У сучасних умовах органи виконавчої влади й місцевого самоврядування, землевпорядні організації, територіальні органи земельних ресурсів, структурні підрозділи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру мають гостру потребу в інженерах-землевпорядниках, котрі вносять відомості про земельні ділянки до системи Державного земельного кадастру, де проводять державну реєстрацію земельних ділянок та обмежень у їх використанні, узагальнюють та надають відомості про земельні ділянки адміністративних утворень за допомогою програмного забезпечення, а також виконують інші земельно-кадастрові та оціночні види робіт, направлені на організацію та ефективне використання земельних ресурсів.
Кафедра земельного кадастру здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».
Виходячи з цього, інженер-землевпорядник з питань земельного кадастру повинен знати теоретичні основи і закономірності розвитку земельного кадастру, його сутність і завдання на різних етапах суспільного розвитку, вміти виконувати весь комплекс земельно-кадастрових робіт на всіх рівнях управління земельними ресурсами, володіти способами застосування його даних з метою організації раціонального використання та охорони земель, регулювання земельних відносин, проведення оцінки землі, формування та ведення містобудівного кадастру, кадастрів природних ресурсів, справляння плати за землю.
З цією метою на кафедрі проводять викладання таких навчальних дисциплін, як: «Державний земельний кадастр», «Автоматизована реєстраційна система», «Містобудівний кадастр», «Оцінка землі і нерухомого майна», «Галузеві кадастри», «Девелопмент нерухомості», «Оцінка природних ресурсів», «Інституалізація відносин власності», «Економіка та екологія землекористування», «Оцінка нерухомого майна».

Навчальний процес передбачає як теоретичні, так і практичні заняття. Якісне навчання полягає у логічному поєднанні проведення лекційних, лабораторних, практичних занять, навчальної та виробничої практики, курсового та дипломного проєктування. Велику увагу кафедра приділяє дипломному проєктуванню, яке здійснюється на реальних виробничих об’єктах і відповідає запитам землевпорядного виробництва.
Підготовка студентів на кафедрі земельного кадастру здійснюється за навчальними та робочими навчальними планами освітніх програм відповідних спеціальностей.
Необхідний рівень якості підготовки фахівців забезпечується неухильним дотриманням вимог державних стандартів освіти, послідовності та неперервності навчання, логічного поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів.
Для забезпечення якісної підготовки студентів на кафедрі земельного кадастру на належному рівні налагоджена робота з організації навчально-методичного та інформаційного забезпечення викладання дисциплін. Підготовлені навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни та їх електронні варіанти з використанням програми «Moodle», які включають робочу програму та силабус дисципліни, електронний варіант лекцій, методичні вказівки для виконання практичних, курсових, дипломних робіт, перелік питань, що виносяться на підсумкові модулі, та шкали оцінювань відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, тестові варіанти контролю знань, перелік рекомендованої літератури, нормативну базу, джерела Інтернет, адреси бібліотек.
Крім цього, викладачами кафедри земельного кадастру підготовлено значну кількість навчальних посібників, які рекомендовані профільними міністерствами та Вченою радою Львівського НАУ для вивчення кафедральних дисциплін студентами.
Також кафедра постійно надає допомогу викладачам інших закладів вищої освіти, особливо коледжів, у стажуванні та забезпеченні навчальною і методичною літературою.

Для підготовки студентів інших спеціальностей
Для студентів інших спеціальностей на кафедрі земельного кадастру викладаються наступні дисципліни:
- Оцінка землі та нерухомого майна;
- Оцінка прав та нематеріальних активів;
- Реєстрація земельних ділянок.
Практична підготовка майбутніх фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» на кафедрі земельного кадастру
Для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок плануються навчальні та виробничі практики зі спеціальності. Практична підготовка дозволяє студентам ознайомитись із майбутніми практичними задачами землевпорядного виробництва, які необхідно реалізовувати інженерам-землевпорядникам в сучасних умовах господарювання, та намітити шляхи їх конкретного вирішення.
Виробнича практика передбачає ознайомлення та участь практикантів у виконанні окремих елементів наступних землевпорядних та земельно-кадастрових робіт:
1) проведення кадастрового зонування;
2) проведення кадастрових зйомок;
3) здійснення державної реєстрації земельних ділянок;
4) ведення обліку кількості та якості земель;
5) розробка регіональних програм використання та охорони земель;
6) розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок: сільськогосподарського призначення, земель населених пунктів, несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів);
7) проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та ін.
Саме практична складова навчального процесу є важливим і необхідним етапом навчання майбутніх інженерів-землевпорядників


Забезпечення якості освітнього процесу під час підготовки студентів
На кафедрі земельного кадастру особлива увага приділяється питанню підвищення якості освітнього процесу. Із залученням стейкхолдерів переглядаються та оновлюються освітні програми, робочі програми навчальних дисциплін. Після завершення вивчення дисциплін, які викладаються на кафедрі, проводиться анкетування студентів, що дає змогу викладачам переглядати структуру дисциплін та їх наповнення. Кафедра земельного кадастру забезпечує достатню фахову підготовку інженерів-землевпорядників з дисциплін, які на ній вивчаються. Цьому сприяє тісне поєднання навчального процесу з виробництвом та результатами науково-дослідної роботи викладачів. Викладачі кафедри проходять навчання та підвищення кваліфікації, беруть участь у тематичних заходах, організованих Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Асоціацією фахівців землеустрою України та іншими організаціями. Крім того, залучаються до міжнародних програм, налагоджують партнерство з європейськими закладами вищої освіти. Кафедра співпрацює з Рільничим університетом у Кракові та Вищою інженерно-економічною школою у Жешуві, Молдовським державним аграрним університетом.
Філії кафедри
Кафедра тісно співпрацює з підприємствами, які ведуть свою діяльність в напрямку, близькому до кафедральної навчальної та наукової роботи.
Зокрема, організовано такі філії кафедри:
- Управління земельними ресурсами Департаменту містобудування Львівської міської ради;
- Головне управління Держгеокадастру у Львівській області;
- Відділ Держгеокадастру у місті Львові.