Історія кафедри

Кафедру земельного кадастру організовано у травні 1968 р. Велику роль у заснуванні і подальшому становленні кафедри належить її першому завідувачу, к.е.н., професору Т.П. Магазинщикову, який очолював її з 1968 до 1986 рр. До складу кафедри увійшли к.е.н., доценти М.В. Андріїшин, Є.І. Терновська, Р.Д. Турчин, В.Ф. Ключко, асистенти М.Ф. Абрамович, Д.І. Гнаткович, Р.П. Возняк (з 1974 р.) та два лаборанти – Н.В. Дзяман і Л.К. Боднарчук.

З 1986 по 2001 рр. завідувачем кафедри був д.е.н., професор, академік УЕАН Д.І. Гнаткович. Впродовж 2001–2016 рр. кафедру очолив д.е.н., професор, академік УЕАН М.Г. Ступень, а з 2016 р. – к.е.н., доцент Р.Б.Таратула.

За майже 50-річний період відбулися суттєві зміни у складі кафедри. На зміну ветеранам на викладацьку роботу прийшли випускники землевпорядного факультету. Сьогодні у складі кафедри працює д.е.н., професор М.Г. Ступень, в.о. професора Ю.Г. Гуцуляк, к.е.н., доценти Р.Б. Таратула, О.Я. Микула, О.Ф. Ковалишин, Р.Й. Гулько, Н.Р. Шпік, Г.Б. Нестеренко, Р.М. Курильців, С.О. Малахова, асистенти Ю.І. Дума, З.Р. Рижок, Б.В. Шумлянський, Г.І. Бережницька, ст. лаборант Г.Є. Микула, лаборанти Г.І. Карабчук, М.О. Дмитрук, Ю.М. Кінаш.

Діяльність кафедри земельного кадастру спрямована на удосконалення підготовки інженерів-землевпорядників залежно від потреб землевпорядного виробництва. Так, з метою поглиблення знань фахівців землевпорядного профілю з питань земельного кадастру в 1974 р. на землевпорядному факультеті було відкрито спеціалізацію «Земельний кадастр».

З 1985 по 1990 рр. спеціалізацію «Земельний кадастр» перейменовано в «Управління земельними ресурсами і їх охорона». Фахівців за цією спеціалізацією готувала кафедра земельного кадастру. За ці роки кафедра випустила понад 200 фахівців, які успішно працюють на керівних посадах в державних органах України, Молдові та Білорусі.

У зв’язку з відчутною проблемою професійної підготовки інженерів-землевпорядників з питань земельного права в 1997–1998 рр. на землевпорядному факультеті введено спеціалізацію «Регулювання земельно-правових відносин», а в 2000–2001 рр. − спеціалізації «Оцінка землі та нерухомості» й «Регулювання земельних і майнових відносин». За даними спеціалізаціями кафедра земельного кадастру була випусковою. У 2009 р. відкрито спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів», 2012 р. – «Оцінка земель та нерухомого майна» за ОС «Магістр». Згідно нового переліку галузей знань і спеціальностей з 2016 р. на кафедрі здійснюють підготовку фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» та ОС «Магістр» за спеціалізаціями: «Оцінка землі та нерухомого майна», «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи та технології». 

Cклад  кафедри

 

 

Дума Ю. І. - ст. викладач

Навчально-методична робота

У сучасних умовах органи виконавчої влади й місцевого самоврядування, землевпорядні організації, територіальні органи земельних ресурсів, структурні підрозділи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру мають гостру потребу в інженерах-землевпорядниках, котрі вносять відомості про земельні ділянки до системи Державного земельного кадастру, де проводять державну реєстрацію земельних ділянок та обмежень у їх використанні, формують Поземельні книги, узагальнюють та надають відомості про земельні ділянки адміністративних утворень за допомогою програмного забезпечення, а також виконують інші земельно-кадастрові та оціночні види робіт, направлені на організацію та ефективне використання земельних ресурсів.

Виходячи з цього, інженер-землевпорядник з питань земельного кадастру повинен знати теоретичні основи і закономірності розвитку земельного кадастру, його сутність і завдання на різних етапах суспільного розвитку, вміти виконувати весь комплекс земельно-кадастрових робіт на всіх рівнях управління земельними ресурсами, володіти способами застосування його даних з метою організації раціонального використання та охорони земель, регулювання земельних відносин, проведення оцінки землі, формування та ведення містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів, справляння плати за землю.

З цією метою на кафедрі ведуть такі навчальні дисципліни, як: «Державний земельний кадастр», «Інженерна графіка в землеустрої», «Автоматизована реєстраційна система», «Картографія», «Містобудівний кадастр», «Експертна оцінка земель», «Галузеві кадастри», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості».

Кафедра земельного кадастру забезпечує достатню фахову підготовку інженерів-землевпорядників з дисциплін, які на ній вивчаються. Цьому сприяє тісне поєднання навчального процесу з виробництвом та результатами науково-дослідної роботи викладачів. Викладачі кафедри регулярно підвищують свій рівень шляхом стажування в Україні та за кордоном. Кафедра співпрацює з Рільничим університетом у Кракові та Вищою інженерно-економічною школою у Жешуві.

Навчальний процес передбачає як теоретичні, так і практичні заняття. Якісне навчання полягає у логічному поєднанні проведення лекційних, лабораторних, практичних занять, навчальної та виробничої практики, курсового та дипломного проектування. Велику увагу кафедра приділяє дипломному проектуванню, яке здійснюється на реальних виробничих об’єктах і відповідає запитам землевпорядного виробництва.

Крім того, кафедра постійно надає допомогу викладачам інших вищих навчальних закладів, особливо коледжів, у стажуванні та забезпеченні навчальною і методичною літературою.

Науково-дослідна робота

Наукове забезпечення діяльності кафедри здійснюється шляхом розробки пріоритетних тем з проблем державного земельного кадастру, регулювання земельних правовідносин, організації раціонального використання й охорони земель, зокрема:

- нормативно-правового та методичного забезпечення функціонування системи державного земельного кадастру;

- науково-методичних засад удосконалення обліку земель в системі державного земельного кадастру;

- удосконалення інформаційного забезпечення розробки землевпорядної документації, що забезпечує сталий розвиток територій в ринкових умовах;

- ведення системи державного земельного кадастру на основі реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- методичних засад функціонування ринку землі та експертної оцінки земельних ділянок;

- системи оподаткування нерухомого майна на основі державного земельного кадастру.

За результатами наукових досліджень під керівництвом М.Г. Ступеня дисертаційні роботи захистили такі молоді вчені: С.О. Малахова, О.С. Малащук, А.З. Бриндзя, С.С. Радомський, Т.Ю. Мовчан, О.І. Бочко, О.Р. Гулько, Л.П. Казьмір, Н.М. Музика, М.В. Багрій, О.О. Костишин, Т.Є. Зінченко, І.Ф. Рій, Б.В. Шумлянський, О.П. Лобанова.

За результатами науково-дослідної роботи у 2014–2019 роках співробітники кафедри видали 3 підручники, 1 посібник, 1 практикум, 5 наукових монографій, 145 фахових наукових статей, опублікованих в Україні, 85 статей, опублікованих за кордоном, 11 рекомендацій виробництву. Працює 3 студентських наукових гуртки кафедри, в яких займаються науково-дослідною роботою близько 100 студентів, які у 2014–1019 роках опублікували 220 наукових статей.