Колектив кафедри виконує дослідження за комплексною науковою темою «Розробити високоефективні, екологічно чисті кормові добавки з підвищеним вмістом протеїну й енергії та фізіолого-біохімічно обґрунтувати їх використання у раціонах годівлі тварин і птиці». 

Колектив кафедри розробив і апробував в умовах виробництва для різних вікових та продуктивних груп великої рогатої худоби рецептуру комбікормів із використанням у їх складі добавок високотермічно оброблених макух і шротів, отриманих із вітчизняних сортів насіння сої, соняшника та ріпаку й захищених рослинних і тваринних жирів, згодовування яких підвищує молочну продуктивність корів, збільшує вміст білку й жиру в молоці, підвищує м’ясну продуктивність відгодівельної худоби, покращує якість яловичини.

 

Розвиток науково-інноваційної діяльності 

Кафедра тваринництва і кормовиробництва провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем аграрної науки і науки про навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток агробіоресурсів, запровадження інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур, застосування енергоощадних і новітніх природоохоронних агротехнологій, технологій виробництва, переробки і зберігання тваринницької продукції. 

Наукова діяльність кафедри тваринництва і кормовиробництва є її пріоритетним напрямком, що нерозривно пов’язаний з навчальним процесом і підготовкою науково-педагогічних кадрів. Стратегічною метою розвитку кафедри тваринництва і кормовиробництва передбачено розробку науково-технічних програм, спрямованих на вирішення актуальних проблем сільськогосподарського виробництва та збереження навколишнього середовища, зокрема на впровадження економічно вигідних та екологічно доцільних технологій виробництва, переробки і зберігання продукції тваринництва й рослинництва. Реалізація наукової діяльності кафедри здійснюється через формування єдиної комплексної наукової тематики, укладання госпдоговорів, організацію і проведення науково-дослідних розробок з урахуванням досвіду провідних іноземних університетів дослідницького типу, проведення семінарів, круглих столів. 

Важливим є забезпечити виконання плану захисту магістерських кваліфікаційних робіт, підбору і залучення до навчання талановитої молоді. 


 

Методична і видавнича діяльність 

Основну роботу колективу кафедри спрямовано на написання й подання до друку статей і тез, особливо до журналів міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus), також пріоритетним є видання статей в іноземних видавництвах. Кафедра тваринництва і кормовиробництва зберігає динаміку видавничої діяльності щодо розробки матеріалів методичного плану та видання монографій чи посібників упродовж навчального року. 

 

Науково-організаційні заходи 

На даний час колектив кафедри забезпечений педагогічним персоналом. Поряд із цим регулярно підвищуються знання викладачів з фундаментальних та інноваційних досліджень. Для цього колектив кафедри бере участь у міжнародних виставках, виступає на науково-практичних й регіональних конференціях, семінарах, заходах, що проводяться в університеті й інших установах, організовуються зустрічі із виробниками, викладачами-практиками, представниками провідних аграрних компаній і ресурсних компаній, успішними фермерами.

 

Науково-дослідна робота та перспективи її розвитку на кафедрі 

Зв’язки та співпраця з виробництвом викладачів кафедри здійснюються шляхом надання консультацій фахівцям і керівникам підприємств аграрного профілю, участю у семінарах, нарадах. 

Кафедра має такі наукові підрозділи: Державне підприємство «Дослідне господарство «Радехівське» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України», Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України, приватна агрофірма «Білий Стік», Навчально-науковий центр ЛНУП. На базі наукових підрозділів проводяться навчальні заняття зі студентами з вивчення сучасних технологій виробництва продукції тваринництва та освоєння сучасних методик контролю за її якістю, навчальна практика студентів і науково-дослідні роботи з удосконалення технологій виробництва продукції тваринництва.

 

Міжнародні зв’язки і співпраця, виконання спільних дидактичних й наукових проєктів 

Викладачі кафедри проводять спільні наукові дослідження щодо визначення вмісту Селену у ґрунті, рослинах і продукції тваринництва на території Східного регіону Польщі та Західного регіону України. З метою підвищення ефективності наукових досліджень планується проводити науково-дослідну роботу із кафедрами Західнопоморського технологічного університету у Щецині (Польща), з яким укладено безстроковий договір про співробітництво. Педагогічні та науково-педагогічні працівники кафедри тваринництва і кормовиробництва підвищують кваліфікацію в Україні та за кордоном і проходять науково-педагогічне стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце), Головній школі політехнічній (м. Новий Сонч), Природничому університеті (м. Люблін).

 

Виробнича, господарська і фінансова діяльність кафедри 

Колектив кафедри виконує господарсько-договірні тематики, надає консультаційну допомогу виробництву, шукає замовників для виконання нових експериментальних робіт на госпдоговірній основі. 

Н.З. Огородник – виконавець проєкту за господарською договірною тематикою «Дослідження поживної цінності для ВРХ зеленої маси озимого жита» з ПАФ «Білий Стік». 

С.Я. Павкович – виконавець проєкту за господарською договірною тематикою «Екологічне випробування гібридів соняшнику фірми „Нусід“». 

Т.І. Багай – виконавець проєкту «Утримання, збереження та розвиток наукового об’єкта, що становить національне надбання „Колекційний генофонд екологічних форм часнику“».

 

Огляд дослідних полів

8 червня 2021 р. працівники кафедри тваринництва і кормовиробництва у рамках виконання договору між університетом та фірмою «Нусід» за темою «Екологічне випробування гібридів соняшнику фірми „Нусід“» оглянули дослідні поля й проаналізували стан посівів соняшнику. 

  

Стан заготівлі ННДЦ грубих кормів 

Кафедра тваринництва і кормовиробництва організувала виїзд для з’ясування обсягів заготівлі у ННДЦ грубих кормів з метою їх подальшого використання для годівлі тварин та у якості підстилкового матеріалу. За результатами перевірки заготівля грубих кормів проводиться відповідно до запланованого графіка, сіно належної якості, умови його зберігання задовільні. У 2020 році ННДЦ передбачено забезпечити потреби тварин у грубих кормах за рахунок власних природних сіножатей. 


 

Підвищення педагогічної майстерності і кваліфікації викладачів, дотримання морально-етичних принципів й трудової дисципліни 

Викладачі кафедри пройшли курси підвищення кваліфікації у ННІ післядипломної освіти при Національному університеті біоресурсів і природокористування України за навчальною програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», а також стажування в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН України. 

Проводиться контроль за удосконаленням викладачами кафедри знань з іноземних мов, підвищенням індексу цитувань шляхом внесення друкованих праць до списку Google Academia. З метою отримання доступу до новітніх розробок викладачі кафедри користуються інформаційними ресурсами Web of Science. 

На кафедрі ведеться постійна робота із забезпечення дотримання трудової дисципліни, належного виконання посадових обов’язків і графіків чергувань усіма науково-педагогічними працівниками та допоміжним персоналом. Здійснюється підготовка до відкритого навчального процесу. Звертається увага викладачів кафедри на важливість дотримання моральних та етичних принципів у ставленні до трудового колективу університету в цілому й до студентів зокрема, виконання норм академічної доброчесності й підвищення якості оцінювання знань.

З 31 жовтня до 13 листопада 2022 р. науково-педагогічні працівники кафедри проходили навчання, організовані ТОВ «Академія цифрового розвитку» за програмою МОН України «Цифрові інструменти Google для освіти». Викладачі кафедри Н.З. Огородник, С.Я. Павкович та І.Ф. Дудар опанували базовий рівень курсу і завдяки успішно складеним тестам й набраній максимальній кількості балів отримали сертифікати, що засвідчують удосконалення професійної компетентності (цифрового компонента) в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS).
Висловлюємо особливу подяку усім викладачам курсу, зокрема Антоніні Букач, за екскурс у світ диджиталізації та ознайомлення із широкими можливостями впровадження сучасних технологій у навчальний процес.


Наукова та науково-технічна діяльність кафедри тваринництва і кормовиробництва

На кафедрі тваринництва і кормовиробництва успішно функціонує студентський науковий гурток «Сучасні технології у тваринництві і кормовиробництві». На засіданнях гуртківці розглядають питання щодо освоєння методик і правил закладання польових дослідів, проведення зоотехнічних й фізико-біохімічних досліджень, визначення хімічного складу кормів та оцінки їх поживності, виконання експериментальних досліджень з вирощування кормових культур, їх збирання й зберігання, приготування кормів, з’ясування продуктивної дії на тварин.

На засіданні, яке відбулось 24 лютого 2023 р., студенти наукового гуртка кафедри разом з науковими керівниками проаналізували отримані упродовж 2022 р. результати досліджень, обговорили матеріали, що будуть використовуватись для написання наукових статей, оприлюднення на всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також на основі яких магістранти ведуть підготовку кваліфікаційних робіт.
Цьогоріч студентами наукового гуртка кафедри підготовлено для представлення на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 201 «Агрономія» дві наукові роботи: «Формування потенціалу продуктивності конюшини лучної за безпокривного та підпокривного посіву у Західному Лісостепу України» (студент групи Аг-41 Андрій Дроздовський, науковий керівник Наталія Огородник) та «Продуктивність сіяних люцерно-злакових травосумішок залежно від їх складу в Західному Лісостепу України» (студент групи Аг-51 Святослав Лемішка, науковий керівник Іван Дудар).

Загалом науково-інноваційна діяльність науково-педагогічного колективу кафедри тваринництва і кормовиробництва спрямована на розробку нових ефективних систем підвищення продуктивності тваринництва на основі використання еколого-стабілізуючих чинників, збереження та покращення стану навколишнього природного середовища. Основними об’єктами наукових досліджень є процеси формування високопродуктивних агробіоценозів та ефективні моделі вирощування сільськогосподарських культур, екологічно чисті кормові добавки та їх використання у раціонах годівлі тварин і птиці.

У зв’язку із цим, на сьогодні науково-дослідна робота кафедри охоплює декілька напрямків:
- удосконалення способів використання кормових добавок з підвищеним вмістом енергії у раціонах жуйних тварин;
- з’ясування впливу кормових добавок на продуктивність і збереженість птиці у критичні періоди розвитку;
- розробка технології вирощування кормових бобів з метою отримання кормів із підвищеним вмістом протеїну.