Завідувач кафедри – д.е.н., доцент Галина Ігорівна Грещук

Кафедра права готує фахівців освітнього ступеня «Бакалавр»» за спеціальністю 081 «Право».

Форма навчання: денна та заочна; за держзамовленням (за рахунок держбюджету) та за контрактом (за кошти юридичних та фізичних осіб). Мова навчання: українська.

Пріоритетним завданням кафедри права є організація освітнього процесу для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» та інших спеціальностей відповідно до державних стандартів освітньої діяльності, сучасних вимог ринку праці, що стоять перед українською вищою школою.

Історія кафедри

Юридичні науки у Львівському національному аграрному університеті викладають протягом століття. Першими викладачами юридичних дисциплін у рільничій школі в Дублянах були професори В. Острожинський та Е. Тілль. Вагомий внесок у розвиток кафедри зробили науково-педагогічні працівники В.Д. Олійник, І.А. Гірник, Ю.Р. Колєсніков, І.Б. Борсоєв, Р.П. Возняк.

Відповідно до ухвали вченої ради Львівського національного аграрного університету №9 від 01.06.2018 р. та згідно з наказом №129 від 20.06.2018 р. ректора університету, академіка НААН України Володимира Васильовича Снітинського була утворена кафедра права. 

Діяльність кафедри права базується на новітніх досягненнях юридичної та педагогічної науки. Постійно впроваджуються в освітній процес нові форми, методи навчання: використання модерних освітніх та інформаційних технологій, проведення занять із застосуванням мультимедійного обладнання, виконання наукових досліджень за профілем кафедри, залучення фахівців-практиків у галузі права (суддів, адвокатів, нотаріусів, представників органів публічного управління) до проведення занять зі здобувачами вищої освіти у формі семінарів, круглих столів, майстер-класів. На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Правознавець».

Мета діяльності кафедри

Підготовка фахівців у сфері юриспруденції, які здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватися в організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права, шляхом надання освітніх і наукових послуг належної якості. Дуже важливим сьогодні є консультування громадян щодо реалізації прав на землю, сплати податку, вирішення судових спорів, правильності вибору шляху створення підприємств на території громади для подальшого наповнення бюджету та розвитку тої чи іншої території, особливо в період становлення ринку землі.

Співпраця зі стейкхолдерами

Кафедра права співпрацює з Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, юридичним департаментом Львівської міської ради, Львівським міським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та скеровує здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для проходження виробничої практики в цих установах.

Договори (меморандуми) про співпрацю з роботодавцями