В умовах активного входження України в світовий академічний і соціально-економічний простір та наближення нашого суспільства до світових морально-естетичних цінностей особливо зросла роль навчальної дисципліни «Іноземна мова», принциповим завданням якої є готувати міжнародно орієнтованих фахівців, здатних розв’язувати новітні виробничі завдання, спілкуватися із зарубіжними колегами, брати участь у різного роду міжнародних конференціях та семінарах.

Традиції викладання іноземних мов для студентів виробничих напрямів підготовки формувалися ще за часів Рільничої школи у Дублянах.

У ХІХ ст., коли в Дублянах була заснована сільськогосподарська школа, знання іноземних мов (латині, грецької та німецької) було невід’ємним атрибутом будь-якого фахівця, зокрема й у сфері сільського господарства.

У 20-х роках XX ст., коли сільськогосподарська школа в Дублянах стала частиною Львівської політехніки, студентам викладали такі іноземні мови: французьку, італійську, німецьку.

Кафедру іноземних мов у Львівському політехнічному інституті було відкрито у 1945 році, одразу після Другої світової війни. Її очолила ст. викладач, а згодом доцент О.О. Шейкіна. Після заснування у 1946 р. Львівського сільськогосподарського інституту О.О. Шейкіна (1906–1986 рр.) перейшла на роботу до цього закладу, очолила кафедру іноземних мов і працювала на посаді завідувача до свого виходу на пенсію у 1972 році. Цікаво, що у повоєнний період, поряд зі звичною для всіх німецькою мовою, почали вивчати й англійську мову, популярність і значення якої стрімко зростали у наступні роки.

У різні періоди кафедру очолювали: доцент О.М. Ноздрін (1973–1984), професор О.Т. Молчанова (1985–1989), доцент Н.М. Семко (1990–2000), ст. викладач Л.Я. Гошко-Лихочвор (2000–2015), з 2000 року кафедрою завідує в.о. доц., к.е.н. С.Р. Добровольська. Першими викладачами кафедри були: М.В. Труш, М.М. Добрянський, О.Ю. Мюлер, І.А. Гофман, А.А. Мінкіна. Серед викладачів-ветеранів кафедри – В.І. Майорова, Ш. Федорова, С.Д. Войчеховська, С.М. Смик, Я.Ю. Войтинська, О.М. Ноздрін, Г.Р. Гойс, Г.П. Мусій, Т.Г. Якобенчук, Н.М. Семко, Б.В. Добош, Л.Я. Гошко-Лихочвор, І.І. Добош, С.Д. Дешко.

Упродовж 15 років на кафедрі працювала С.М. Андрусів, талановитий публіцист, член Спілки письменників України. Основним напрямком науково-дослідної роботи колективу є дослідження особливостей сільськогосподарської літератури іноземними мовами, укладання посібників, словників і методичних рекомендацій.

Значного розвитку кафедра досягла у 90-х роках, коли колектив очолила Н.М. Семко – талановитий педагог, науковець, здібний організатор. Вона всіляко сприяла фаховому росту викладачів, зокрема й науковому, про що свідчить активна участь викладачів кафедри у наукових конференціях різних рівнів, широка географія публікацій того періоду. Під її керівництвом на кафедрі було розпочато роботу з вивчення особливостей фахової літератури й укладання серії перекладних термінологічних словників з усіх спеціальностей університету. Результати наукових досліджень втілені у численних посібниках, методичних матеріалах, перекладних словниках.

Плідними й активними для кафедри стали 2000-ті роки, коли посаду її завідувача посіла ст. викл. Л.Я. Лихочвор – автор чималої кількості наукових розвідок з лінгвістики та методики викладання іноземних мов у школах різних рівнів, успішний педагог і наставник. Саме з того часу рамки діяльності кафедри іноземних мов значно розширилися. Зміцнилася її матеріально-технічна база, а науково-педагогічний склад поповнився талановитою й науково обдарованою молоддю.

З 2015 р. кафедру очолює к.е.н., в.о. доц. С.Р. Добровольська.

На кафедрі підготовлено і видано перекладні словники різного обсягу: з механізації сільськогосподарського виробництва, відновлюваних джерел енергії, агрономії, захисту рослин, економіки сільського господарства, фінансового менеджменту, сільськогосподарського будівництва та архітектури, землевпорядкування, картографії, земельного кадастру, зовнішньоекономічних термінів, базовий словник з економічних спеціальностей, термінологічний словник з геодезії та фотограмметрії тощо. Розроблення фахової термінології й укладання перекладних словників і надалі залишається актуальним, і кафедра продовжує активно працювати у цій ділянці науки.

Щороку викладачі публікують статті у зарубіжних та всеукраїнських наукових збірниках. Кафедра повністю забезпечує навчальний процес методичною літературою.

Сьогодні у складі кафедри іноземних мов плідно працюють: к.пед.н., доц. Н.Г. Городецька, д.пед.н., проф. Б.І. Шуневич, к.пед.н., в.о. доц. І.М. Турчин, ст. викладачі О.Я. Іщенко, Л.М. Гуня, М.Б. Опир, С.Б. Панчишин, Н.Г. Гавришків, Н.Ю. Дубневич.

В умовах утвердження України в світі перед університетом і кафедрою іноземних мов відкрилися нові можливості, розширилися ділові контакти із зарубіжними ЗВО та аграрними об’єднаннями Англії, Німеччини, Франції, США, Польщі.

Доступними стали література іноземними мовами, поїздки за кордон викладачів та студентів, можливість спілкування з іноземними партнерами в Україні. Все це, безперечно, сприяє усвідомленому вивченню іноземних мов.

За новітніх обставин кафедра іноземних мов вбачає своїм принциповим завданням вдосконалювати навчальні програми, відшліфовувати методики, урізноманітнювати навчально-виховні заходи свіжими підходами.

Завідувач доцент, кандидат наук зі спеціальності 19.00.07 Городецька Наталія Григорівна.
Колектив кафедри забезпечує мовну підготовку студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів освіти.
Навчальний процес забезпечують кваліфіковані фахівці кафедри, серед яких 1 професор, 2 кандидати наук.
Колектив кафедри розробляє навчальні посібники, методичні рекомендації, практикуми для забезпечення сучасного рівня навчального процесу. Викладачі беруть участь в роботі міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, публікують результати своїх наукових досліджень у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.
На кафедрі регулярно проводять науково-методичні семінари, на яких обговорюють сучасні тенденції методики викладання іноземних мов. Викладачі кафедри презентують свій досвід і напрацювання. Найцікавіші ідеї знаходять відтворення у наукових статтях і доповідях викладачів на конференціях. Основними напрямками наукових розробок кафедри є:
- сучасні педагогічні технології та інновації в освіті;
- професійна успішність випускника закладу вищої освіти в суспільстві;
- проблеми та перспективи формування сучасного освітнього середовища;
- формування, контроль та оцінювання іншомовної компетентності студентів;
- іноземні мови у немовних ЗВО: методичні ресурси навчання іноземних мов професійного спрямування; шляхи ефективного формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності.
Колектив кафедри працює над зареєстрованою в УкрІНТЕІ тематикою науково-дослідної роботи «Лінгвістичні, психолого-педагогічні та методологічні аспекти навчання іноземної мови у ЗВО». Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493735, Державний реєстраційний номер: 0121U108170.