Навчання на кафедрі менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого

Кафедра менеджменту ім. проф. Є. В. Храпливого здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітнім ступенем:

 • «Бакалавр»;
 • «Магістр»;
 • «Доктор філософії».

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», освітньо-професійна програма – «Менеджмент».

Завданням реалізації освітньої програми є підготовка фахівців з менеджменту, які будуть максимально адаптовані до сучасного бізнес-середовища, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами (формування Soft skills); здатних самостійно приймати адміністративно-управлінські рішення, виявляти ініціативу і підприємливість, повагу до різноманітності та мультикультурності; здатних застосовувати загальнонаукові та організаційно-економічні підходи до дослідження, здійснювати усну і письмову комунікацію професійного спрямування державною та іноземною мовами; здатних до міжособистісної взаємодії, саморозвитку, оволодіння сучасними знаннями шляхом розширення академічної та наукової мобільності.

Процес навчання передбачає ефективне поєднання практичної підготовки та теоретичного компонента, а також оволодіння базовими знаннями сучасних дисциплін, зміст яких охоплює специфіку, особливості функціонування та розвитку ефективної системи менеджменту в АПК України.

Для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» викладаються такі основні дисципліни:

 • Теорія менеджменту;
 • Менеджмент;
 • Операційний менеджмент;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Комунікативний менеджмент;
 • Аграрний менеджмент;
 • Державне та регіональне управління;
 • Логістика;
 • Тайм-менеджмент;
 • Контролінг;
 • Інвестиційний менеджмент;
 • Системи технологій;
 • Управління проєктами;
 • Методи прийняття управлінських рішень;
 • Інвестиційний менеджмент;
 • Управління персоналом;
 • Управління змінами;
 • Управління якістю;
 • Антикризовий та ризик-менеджмент;
 • Стратегічне управління;
 • Управління інноваціями;
 • Адміністративний менеджмент;
 • Організаційна поведінка.

Практична підготовка

Метою навчальної та виробничої практик є використання здобувачами вищої освіти сучасних методів, прийомів та інструментів праці у сфері обраної професії, формування у них фахових умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної виробничої ситуації на основі теоретичних знань та практичної підготовки, здобутих під час навчання в університеті.

Навчальну практику здобувачі вищої освіти проходять під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри та стейкхолдерів спеціальності на базі навчально-методичних кабінетів кафедри та економічного факультету.

Для проходження виробничої практики здобувачі вищої освіти самостійно обирають бази виробничих практик, з якими укладаються відповідні договори, де зазначаються терміни та умови проходження практики.

Під час проходження виробничої практики здобувачі вищої освіти набувають безцінний практичний досвід майбутньої професії та можливість подальшого працевлаштування. Бази практик також слугують інформаційним полем для збирання даних і виконання курсових проєктів (робіт).

Належним чином організовано проходження практики за кордоном. У межах співпраці ЛНАУ зі студентською службою працевлаштування «Практика в Німеччині» студенти спеціальності «Менеджмент» В. Бишуля та В. Кулявець у 2019–2020 рр. проходили ознайомчо-виробничу практику з мовним стажуванням у Німеччині. Співпраця зі студентською службою працевлаштування «LOGO» дозволила Ю. Бігун, Д. Сметані, О. Троцишин та М. Юськів у 2018–2019 рр. пройти ознайомчо-виробничу практику з мовним стажуванням у Німеччині, а Д. Чорному, Ю. Попику, А. Назару, О. Конончук, П. Стронціцькому – у Великобританії.

Забезпечення якості освітнього процесу

Основним показником, який характеризує рівень якості освіти, є конкурентоспроможність випускника спеціальності на ринку праці. Для забезпечення високого рівня якості освіти кафедрою менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого до розробки та оновлення освітніх програм, робочих програм навчальних дисциплін залучаються зовнішні стейкхолдери, тобто особи або організації, які зацікавлені у якісній підготовці фахівців закладом вищої освіти. Це передусім роботодавці, випускники, представники органів державної та місцевої влади, громадські організації тощо.

Ефективний менеджер повинен бути не просто знавцем своєї справи, а й добрим психологом, здатним створити необхідний для комфортної роботи будь-якого колективу соціально-психологічний мікроклімат. В рамках вивчення дисциплін, передбачених освітньою програмою, зі студентами академічних груп спеціальності 073 «Менеджмент» проводяться тренінги на різноманітну тематику, під час яких розглядаються практичні завдання, окреслюються проблеми та пропонуються шляхи їх вирішення. Для проведення тренінгів запрошуються представники як реального сектору економіки, так і соціальної сфери, зокрема практичний психолог ЛНАУ Мирослава Ходакова.

Філії кафедри

Важливим елементом реалізації практичної складової при підготовці фахівців-менеджерів є співпраця з філіями кафедри, якими є провідні підприємства реального сектору економіки, зокрема аграрного, а також структури органів державної влади різних рівнів. Філії кафедри є базисом впровадження результатів наукових досліджень викладачів кафедри та практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент».

На базі філій відбуваються виїзні засідання кафедри, а також практичні заняття здобувачів вищої освіти. Показовою в даному питанні є співпраця з ТОВ «Агро ЛВ Лімітед», підприємством, яке, безсумнівно, відноситься до лідерів вітчизняного агропромислового виробництва, де здобувачі вищої освіти спеціальності «Менеджмент» мають можливість набувати практичні навички як під час навчального процесу, так і при проходженні виробничої практики.