Березівський Зіновій Петрович – кандидат економічних наук, доцент.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1999 році з відзнакою закінчив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Аграрний менеджмент», кваліфікація – економіст-організатор зовнішньоекономічної діяльності.

З 2003 року – кандидат економічних наук зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

Вчене звання доцента кафедри економіки підприємства присвоєно у 2011 році.

Призначений на посаду доцента кафедри економіки у 2011 році.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 23 роки, у тому числі у даному закладі – 23 роки.

Основні навчальні курси, які веде викладач: для студентів ОС «Магістр» – «Венчурний бізнес», «Економічний ризик», «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Економічна політика», «Державне регулювання економіки та цінова політика», «Економічна теорія».

Основні напрями наукових досліджень: підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування аграрних підприємств різних організаційно-правових форм господарювання; вдосконалення державної економічної політики та розробка механізму подолання кризових явищ в економіці, спричинених пандемією Covid-19 та російсько-українською війною.

Пройшов наступні стажування, навчання та підвищення кваліфікації:

- У 2017 році – підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України на тему «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/004126-17 від 06.10.2017 р.).

- У 2017 році – навчання у Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Отримав кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника. Член спілки сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників Міністерства аграрної політики та продовольства України.

- У 2019 році – піврічне стажування у в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща) на тему «Вивчення досвіду організації навчально-методичної і наукової роботи» (10.05. – 11.11.2019 р., сертифікат про підвищення кваліфікації від 14.11.2019 р.).

- У 2020 році – підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення занять в дистанційному режимі» (180 годин / 6 кредитів ECTS, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00493735/000052-20 від 01.07.2020 р.).

- У 2021 році – підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, а також можливості інтегрування різних систем і платформ у єдине віртуальне навчальне середовище» (180 годин / 6 кредитів ECTS, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00493735/000491-21 від 29.03.2021 р.).

- У 2023 р. – навчання з курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» (31.10. – 13.11.2022 р., сертифікат № GDTfE-04-Б-04-817).

Навчально-методичні та наукові публікації

Викладач має понад 190 наукових і навчально-методичних праць, з них близько 120 наукових та 70 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 – у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

ORCID ID: 0000-0001-5731-1377.

Індекс Гірша (h-index) в Google Scholar – 8.

 

Основні публікації:

 1. Березівський З.П. Напрями державного регулювання економіки України під час воєнного стану. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XXIII Міжнародного науково-практичного форуму, 4-6 жовтня 2022 р. Львів, 2022. С. 14-16.
 2. Berezivskyy Z.P., Berezivska O.Y. Modern trends in the development of higher education in Ukraine. XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств». Проблематика 2022: «Ефективність інноваційного розвитку аграрних підприємств»: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, ЛНУП, Дубляни, 2-3 червня 2022 р.; за ред. проф. Г.В. Черевка. Львів: Галицька видавнича спілка, 2022. С. 21-23.
 3. Berezivskyy Z. P. Transformation of the economic mechanism of state regulation and support of cattle-breeding. Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 30 травня 2022 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2022. C. 141-143.
 4. Березівський З. П. Мотивація праці як один з головних чинників підвищення економічної ефективності. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн V-4. Improvement of the financial and credit mechanism for ensuring innovative development of the agricultural sector of economy, rural territories of Ukraine and countries V-4: збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дубляни, 2 червня 2022 р.). Частина ІІ. Дубляни: ЛНУП, 2022. С. 129-130.
 5. Berezivskyy Z. P., Berezivska O. Y. Prospects of agrarian sector development of Lviv region, Ukraine Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development», 2021. Vol. 21, Issue 3/2021. P. 205-210. (Web of Science)
 6. Berezivska O.Y., Berezivskyy Z.P. Prospective ways of development of tourist and recreational potential of Lviv region, Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development», 2021. Vol. 21, Issue 3/2021. P. 199-204. (Web of Science)
 7. Berezivskyy Z.P., Berezivska O.Y. Improvement of land relations in the agricultural sector of Ukraine. Grail of science: International scientific journal. 2021. № 2-3. P. 47-48. (Index Copernicus)
 8. Berezivskyy Z.P., Berezivska O.Y. Economic risk management system at the enterprise in the convention of the Covid-19 pandemic. Grail of science: International scientific journal. 2021. № 4. P. 57-58. (Index Copernicus)
 9. Березівський З.П. Стан і перспективи зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах Львівської області. Аграрна економіка. 2019. Т. 12, № 3-4. С. 49-54. (Index Copernicus)
 10. Березівський З.П., Березівська О.Й. Економічний стан виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області. Аграрна економіка. 2018. Т. 11, № 3-4. С. 76-81. (Index Copernicus)
 11. Березівський З.П., Березівська О.Й. Стан і перспективи економічного розвитку агропромислового комплексу Львівської області. Аграрна економіка. 2014. Т. 7, № 1-2. С. 54-59. (Index Copernicus)
 12. Державне регулювання аграрної ринкової економіки та ринкових відносин у контексті реалізації концепції зрівноваженого розвитку сільських територій [Г.В. Черевко, І.В. Щербата, І.В. Черевко, З.П. Березівський та ін.; за заг. ред. П. С. Березівського]. Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК Західного регіону України: колект. моногр. Львів: Український бестселер, 2011. С. 238-277.
 13. Березівський П.С., Березівська О.Й., Березівський З.П., Садура О.Б., Особа Н.І. Становлення та ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових форм. Львів, 2008. 208 с.
 14. Березівський З.П. Обґрунтування нормативів виробничих витрат. Аграрна політика в умовах ринкової трансформації економіки агропромислового комплексу: колект. моногр. / за заг. ред. П.С. Березівського. Львів: Львівський держ. аграр. ун-т, 2006. С. 203-213.
 15. Березівський З.П. Економічний механізм формування виробничих витрат в скотарстві. Львів: Українські технології, 2005. 192 с.
 16. Шолудько О.В., Біттер О.А., Березівський З.П. Ринок продукції скотарства: проблеми і перспективи. Львів: Українські технології, 2004. 208 с.