Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти – це важливий компонент їх діяльності, який надає можливість підвищувати свій професійний рівень в плані навчання та викладання, досліджувати та розвивати нові теоретичні концепції, освітні технології та ефективні методики у сфері геодезії, землеустрою та земельного кадастру.
Науково-дослідна робота на кафедрі сконцентрована в рамках тематики «Розробка і вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення функціонування системи державного земельного кадастру». Науковці кафедри досліджують питання «Теоретико-методологічні положення удосконалення системи державного земельного кадастру як основи інформаційного забезпечення землекористування».
Науковий доробок НПП кафедри включає десятки монографій, підручників та посібників, методичних рекомендацій, статей та проєктів нормативно-правових актів щодо ідентифікації об’єктів земельної власності, ринкових земельних відносин, економічних механізмів формування ефективних землекористувань суб’єктів господарювання. Наукові публікації видаються у періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection.
Розвиток кафедральної науки є логічним продовженням значних наукових надбань попередніх поколінь науковців. Велика роль у заснуванні і подальшому становленні наукової школи належить її фундаторам. За результатами науково-дослідної роботи земельної школи була створена відома в Україні та за її межами наукова школа із земельного кадастру, яку заснував професор Т.П. Магазинщиков, з 1990 р. очолював професор Д.І. Гнаткович, а з 2001 р. – д.е.н., професор М.Г. Ступень.
Викладачі кафедри земельного кадастру постійно підвищують свій професійний та науковий рівень.
Колектив кафедри бере активну участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.
Виконання науково-дослідних робіт з госпдоговірної тематики займає важливе місце в роботі колективу кафедри земельного кадастру. За останні п’ять років на кафедрі земельного кадастру було виконано шість наукових досліджень.
У сфері міжнародного співробітництва кафедра співпрацює з Жешувським університетом (Польща), Університетом природничих наук у Вроцлаві (Польща), Університетом природничих наук в Любліні (Польща), Краківською рільничою академією (Польща), Сільськогосподарським університетом у Варшаві (Польща), Університетом прикладних наук (Латвія), де науково-педагогічні працівники проходять стажування, беруть участь у конференціях та семінарах, читають показові лекції, публікують спільні наукові статті.
Студентська наукова робота
На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Державний земельний кадастр», в якому щорічно беруть участь 25-30 студентів. Основними напрямками наукових досліджень студентів є: вдосконалення та наповнення актуальними і достовірними відомостями ДЗК, інформаційне забезпечення просторового та містобудівного планування територіальних громад, оцінка земель, забезпечення функціонування ринку нерухомості та прозорого доступу до інформації про його функціонування. Студентський науковий гурток «Державний земельний кадастр» неодноразово був нагороджений дипломом І ступеня як «Кращий студентський науковий гурток ЛНУП».
Результати студентських наукових досліджень заслуховуються на наукових конференціях, форумах та інших наукових заходах.
Результатом наукової роботи студентів на кафедрі земельного кадастру є щорічна участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», а також олімпіадах за спеціальністю, на яких студенти здобувають призові місця, нагороджуються дипломами різного ступеня, грамотами.
Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів, освітніх та наукових проєктів.