Наукова робота – невід’ємний напрямок діяльності кафедри туризму. В центрі уваги науковців кафедри є актуальні проблеми розвитку туризму та рекреації. Головними пріоритетами наукової роботи кафедри є дослідження актуальних тенденцій розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України, проблем управління і стратегічного планування розвитку сільського зеленого туризму на Львівщині та в Україні, розробка нових підходів до формування інноваційного туристичного транскордонного продукту, розвиток готельного бізнесу та сфери гостинності.
З метою обміну науковою інформацією кафедрою туризму встановлені партнерські стосунки із провідними навчальними закладами, науково-дослідними установами, підприємцями та представниками влади, зокрема з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Національним університетом «Львівська політехніка», Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Інститутом регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, Яворівським національним природним парком, Управлінням туризму та курортів ЛОДА, Львівською асоціацією розвитку туризму, Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму України, Агротуристичним кластером «ГорбоГори», Регіональним ландшафтним парком «Верхньодністровські Бескиди» та іншими.
У сфері міжнародного співробітництва кафедра співпрацює з Державним аграрним університетом Молдови, Компанією «Інтернообмін» (м. Варна, Болгарія), Державною вищою техніко-економічною школою ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща), Природничим університетом у Познані (Польща), Університетом Яна Кохановського у м. Кельце (Польща), Природничо-гуманітарним університетом в м. Седльце (Польща), Вищою школою агробізнесу в Ломжі (Польща) та іншими зарубіжними партнерами Львівського національного університету природокористування.
Науковою темою кафедри є «Розвиток соціо-еколого-економічної системи туризму і рекреації в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер 0123U101617, термін виконання 03.2023 р. – 02.2028 р.). За результатами наукових досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано ряд монографій у співавторстві, навчальних посібників, фахових статей у виданнях України, наукових статей у зарубіжних виданнях, у тому числі тих, які включені до наукометричних баз даних Copernicus та Web of Science, тез доповідей міжнародних та всеукраїнських конференцій.


Кафедра розвиває наступні наукові напрями досліджень:

● Інноваційні технології в туризмі та індустрії гостинності (О.М. Крупа, О.Й. Березівська);
● Роль та інструменти маркетингових досліджень у діяльності туристичних підприємств (О.М. Крупа, С.Я. Бугіль);
● Розвиток туризму в регіонах України та сільських територіях (О.М. Крупа, С.Я. Бугіль, І.Б. Дидів);
● Тенденції розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України (О.М. Крупа, Ю.З. Боруцька, П.В. Іванюк);
● Новітні підходи до формування інноваційного туристичного транскордонного продукту (О.М. Крупа, С.Я. Бугіль).