Колектив кафедри забезпечує вивчення таких дисциплін для здобувачів РВО «Бакалавр»: «Іноземна мова», «Поглиблене вивчення іноземної мови», «Іноземна мова (з поглибленим вивченням)», «Друга іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»; РВО «Магістр»: «Ділова іноземна мова» та «Наукова іноземна мова».

В процесі вивчення студенти набувають загальні компетентності:

  • Володіння іноземною мовою на загальному та професійному рівнях;
  • Здатність сприйняття сучасних знань і донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.
  • Здатність до застосування знань на практиці.
  • Здатність до навчання та самоосвіти.
  • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
  • Здатність до роботи в інтернаціональному контексті.
  • Уміння працювати самостійно.

Після вивчення дисциплін студенти повинні вміти аналітично опрацьовувати іншомовні джерела з метою отримання інформації, що необхідна для розв’язання природоохоронних завдань. Для цього вони повинні знати встановлену кількість лексичних одиниць як необхідний запас для розуміння мови при читанні та усному спілкуванні, розуміти мову на слух, вести бесіду-діалог з метою обміну інформацією відповідно до запропонованої ситуації, читати без словника або зі словником (залежно від рівня складності) тексти з метою одержання інформації, робити усні та письмові повідомлення іноземною мовою, володіти навичками усної та письмової іноземної комунікації на рівні незалежного користувача, бути ознайомленими з навичками роботи зі словником та словниково-довідковою літературою у всіх сучасних формах їх створення та застосування, з існуючими прийомами та технологією самонавчання, організацією самостійної роботи для подальшого поповнення своїх знань та навичок.

Навчально-методична робота кафедри

Тематика наукових та науково-методичних досліджень кафедри пов’язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широкий спектр проблем, пов’язаних з вивченням фахової термінології та методами викладання іноземних мов. Викладачі кафедри також беруть участь у науково-дослідних темах кафедри іноземних мов, пов’язаних з проблемами текстолінгвістики та термінознавчих студій.

На кафедрі діє два семінари для викладачів:

 - Науковий семінар «Інноваційні технології навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти»

 - Методичний семінар «Інноваційні науково-методологічні аспекти у дослідженні терміносистеми сільськогосподарського виробництва та оптимізація процесу навчання іноземної мови з урахуванням психолінгвістичних засад»

Викладачі кафедри видають велику кількість методичної літератури, наукові підручники та посібники, які покликані забезпечити якісну підготовку молодих спеціалістів АПК. Наукові публікації видаються у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН.

Найбільш вагомі видання співробітників кафедри іноземних мов:

 

Виховна робота

Виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою суспільства стає духовне вдосконалення особистості, на що акцентовано увагу в державних нормативних документах та актах. Зокрема, Закон України «Про вищу освіту» передбачає створення таких умов навчання та виховання, які б забезпечували «можливість інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості».
Виховна робота на кафедрі іноземних мов реалізовується одразу у декількох напрямах: навчально-науковому, культурно-просвітницькому, інформаційному та соціально-побутовому – і має на меті здійснювати підготовку свідомої національної інтелігенції, сприяти оновленню і збагаченню інтелектуального генофонду нації, вихованню її духовної еліти, примножувати культурний потенціал, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів.
План виховної роботи кафедри затверджується на початку кожного навчального року, а результати роботи аналізуються після його завершення. Впродовж року план виховної роботи може доповнюватися з огляду на актуальність певних подій чи аспектів виховання.