ, 2018. 504 с.
 • Лопушняк В.І., Полюхович М.М., Вега Н.І. Агрохімія : навчальний практикум. Львів, 2018. 86 с.
 • Томашівський З., Коник Г., Іванюк В. Гербологія з основами землеробства й агроекології : методичний посібник. Львів : Сполом, 2018. 322 с.
 • Шевчук М.Й., Лопушняк В.І., Вислободська М.М., Пархуць І.М., Пархуць Б.І. 500 запитань і відповідей з агрохімії : навч.-довід. посіб. / за ред. д. с.-г. н., професора В.І. Лопушняка. Львів : ЛНАУ, 2016. 476 с.
 • Лопушняк В.І., Данилюк В.Б., Гаськевич О.В., Лагуш Н.І. Агроґрунтознавство : навч. посіб. Львів, 2016. 210 с.
 • Шувар І.А., Іванюк В.Я., Бінерт Б.І. Меліоративне землеробство : практикум. Луцьк, 2016. 128 с.
 • Гнатів П.С., Хірівський П.Р., Зинюк О.Д., Корінець Ю.Я., Панас Н.Є. Природні ресурси України : навч. посіб. Львів : Камула, 2012. 216 с.
 • Екотоксикологія : навч. посіб. / Снітинський В.В. та ін. Херсон : Олді-плюс, 2011. 330 с.
 • Гнатів П.С., Хірівський П.Р. Теорія систем і системний аналіз в екології : навч. посіб. для фахівців ОКР «Магістр» спец. 8.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища». Львів : Камула, 2010. 203 с.
 

Виховна робота кафедри

Окрім забезпечення навчального процесу, викладачі кафедри беруть активну участь у вихованні молоді. Згідно з графіком щотижня проводяться виховні години, присвячені визначним сторінкам історії України, діячам культури, видатним постатям національного відродження. Студенти мають можливість відвідувати музейні виставки, театри або ознайомитися з історією міста, пройшовши його вуличками під час пішої екскурсії.

Під час відвідування скульптурно-мистецької інсталяції «Небесна Сотня» та виставки світлин Р. Метельського, зроблених у Києві під час Євромайдану, Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові.

Студенти групи Аг-11 у Музеї історії ЛНАУ та Музеї Степана Бандери. Куратор групи – в.о. доц. Б.І. Пархуць.